Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3004. Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji dovoljenja za zaposlitev v primerih, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela, stran 7299.

Na podlagi devetega odstavka 8. člena in četrtega odstavka 11. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji dovoljenja za zaposlitev v primerih, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopke in dokazila za odločanje o izdaji dovoljenja za zaposlitev v primerih, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela.
(2) Namen določitve primerov, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela, je omogočiti hitrejši in lažji postopek za izdajo dovoljenja za zaposlitev na podlagi ugotovitve, da zaposlovanje tujcev v teh primerih ne vpliva negativno na zaposlenost.
2. člen
Dovoljenje za zaposlitev se izda ob izpolnjevanju naslednjih splošnih pogojev:
1. da delodajalec in tujec izpolnjujeta z zakonom predpisane pogoje,
2. da ni izkoriščena kvota delovnih dovoljenj iz prvega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. PRIMERI, KO ZAPOSLITEV TUJCA ZARADI NARAVE DELA NI VEZANA NA TRG DELA
3. člen
(1) Dovoljenje za zaposlitev se izda brez upoštevanja pogojev iz tretjega odstavka 11. člena zakona, oziroma brez preverjanja stanja na trgu dela v naslednjih primerih:
1. če delodajalec želi zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo iz poklicne skupine, navedene v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. če delodajalec želi zaposliti tujca iz poklicne skupine, navedene v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. če kapitalska gospodarska družba želi zaposliti tujca, ki je najmanj 51% lastnik te gospodarske družbe;
4. če delodajalec želi zaposliti tujca z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo (ne glede na smer izobrazbe), ki je bil predhodno najmanj eno leto nameščen pri tem delodajalcu na podlagi 16. člena zakona;
5. če organ državne uprave, drug državni organ ali organ lokalne samouprave oziroma nosilec javnega pooblastila želi zaposliti tujega strokovnjaka;
6. če izobraževalna, kulturna ali znanstvena ustanova želi zaposliti tujega učitelja, profesorja, lektorja ali drugega strokovnjaka;
7. če znanstveno raziskovalna ustanova želi zaposliti tuje znanstvenike ali raziskovalce;
8. če kulturna ustanova želi zaposliti tujega kulturnega delavca;
9. če športno društvo (klub, gospodarska družba) želi zaposliti tujega športnika, trenerja ali strokovnega delavca;
10. če ustanova za jedrsko energijo želi zaposliti tujega strokovnjaka;
11. če diplomatsko ali konzularno predstavništvo, mednarodna organizacija ali misija tuje države želi zaposliti tujca, ki ga ne more zaposliti po mednarodnem pravu;
12. če delodajalec želi zaposliti tujca, ki mu je potekla veljavnost osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo 3 let, ki so ga tujci pridobili na podlagi 5-letne neprekinjene zaposlitve pri istem delodajalcu in niso imeli prekinitve zaposlitve, daljše od 6 mesecev v kateremkoli obdobju;
13. če delodajalec želi zaposliti tujca z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je ožji družinski član slovenskega državljana ali tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas.
(2) Prilogi iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se lahko spreminjata glede na stanje na trgu dela.
III. POSTOPKI IN DOKAZILA
4. člen
(1) Vloge za izdajo dovoljenj za zaposlitev vlagajo delodajalci iz 3. člena tega pravilnika pri centralni oziroma območni službi, na območju katere je sedež delodajalca, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod). Pred vložitvijo vloge so delodajalci dolžni na zavodu prijaviti potrebo po delavcu na obrazcu PD.
(2) Vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev sestavljajo:
1. prošnja na obrazcu TUJ-B iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. priloge, določene s tem pravilnikom.
(3) Zavod si po uradni dolžnosti priskrbi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco. Enako ravna tudi glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
(4) V postopkih za izdajo dovoljenja za zaposlitev se plačuje taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
5. člen
(1) Vloga, ki jo vloži delodajalec v primerih iz 3. člena za prvo ali novo zaposlitev vsebuje naslednje priloge:
1. priloge o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podpisano pogodbo o zaposlitvi v 4 izvodih, ki mora vsebovati pravice in obveznosti, ki jih kot sestavine pogodbe o zaposlitvi določajo predpisi o delovnih razmerjih,
b) dokazilo o registraciji oziroma vpisu, v primerih iz 1., 2., 3., 4., 12. in 13. točke 3. člena tega pravilnika,
c) pozitivno mnenje pristojnega ministrstva, ki se priloži vlogi delodajalca v primerih iz 5., 6., 7., 8. in 11. točke 3. člena tega pravilnika,
č) pozitivno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki se priloži vlogi delodajalca v primeru iz 9. točke 3. člena tega pravilnika,
d) potrdilo pristojnega organa v Republiki Sloveniji o izpolnjevanju pogojev za delo v jedrskih objektih, ki se priloži vlogi delodajalca v primeru iz 10. točke 3. člena tega pravilnika.
2. priloge o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) fotokopija dokumenta, s katerim se dokazuje identiteta tujca,
b) dokazilo o ustrezni izobrazbi ali strokovni usposobljenosti, ki ga potrdi pristojni organ v Republiki Sloveniji, v primerih iz 1., 4. in 13. točke 3. člena tega pravilnika, če gre za zaposlitev tujca z najmanj višješolsko izobrazbo. Kot dokazilo se upošteva tudi potrdilo, da je postopek pred pristojnim organom že začet,
c) dokazilo o ustrezni izobrazbi v primerih iz 2. in 13. točke 3. člena tega pravilnika, če gre za zaposlitev tujca s srednjo ali nižjo stopnjo izobrazbe,
č) dokazilo, da je tujec ožji družinski član slovenskega državljana ali tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas v primeru iz 13. točke 3. člena tega pravilnika,
d) dovoljenje za prebivanje v primeru iz 13. točke 3. člena tega pravilnika.
(2) Dovoljenje za prvo zaposlitev se izda z veljavnostjo 4 mesecev.
(3) Na podlagi prošnje delodajalca, zavod podaljša veljavnost dovoljenja za prvo zaposlitev za čas do enega leta, če je tujec vključen v socialno zavarovanje in ima dovoljenje za prebivanje.
6. člen
(1) Vloga istega delodajalca za ponovno izdajo dovoljenja za zaposlitev istega tujca v primerih iz 3. člena tega pravilnika, vsebuje poleg prošnje še podpisano pogodbo o zaposlitvi v 4 izvodih.
(2) Dovoljenje za ponovno zaposlitev se lahko izda za zaprošeno obdobje, ki ne more biti daljše od 2 let.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 25. člen Pravilnika o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj (Uradni list RS, št. 120/05).
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Odredba o določitvi primerov, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 7/01 in 25/05).
9. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo po tem pravilniku, če je to za stranko ugodnejše.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-9/2006
Ljubljana, dne 23. junija 2006
EVA 2006-2611-0024
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti