Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3041. Pojasnilo 1 k Uvodu v slovenske računovodske standarde (2006) – sprememba predstavitvene valute, stran 7553.

Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde (2006) (Uradni list RS, št. 117/05) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 80. seji 20. junija 2006 sprejel
P O J A S N I L O 1
k Uvodu v slovenske računovodske standarde (2006) - sprememba predstavitvene valute
V zvezi z uvedbo evra je treba v organizacijah, ki vodijo poslovne knjige in sestavljajo računovodske izkaze na podlagi računovodske predpostavke nastanka poslovnega dogodka (družbah, zadrugah, društvih ...), v zvezi s spremembo predstavitvene valute upoštevati:
1. Do vključno 31. decembra 2006 je uradna valuta v Sloveniji tolar, od 1. januarja 2007 pa bo uradna valuta evro.
2. Računovodske izkaze za leto 2006 bodo organizacije sestavile v tolarjih. To pomeni, da morajo organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu letu, za leto 2006 opraviti vsa knjiženja ter sestaviti zaključno bilanco stanja in druge računovodske izkaze za to leto pa tudi letno poročilo za leto 2006 v tolarjih.
3. Organizacije bodo za poslovne potrebe in tudi za statistične potrebe za leto 2006 poročale v tolarjih.
4. Za vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na obdobje do 31. decembra 2006, je treba sestaviti ustrezne knjigovodske listine v tolarjih in jih vključiti v letno poročilo za leto 2006.
5. Organizacije bodo za poslovne dogodke za leto 2006 izdale račune in druge listine v tolarjih. To velja tudi v primeru, če bo račun ali druga listina izdan(a) v letu 2007, nanašal(a) pa se bo na poslovne dogodke, ki so se zgodili do 31. decembra 2006. Seveda bodo ti računi plačani v evrih (izjema so gotovinska plačila, ki jih bo v prehodnem obdobju možno plačevati v evrih ali tolarjih). Vsi poslovni dogodki in vsa opravila za obdobje do 31. decembra 2006 (torej tudi inventura) morajo biti obračunani v tolarjih.
6. Obračun plač in povračila stroškov za december 2006 bo sestavljen v tolarjih in vključen v letno poročilo za leto 2006. Če bodo plače in povračila stroškov za december 2006 izplačani v letu 2007, bodo izplačani v evrih.
7. Organizacije bodo otvoritveno stanje za leto 2007 po stanju na dan 1. januarja 2007 preračunale iz tolarjev v evre po uradno objavljenem tečaju. Preračune bodo organizacije opravile po posameznih postavkah analitičnih evidenc (kupci, dobavitelji, osnovna sredstva in druge analitične evidence). Razlike iz vseh preračunavanj bodo organizacije knjižile na posebnem kontu. Po vseh opravljenih preračunih bodo za saldo tega konta priznale druge odhodke (predlog - priporočen konto 757) ali druge odhodke (priporočen konto 787).
8. Zaradi uvedbe evra organizacije ne smejo ponovno ovrednotiti sredstev, dolgov in kapitala, ampak jih le preračunajo iz tolarjev v evre po uradnem tečaju.
9. Družbe bodo osnovni kapital, delnice in deleže preračunale v evre na način in v rokih, določenih z 693. do 698. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06).
10. Računovodski izkazi za leto 2007 bodo sestavljeni v evrih, ker bo v letu 2007 evro slovenska valuta. Primerjalne podatke za leto 2006 (za celo leto ali za posamezna obdobja, na primer za prvo, drugo ali tretje četrtletje leta 2006) pa bo treba preračunati iz tolarjev v evre. Za preračun vseh postavk v vseh izkazih za primerljiva obdobja leta 2006 se uporabi uradni tečaj Banke Slovenije na zadnji dan primerljivega obdobja leta 2006.
11. Preračunov računovodskih izkazov za pretekla leta (torej do leta 2006) uradno ni treba izdelati. Seveda pa se taki preračuni lahko izdelajo za lastne potrebe in pri tem uporabijo ustrezni tečaji za posamezna leta.
12. Vsi podatki v vseh analitičnih in drugih evidencah za obdobja do 31. decembra 2006 so v tolarjih. Zanje ni potrebno izdelati nikakršnih preračunov.
13. Če bodo organizacije že po uvedbi evra in zaključku poslovnih knjig za leto 2006 ugotovile napake, jih bodo popravile na način, določen v 9. točki Uvoda v slovenske računovodske standarde (2006) - Spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak - ali na način, določen v MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake.
14. Podatki za obdobje do 31. decembra 2006 se izdelujejo in tudi hranijo v uradni valuti za to obdobje, to je v tolarjih.
15. Družbe, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega leta, bodo morale letno poročilo za obdobje, ki se bo končalo po 1. januarju 2007, izdelati v evrih. To pomeni, da je treba tudi o primerjalnih podatkih za preteklo obdobje poročati v evrih (preračun po uradnem tečaju Banke Slovenije na dan poročanja).
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Ivan Turk l.r.
Št. 12/06
Ljubljana, dne 20. junija 2006

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti