Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3013. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje, stran 7509.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 72/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 20. 6. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Mestne občine Celje
1. člen
V Statutu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) se v prvem in drugem odstavku 5. člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen
V 9.a členu se črta drugi odstavek.
3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora mestna občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Mestna občina na način in pod pogoji, kot je to določeno v Zakonu o lokalni samoupravi, pridobiva in obdeluje o posameznikih osebne podatke, ki jih določa ta zakon.
Za podatke v občinskih evidencah se fizični ali pravni osebi na njeno zahtevo izda uradni izpisek ali potrdilo, da določen vpis, zaznamba oziroma vris obstaja, da v določeni zadevi ni poznejših sprememb, da je določen vpis, zaznamba ali vris izbrisan oziroma da določenega vpisa, zaznambe oziroma vrisa ni.
Za opravljanje storitev iz prejšnjega odstavka zaračunava mestna občina pristojbine, ki ne smejo preseči materialnih stroškov vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja občinskih evidenc ter posredovanja zahtevanih podatkov.
Pravne ali fizične osebe imajo prost dostop do informacij javnega značaja, ki izvirajo iz delovnega področja organa mestne občine, nahajajo pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentiranega gradiva.
Na zahtevo pravnih ali fizičnih oseb odločajo o dostopu do informacij javnega značaja pooblaščene uradne osebe pri posameznih organih mestne občine, po postopku, ki ga določa zakon.
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen, medtem ko lahko za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije organ mestne občine zaračunava materialne stroške na podlagi stroškovnika.«
4. člen
V 17. členu se črta enajsta alinea.
Trinajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– na predlog župana imenuje in razrešuje člane upravnih organov skladov mestne občine, predstavnike mestne občine oziroma kandidate za predstavnike v upravnih organih gospodarskih javnih služb, direktorje gospodarskih javnih služb, direktorje javnih zavodov, v zvezi s katerimi ima župan posebne odgovornosti po tem statutu ali drugih predpisih in člane v upravnih organih drugih pravnih oseb, v katere mestna občina imenuje svoje predstavnike, razen če zakon oziroma ustanovitveni akt ne določa drugače«.
Štirinajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade imenuje in razrešuje predstavnike mestne občine v upravnih organih javnih zavodov ter imenuje in razrešuje direktorje javnih zavodov ali daje k temu soglasje, razen če ta statut ne določa drugače«.
V šestnajsti alinei se za besedo »občine« vejica nadomesti z veznikom »in«, besedilo »in javnih zavodov« pa se črta.
5. člen
V 23. členu se črta četrta alinea.
6. člen
V 25. členu se pri opredeljevanju pristojnosti Statutarne komisije drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Statutarna komisija obravnava vprašanja lokalne samouprave, ustanovitvene akte pravnih oseb s področja kulture, katerih ustanoviteljica je mestna občina, in daje soglasja k statutom pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je mestna občina.«
Črta se določba, ki opredeljuje pristojnosti komisije za vloge in pritožbe.
7. člen
V 26. členu se v drugem odstavku doda drugi stavek, ki se glasi:
»O svoji odločitvi je dolžan župan obvestiti mestni svet na prvi naslednji seji.«
8. člen
V 27. členu se dvajseta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– mestnemu svetu predlaga imenovanje in razrešitev članov upravnih organov skladov mestne občine, predstavnikov mestne občine oziroma kandidatov za predstavnike v upravnih organih gospodarskih javnih služb, direktorjev gospodarskih javnih služb, direktorjev javnih zavodov, v zvezi s katerimi ima župan posebne odgovornosti po tem statutu ali drugih predpisih, in članov v upravnih organih drugih pravnih oseb, v katere mestna občina imenuje svoje predstavnike, razen če zakon oziroma ustanovitveni akt ne določa drugače.(glede navedenih predlogov lahko župan zaprosi za mnenje komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade); daje mnenje k imenovanju direktorjev javnih zavodov v primerih, ko zakon določa, da daje mnenje k temu lokalna skupnost (župan se lahko odloči, da si pred tem pridobi mnenje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade ter pristojnega organa občinske uprave.),«.
9. člen
V 32. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Župan imenuje in razrešuje izmed članov mestnega sveta najmanj enega in največ tri podžupane.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Župan ob imenovanju podžupana določi področja, za katera je zadolžen podžupan.«
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
10. člen
Drugi odstavek 35.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme v času, ki je predviden za letna poročila, letni program dela, v katerem podrobneje opredeli svoje delo, število nadzorov, področja, ki jih bo v obravnavanem obdobju nadzoroval ter določi prioriteto nalog nadzora.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni odbor v času, ki je predviden za pripravo proračuna mestne občine, pripravi predlog letnega finančnega načrta. Finančni načrt je samostojna postavka v proračunu mestne občine.«
11. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40. a člen
Mestni svet lahko s predpisom določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti mestne občine podeli javno pooblastilo osebam javnega prava, ki jih določa Zakon o lokalni samoupravi, oziroma drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, še posebej, če se te naloge v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.
Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju.
Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave.«
12. člen
V 41.a členu se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog neposrednega uporabnika občinskega proračuna, brez nepotrebnih zalog.
Pri izvajanju določb prvega in drugega odstavka tega člena je potrebno upoštevati načela učinkovitosti in gospodarnosti.
Za odločanje o brezplačni pridobitvi premoženja je pooblaščen župan.«
13. člen
Za 50.a členom se dodajo novi 50.b, 50.c in 50.č člen, ki se glasijo:
»50.b člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje mestne občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
50.c člen
Odločitev o začasnem financiranju mestne občine sprejme župan in o tem obvesti mestni svet in nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom mestnega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij mestne občine.
50.č člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predložiti mestnemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.
Župan poroča mestnemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo vsebuje:
– poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta,
– podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,
– razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom,
– predlog potrebnih ukrepov.«
14. člen
V 53. členu se v prvem odstavku naštete alinee nadomestijo z novimi, ki se glasijo:
»– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje javnih cest.«
15. člen
V 60. členu se na koncu drugega odstavka pred piko doda besedilo »na predlog statutarne komisije«.
16. člen
V 71.b členu se črta besedilo »o samoprispevkih in«.
17. člen
72.a člen se dopolni tako, da se na koncu določbe pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»za vprašanja v zvezi z referendumom o uvedbi samoprispevka pa tudi določbe Zakona o samoprispevku.«
18. člen
V 75. členu se črta tretji odstavek.
19. člen
V 78. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. V postopkih, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj za izvedbo lokalnih prireditev, obratovanje gostinskih lokalov, opravljanje obrtnih in drugih dejavnosti ter spremembo namembnosti poslovnih prostorov, dajejo mnenja, ki so jih pristojni organi občinske uprave dolžni obravnavati.
O tem, kako se je organ občinske uprave odločil, se obvesti svet četrti oziroma skupnosti.«
20. člen
V 86. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Članu sveta in nadzornega odbora preneha mandat z iztekom mandatne dobe, zaradi odstopa s funkcije, zaradi preselitve z območja četrti oziroma skupnosti, oziroma zaradi smrti.«
Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
21. člen
V 90. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri operativnem uresničevanju programov četrti oziroma skupnosti ter reševanju tekoče problematike iz njihove pristojnosti, tajniki sodelujejo s strokovnimi službami občinske uprave in javnih podjetij.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
22. člen
Za 96. členom se doda nov 96.a člen, ki se glasi:
»96.a člen
Strokovne službe občinske uprave sodelujejo z vodstvi četrti oziroma skupnosti pri izvajanju programov iz prejšnjega člena in pri reševanju tekoče problematike iz 1., 2., 3. in 4. točke 78. člena ter uresničevanju nalog iz 79. člena tega statuta.
Strokovne službe občinske uprave in občinskih javnih podjetij so dolžne četrti oziroma skupnosti redno, pravočasno in popolno obveščati o vseh predvidenih posegih v prostor, o vzdrževalnih in drugih delih na komunalni infrastrukturi in drugih podobnih aktivnostih na njihovih območjih.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Določba 7. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki spreminja prvi odstavek 32. člena statuta, se začne uporabljati po prenehanju mandata podžupanov oziroma po prvih rednih volitvah.
Ne glede na določbo 16. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki se nanaša na črtanje določbe tretjega odstavka 75. člena statuta, imata mesti Grevenbroich in Singen status prijateljskih mest Mestne občine Celje do ureditve tega področja s posebnim aktom mestnega sveta.
Določba 5. člena in določba 6. člena, v delu, ki se nanaša na komisijo za vloge in pritožbe, se začneta uporabljati s pričetkom mandata mestnega sveta 2006–2010.
24. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01300-1/95
Celje, dne 20. junija 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti