Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3012. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ajdovščina, stran 7505.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – ZZK-1), in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni gl. št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 37. seji dne 29. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ajdovščina
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine
1.1 Temeljne določbe
S tem postopkom se pričnejo postopki priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ajdovščina (v nadaljevanju SPROA) in Prostorskega reda Občine Ajdovščina (v nadaljevanju PROA), ki sta temeljna akta občine.
Namen SPROA je v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije določiti vizijo prostorskega razvoja občine ter usmeritve za usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo trajnostno rabo.
PROA je temeljni izvedbeni akt občine. Namen PROA je, da v skladu s SPROA ter ob upoštevanju pravil Prostorskega reda Slovenije določi območja namenske rabe prostora, pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
1.2 Ocena stanja
Občina Ajdovščina leži v osrednjem delu Vipavske doline, med visokima planotama Trnovski gozd in Nanos na severu ter nizko planoto Kras na jugu. Površina občine je 245,234 km2, najvišja točka je vrh Malega Golaka (1495m n.m.), najnižja pa rokav reke Vipave nad Batujami (60m n.m.). Območje je reliefno izredno razgibano, ravnina je le ob reki Vipavi, v ostalih delih Vipavske doline pa prevladujejo kotline, rečne terase in gričevje. Za planoti Trnovski gozd in Nanos so značilna brezna in ledene jame, uvale in suha kraška polja. Območje Vipavske doline in gričev sestavljajo sedimentne kamenine, flišni laporji in peščenjaki ter rečne naplavine, po pobočjih do roba planot prevladuje pobočni grušč, na planotah Hrušica, Trnovski gozd in Gora pa so apnenci.
Občina Ajdovščina je dokaj gosto poseljena, povprečna gostota je 73.8 prebivalcev/km2, ima 18.095 prebivalcev, ki živijo v 45 naseljih in 26 krajevnih skupnostih.
Občina Ajdovščina je razdeljena na štiri geografska območja (mikroregije):
– Spodnja Vipavska dolina: KS Batuje, KS Črniče, KS Dobravlje, KS Gojače, KS Kamnje – Potoče, KS Selo, KS Skrilje, KS Vrtovin;
– Osrednji del Vipavske doline: KS Ajdovščina, KS Budanje, KC Cesta, KS Dolga Poljana, KS Lokavec, KS Stomaž, KS Velike Žablje, KS Vipavski Križ, KS Ustje, KS Žapuže;
– Gora: KS Col, KS Otlica – Kovk, KS Podkraj, KS Predmeja;
– Vipavska brda: KS Brje, KS Gaberje, KS Planina, KS Šmarje.
Območje občine se odpira proti zahodu, odkoder prodirajo močni vplivi sredozemskega podnebja, vegetacijska doba v občini je dva meseca daljša kot v osrednji Sloveniji. Na visokih kraških planotah se prepletajo vplivi alpskega, sredozemskega in celinskega podnebja, kar se kaže v pestrosti rastlinskih in živalskih vrst.
Območje občine ima dovolj padavin, ki so precej neenakomerno razporejene čez leto, pogoste so poplave kot tudi sušna obdobja. Za področje Nanosa, Trnovskega gozda in Vipavske doline je značilen hladen in sunkovit severovzhodni veter burja, katerega sunki lahko dosežejo tudi hitrost 170 km/h.
Največji reki v občini sta Hubelj in Vipava, ki sta odločno izoblikovali površje doline. Leta 1986 so bile izvedene melioracije in komasacije, ki so spremenile rabo tal, poljsko razdelitev in celotno podobo pokrajine. Vodno silo Vipave in Hublja so nekoč uporabljali za pogon mlinov in žag, na hudourniškem Hublju so prvo elektrarno zgradili že leta 1911.
Občina Ajdovščina ima ugodne pogoje za nadaljnji gospodarski razvoj industrijske dejavnosti: gradbeništvo, lesno predelovalna, prehrambena, tekstilna in kovinarska industrija ter storitvenih dejavnosti: trgovina in sorodne dejavnosti, transport, poslovanje z nepremičninami, najem in ostale poslovne storitve.
Občina ima ugodne pogoje za kmetijstvo, predvsem vinogradništvo, vinarstvo, trsničarstvo in sadjarstvo. V občini Ajdovščina sekundarni sektor zavzema daleč največji delež v gospodarstvu, terciarni in kvartarni sektor sta v primerjavi z njim zanemarljiva.
Glavne prednosti, ki jih ima Občina Ajdovščina za bodoči gospodarski, socialni in prostorski razvoj, so:
– strateška lega občine v glavni prometni smeri ob osi V. evropskega koridorja, skozi območje poteka hitra cesta H4, na katero se navezuje tudi prometni tok s Keltike ter Komenskega dela Krasa, regionalna železniška povezava Nova Gorica–Dornberk–Ajdovščina in športno letališče Ajdovščina, ki lahko za potrebe domačega zračnega prometa na nacionalni ravni razvija javna letališča in heliporte za domači zračni promet;
– mesto Ajdovščina v okviru Slovenije in Severnoprimorske regije kot središče regionalnega pomena;
– univerzitetno in tehnološko središče Ajdovščina;
– potenciali za razvoj industrije in podjetništva;
– potenciali za razvoj kmetijstva in turizma;
– ohranjene naravne vrednote in kulturna dediščina z velikim deležem Nature 2000, ki pa zaenkrat zaradi odsotnosti dolgoročnih načrtov upravljanja in gospodarjenja z njimi predstavlja neizkoriščen potencial.
Razvojna vizija Občine Ajdovščina za obdobje 2005-2015 (Strategija gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina, Uradni list RS, št. 106/04):
– najbolj razvito gospodarsko središče na Primorskem, napredno tehnološko usmerjeno in prijazno do inovativnih podjetniških pobud;
– razvoj perspektivnih kmetijskih dejavnosti ter ekonomska raznovrstnost na podeželju;
– z izrabo možnosti za izobraževanje in strokovni razvoj zagotoviti pogoje za (samo) zaposlitev ter visoko kakovost življenja;
– turistično središče Vipavske doline s privlačno turistično ponudbo;
– sodoben sistem gospodarske infrastrukture bo omogočil kakovostno vpetost občine v nacionalni in mednarodni prostor ter ustvaril pogoje za naložbe za delo in bivanje;
– proaktivna obravnava razvoja prostora v Občini Ajdovščina bo vplivala na sektorske politike in pomagala zagotoviti pozitiven prostorski učinek po načelu trajnostnega razvoja;
1.3 Razlogi za pripravo
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Državni zbor RS in Vlada RS sta na podlagi ZUreP-1, sprejela dva ključna državna prostorska akta Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 26/04, v nadaljevanju SPRS) in Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, v nadaljevanju PRS). Za zagotovitev prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter novimi strateškimi dokumenti, mora tudi občina začeti s pripravo novih prostorskih aktov občine, to je Strategijo prostorskega razvoja Občine Ajdovščina in Prostorskega reda Občine Ajdovščina.
Prostorski planski akti Občine Ajdovščina (Odlok o dolgoročnem in družbenem planu Občine Ajdovščina, Uradni list RS, št. 96/04), ki so bili izdelani v sistemu družbenega planiranja, zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji, kljub v letu 2004 sprejetim spremembam in dopolnitvam, ne zagotavljajo trajnostnega prostorskega razvoja, ki bi odražal usklajene razvojne potrebe gospodarstva z varovalnimi zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin in varstva kulturne dediščine.
Veljavne sestavine plana je v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek in 58/03 ZKK-1; v nadaljevanju ZUreP-1) potrebno nadomestiti s strategijo prostorskega razvoja, ki bo opredelila prostorski razvoj in usmeritve za urejanje prostora občine.
1.4 Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo SPROA in PROA so določila ZUreP-1, ki:
– V drugem odstavku 12. člena ZUreP-1 določa, da urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora, predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine, načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine in izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
– V 27. členu ZUreP-1 določa, da se prostorski akt začne pripravljati na podlagi programa priprave prostorska akta;
– v četrtem odstavku 171. člena ZUreP-1 določa, da morajo občine začeti s pripravo SPRO in PRO po uveljavitvi Prostorskega reda Slovenije in sprejeti prostorski akt občine najkasneje v treh letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je do 20. 7. 2007;
– v 22. členu ZUreP-1 obravnava možno sočasno pripravo prostorskih aktov občine.
 
2. Predmet in programska izhodišča SPROA in PROA z območjem njenega urejanja
2.1 Predmet in programska izhodišča za izdelavo SPROA
Predmet SPROA je določitev prostorskega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja celovit, usklajen in vzdržen prostorski razvoj Občine Ajdovščina in izhodišča za prostorsko načrtovanje na lokalni in širši ravni. Zasnova prostorskega razvoja oziroma zasnova prostorskih ureditev ima podlago v sprejetih državnih prostorskih aktih SPRS in PRS. Poleg navedenega mora SPROA upoštevati izhodišča Strategije gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 106/04) in izhodišča Regionalnega razvojnega programa Severnoprimorske regije 2007-2013, ki bo sprejet v jesenskih mesecih 2006.
Vsebina SPROA je podrobneje opredeljena v Pravilniku o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine in vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04; v nadaljevanju Pravilnik o SPRO).
Občina Ajdovščina bo, kolikor bo izražen interes za izdelavo skupnih elementov izdelave prostorskih aktov, predvsem na področju obrtnih con, prometne in komunalne infrastrukture, varovanja okolja, varovanja naravnih vrednot, ravnanja z odpadki ter drugih skupnih projektov, usklajevala svoje interese s sosednjimi občinami.
2.2 Predmet in programska izhodišča za izdelavo PROA
Predmet PROA je oblikovanje pravil za urejanje prostora v občini. PROA je temeljni izvedbeni prostorski akt občine, ki je podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po zakonu, ki ureja graditev objektov. Prostorski akt bo izdelan v skladu s SPROA in s pravili Prostorskega reda Slovenije.
Vsebina PROA je podrobneje opredeljena v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine in vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju Pravilnik o PRO).
Dne 14. 6. 2006 je Občina Ajdovščina (pripravljavec) skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobi in uskladi priporočila, usmeritve in legitimne interese lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
 
3. Ureditveno območje SPROA in PROA
SPROA in PROA se izdela za celotno območje Občine Ajdovščina.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pripravi SPROA in PROA
Pripravljavec SPROA in PROA je pred začetkom priprave Ministrstvu za okolje in prostor poslal obvestilo o svoji nameri. Obvestilo je vsebovalo podatke o vrsti, vsebini in ravni natančnosti, za katero bo plan izdelan, vključno z ustreznim kartografskim prikazom določenih ali načrtovanih posegov ali območja, ki ga plan obsega.
Ministrstvo za okolje in prostor v 60 dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka pisno sporoči pripravljavcu plana, da je za plan potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevih časopisov, ki pokriva območje cele države, ministrstvo obvesti tudi javnost, da bo za plan izvedena celovita presoja vplivov na okolje.
Občina Ajdovščina kot pripravljavec SPROA in PROA je vključila obvezo o celoviti presoji vplivov na okolje v program priprave na podlagi odločbe Ministrstva v za okolje in prostor, št. 35409-5/2006 z dne 14. 3. 2006.
Nosilci urejanja prostora pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZUreP-1 in posredujejo občini strokovne podlage razvoja in ali varstva s svojega področja za pripravo SPROA in PROA.
Nosilci urejanja prostora za področje:
1. prostorskega razvoja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska c 21, 1000 Ljubljana;
2. stanovanj in urbanih zemljišč:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za stanovanja in urbana zemljišča, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana;
3. varstvo okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana;
4. rabe in upravljanja z vodami:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
– Oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
5. ohranjanja narave:
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
6. kmetijstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana;
7. gozdarstva in lovstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, ribištvo in lovstvo, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Trumov Drevored 17, 5222 Tolmin:
8. ribištva:
– Zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva ul. 9, 1000 Ljubljana;
9. blagovnih rezerv:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
10. podjetništva in konkurenčnosti:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
11. turizma:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
12. energije:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
13. pomorstva:
– Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
14. državnih cest:
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC), Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– Območna pisarna Nova Gorica, Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), Izpostava Dunajska 7, 1000 Ljubljana;
15. železnic:
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
16. letališč:
– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
17. kulture:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
18. varstva nepremične kulturne dediščine:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
19. obrambe:
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
20. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
21. javne uprave:
– Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in splošne zadeve;
22. notranje zadeve:
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
23. zdravstvenih dejavnosti:
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
24. pravosodne uprave:
– Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za pravosodje, Urad za kazenske sankcije, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana;
25. dejavnosti socialne varnosti:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
26. šolstva in športa:
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport; Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
27. visokega šolstva, znanosti in tehnologije:
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost, Trg OF 13, 1000 Ljubljana;
28. regionalnega razvoja in lokalne samouprave:
– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Drugi udeleženci:
1. Regionalna razvojna agencija ICRA – poda izhodišča in programe za razvoj turizma v občini;
2. Regionalna razvojna agencija ROD – poda izhodišča in programe za razvoj regije;
3. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – poda izhodišča za razvoj kmetijstva v lokalnem okolju;
4. Kmetijska zadruga Vipava;
5. Geoplin d.o.o. Ljubljana – poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
6. ELES Elektro Slovenija d.o.o. – poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
7. Elektro Primorska, PE Nova Gorica – poda izhodišča za področje prenosa električne energije na lokalnem nivoju;
8. Telekom Slovenije d.d., PE Nova Gorica – poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
9. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o. – poda izhodišča za področje komunalne infrastrukture lokalnega pomena (vodovod, kanalizacija, ravnanje zs komunalnimi odpadki);
10. Adriaplin d.o.o. Ljubljana – poda izhodišča za področje distribucije zemeljskega plina;
11. GEOSS d.o.o. – poda izhodišča za telekomunikacije in zveze lokalnega pomena;
12. Gospodarska zbornica Slovenije, Nova Gorica;
13. Obrtna zbornica Ajdovščina;
14. Aeroklub Josip Križaj – poda izhodišča za razvoj dejavnosti letališča Ajdovščina;
15. Lovske družine Tabor, Škol, Čaven, Hubelj, Kozja stena, Col in Vipava – podajo izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva na lokalni ravni;
16. Ribiška družina – poda izhodišča za razvoj dejavnosti ribištva na lokalni ravni;
17. Turistična društva v Občini Ajdovščina: TIC Ajdovščina;
18. KS Občine Ajdovščina – podajo izhodišča za razvoj krajevnih skupnosti;
19. Občina Ajdovščina – poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest, javnih poti) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
20. javni zavodi občine
21. podjetja
22. društva.
 
5. Strokovne podlage za pripravo SPROA in PROA
5.1 Obstoječe strokovne podlage in drugi akti
Pri izdelavi SPROA in PROA naj izdelovalec upošteva obstoječe strokovne podlage, v kolikor niso v nasprotju z izhodišči ZUreP-1 ali drugih predpisov, sprejetih po izdelavi strokovne podlage ali programskimi izhodišči določenimi s tem programom priprave.
5.2 Obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov
V skladu s sprejetim Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 z dne 12. 11. 2004) so obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov:
1. analiza stanja in teženj v prostoru,
2. analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru,
3. študija ranljivosti prostora,
4. druge strokovne podlage.
5.3 Strokovne podlage pripravljavca
Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem zagotovi izdelavo naslednjih strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih izhodiščih izdelave obveznih strokovnih podlag in se izdelajo za naslednje vsebine oziroma področja:
1. Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja Občine Ajdovščina;
2. Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja za izbrane dejavnosti (gospodarske dejavnosti, družbene dejavnosti, turistične dejavnosti, bivanje ...) z bilanco zemljišč za gradnjo;
3. Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev izven poselitvenih območij;
4. Podrobnejše strokovne podlage za potrebe izdelave urbanističnih zasnov za mesto Ajdovščina in druga občinska središča (napr: Batuje-Selo-Gojače, Dobravlje, Lokavec, Budanje, Col), za katera se ob pripravi SPROA planira intenzivnejši razvoj oziroma naselja, ki zahtevajo celovit koncept prostorskega razvoja ter dopolnitev obstoječih strokovnih podlag poselitve z izdelavo variantnih rešitev;
5. Strokovne podlage s področja krajine in usmerjanja dejavnosti v odprtem prostoru;
6. Strokovne podlage s področja lokalne javne gospodarske infrastrukture;
7. Okoljsko poročilo v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakona o ohranjanju narave;
8. Študije ranljivosti za posamezne dejavnosti;
9. Druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Ajdovščina.
Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izbranim izdelovalcem SPROA in PROA in ob upoštevanju izdelane Analize stanja in teženj Občine Ajdovščina.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predloge morebitnih strateških razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Posamezen nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave SPROA in PROA pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage za SPROA najmanj v natančnosti, ki je predpisana s Pravilnikom o SPRO ter v digitalni obliki v skladu z 31. členom Pravilnika o SPRO. Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage za PROA najmanj v natančnosti, ki je predpisana s Pravilnikom o PRO ter v digitalni obliki v skladu z 31 členom Pravilnika o PRO.
 
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora ZUreP-1. Občina odda izdelavo strokovnih podlag ter izdelavo SPROA in PROA z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
 
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
SPROA se prikaže na državni topografski karti v merilu 1: 50 000. Urbanistične zasnove se prikažejo na digitalnih orto-foto načrtih in topografskih načrtih v merilu 1:5000 ali 1:10000. Uporabljajo se še: digitalni orto-foto večjih meril, temeljni topografski načrt 1: 5.000, topografske karte 1:25000 ter digitalni katastrski načrt. Vse geodetske podloge morajo biti novelirane.
PROA se prikaže na digitalni topografski karti merila 1:5000, kombinirani s podatki digitalnih katastrskih načrtov. Uporabi se zadnje veljavno stanje digitalnih katastrskih načrtov pred začetkom izdelave PROA.
Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo SPROA in PROA se uporabijo tudi druge geodetske podlage državne geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma nosilcev javnih pooblastil za izvajanje lokalnih javnih gospodarskih služb. V primerih iz 27. člena Pravilnika o PRO (ukrepi za izvajanje prostorskega reda občine) se grafični načrti izdelajo v skladu s predpisi za izdelavo geodetskih načrtov, ki ustrezajo najmanj natančnosti 1: 1 000.
Geodetske podatke državne geodetske službe pridobi in uporablja občina v skladu s pravili državne geodetske službe in na lastne stroške.
 
8. Roki priprave SPROA in PROA
Priprava in sprejem SPROA in PROA bo potekala v skupnem postopku. Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora bo potekala po priloženem terminskem planu. Vzporedno s pripravo SPROA in PROA bo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po ZVO-1 in postopek presoje sprejemljivosti izvedbe SPROA in PROA po ZON-B, saj se nameravani posegi nahajajo tudi v območju Nature 2000.
Pomembnejši mejniki pri pripravi SPROA in PROA so:
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|  |faza v postopku                     |rok    |
|  |                             |izvedbe  |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|1. |Prva prostorska konferenca                |junij 2006 |
|1  |                             |      |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|2. |Sprejem programa priprave                |junij 2006 |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|3. |Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja|avgust   |
|  |prostora                         |2006    |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|4. |Izdelava strokovnih podlag za SPROA in PROA       |oktober  |
|  |                             |2006    |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|5. |Izdelava variantih rešitev za urbanistične zasnove    |oktober  |
|  |                             |2006    |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|6. |Izdelava predloga SPROA in PROA             |december  |
|  |                             |2006    |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|7. |Izdelava in revizija okoljskega poročila po ZVO-1 in ZON-|december  |
|  |B                            |2006    |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|8. |Druga prostorska konferenca               |december  |
|  |                             |2006    |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|9. |Obravnava in sprejem predlogov SPROA in PROA na občinskem|januar   |
|  |svetu                          |2007    |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|10. |Javna razgrnitev in javne obravnave           |marec 2007 |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|11. |Sprejem stališč do pripomb z javne razgrnitve in javnih |marec 2007 |
|  |obravnav                         |      |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|12. |Izdelava dopolnjenega predloga SPROA in PROA       |april 2007 |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|13. |Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora       |maj 2007  |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|14. |Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in prostor po  |junij 2007 |
|  |ZVO-1 in ZON-B                      |      |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|15. |Izdelava usklajenega dopolnjenega predloga SPROA in PROA |junij 2007 |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|16. |Sprejem odloka o SPROA in PROA              |junij 2007 |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
|17. |Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti SPROA |julij 2007 |
|  |in PROA z ZUreP-1 in prostorskimi akti države      |      |
|  |                             |      |
+----+---------------------------------------------------------+-----------+
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja spremembo prostorske zakonodaje, ki naj bi bistveno posegla v postopek priprave prostorskega akta. V primeru spremembe prostorske zakonodaje se bo postopek priprave ter posledično terminski plan prilagodil novim predpisom.
 
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem SPROA in PROA
Pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo SPROA in PROA, za izdelavo potrebnih strokovnih podlag iz njegove pristojnosti ter sredstva za pridobitev geodetskih podlag. Finančna sredstva zagotovi pripravljavec Občina Ajdovščina v okviru sprejetega proračuna za leto 2006 in v okviru predvidenih sredstev v naslednjih proračunskih obdobjih.
 
10. Objava programa priprave SPROA in PROA
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 400-01/05, 3504-01/06
Ajdovščina, dne 30. junija 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti