Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

4111. Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji
4112. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
4113. Pravilnik o homeopatskih izdelkih
4114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil
4115. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o meroslovnih zahtevah za nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu
4116. Minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2004

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4117. Statut Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje
4118. Sklep o razpisu naknadnih volitev v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz druge volilne skupine
4119. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Cerknica

4120. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ig

4121. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 236 Ig

Kočevje

4122. Razpis predčasnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Kočevje - mesto

Mozirje

4123. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podrožnik za območje namenjeno centralnim dejavnostim

Novo mesto

4124. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
4125. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-2)
4126. Program priprave za občinski lokacijski načrt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
4127. Program priprave za občinski lokacijski načrt Gabrje
4128. Program priprave za občinski lokacijski načrt Brusnice
4129. Program priprave za občinski lokacijski načrt Otočec - Šentpeter
4130. Program priprave za občinski lokacijski načrt Šmarješke Toplice - Brezovica
4131. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Športno-rekreacijski park Portoval

Razkrižje

4132. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Razkrižje

Semič

4133. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič

Šentjur pri Celju

4134. Program priprave spremembe zazidalnega načrta Dramlje

Velika Polana

4135. Odlok o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Velika Polana

Vojnik

4136. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Vojnik
4137. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik
4138. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik

Zagorje ob Savi

4139. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
AAA Zlata odličnost