Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4126. Program priprave za občinski lokacijski načrt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, stran 11062.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1), na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) in dne 11. 6. 2004 izvedene prostorske konference je župan Mestne občine Novo mesto s sklepom št. 350-05-10/2004 z dne 29. 6. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt
Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta)
(1) Ocena stanja:
1. V Programski zasnovi Nadomestna gospodarska cona (v nadaljevanju: NGC) je za to območje predvidena izvedba treh sklopov ureditev, in sicer ureditve kompleksa tovarne Adria Mobil, kompleksa za obrtno-proizvodne obrate ter rekonstrukcije lokalne ceste Bršljin-Prečna-Straža od križišča v Bršljinu do uvoza na pokopališče v Prečni.
2. Območje NGC leži na severozahodnem robu Novega mesta, ob lokalni cesti Bršljin-Prečna-Straža in znotraj širšega gozdnega območja Mestne hoste in Žabjaka, med območjem lokacijskega načrta Adria Mobil in vojašnico Bršljin.
3. Na podlagi razvijajočega se in rastočega novomeškega gospodarstva ter izraženih potreb po ustrezni lokaciji, ki bi omogočila nadaljnji razvoj in širitev dejavnosti v osredju mesta utesnjene tovarne Adria Mobil, predvsem pa preselitev industrije iz mesta na ustreznejšo lokacijo, je bila za preselitev Adrie Mobil določena predmetna lokacija na robu Novega mesta. Projekt je v začetni fazi realizacije, saj trenutno že potekajo pripravljalna (gozdarska in zemeljska) dela za izvedbo.
4. Vzhodno ob tovarni Adria Mobil je predvideno še območje za obrtno-proizvodne dejavnosti ter storitvene dejavnosti s podrejeno trgovsko dejavnostjo (izključno trgovska dejavnost na posameznih gradbenih parcelah ni dovoljena). Na to območje se nanaša ta program priprave.
5. Površina Nadomestne gospodarske cone, to je kompleksa za obrtno-proizvodne dejavnosti, znaša 13.5 ha. Večina parcel je v zasebni lasti. Sočasno kot za območje Adrie Mobil je bil v sklopu Urbanistične zasnove Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02) z dne 2. 8. 2002 tudi za predvideno NGC izveden postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MO NM), po katerem je celotno območje postalo stavbno zemljišče. Dejanska raba na območju občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN) Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti je gozdna. Rekonstrukcija Straške ceste se ureja v sklopu komunalnega opremljanja lokacijskega načrta za Adrio Mobil.
(2) Razlogi za pripravo OLN:
Zaradi neustreznosti in razpršenosti lokacij nekaterih obrtno-proizvodnih obratov v Novem mestu in predvidenih novih potreb je potrebno za uspešno delovanje in nadaljnji razvoj zanje ustrezno urediti prostor na robu mesta, izven bivanjskih območij in v bližini prometnih komunikacij. Za celotno NGC je najbolj pomemben dejavnik bližina razpoložljive mestne infrastrukture. Glede na to, da bo za tovarno Adria Mobil urejena kompletna gospodarska infrastruktura, je smiselno in upravičeno prednosti take lokacije izkoristiti še za sorodne, obrtno-proizvodne dejavnosti.
(3) Pravna podlaga:
Občinski lokacijski načrt za NGC se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/1, ki se nanaša na UZ NM (Uradni list RS, št. 69/02) ter Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02). Ta program priprave podrobneje opredeljuje vsebino, obliko in način izdelave OLN.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča OLN)
(1) Predmet priprave OLN:
1. Predmet priprave OLN je določitev podrobnejše namenske rabe površin in določitev podrobnejših pogojev za prostorske ureditve, ki vključujejo objekte obrtno-proizvodnih ter storitvenih dejavnosti, manipulacijske površine, parkirne površine, prometni režim, dostope itd.
2. Območje OLN bo namenjeno gospodarskim dejavnostim (predvsem industriji, proizvodnji, obrti in storitvam). Na območju je predvideno 300 novih delovnih mest.
3. Predvidi se izvedba enega uvoza z lokalne ceste ter ureditev večjih in manjših gradbenih parcel za posamezne obrate z možnostjo medsebojnega združevanja. Shema pozidave v obeh conah se zasnuje v obliki pravilne, ortogonalne mreže, mestoma prilagojene reliefnim posebnostim ter z vmesnimi členitvenimi elementi (linijske poteze drevja). Zelenice, ploščadi in druge odprte površine se uredi oblikovno enotno in z arhitekturnim oblikovanjem usklajeno. Parkirne površine se uredijo v okviru manipulacijskih in prometnih površin, le-te pa v skladu s potrebami glede na število zaposlenih in glede na posebne zahteve posameznih dejavnosti.
4. Določitev pogojev za komasacijo stavbnih zemljišč.
5. Program komunalnega opremljanja po 139. členu ZUreP-1.
(2) Programska izhodišča za pripravo občinskega lokacijskega načrta za NGC so naslednja:
1. Programska zasnova za Nadomestno gospodarsko cono ob Straški cesti skupaj z rekonstrukcijo ceste Bršljin – Prečna, ki je bila sprejeta v sklopu Urbanistične zasnove Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02) z dne 2. 8. 2002.
2. Prometno-tehnične in prostorske preveritve trase nadomestne ceste G2-105 na zahodnem in južnem delu Novega mesta (Acer, d.o.o., junij 2002). Gre za zahodno in južno obvoznico Novega mesta. Po tej študiji naj bi zahodna obvoznica neposredno tangirala novo gospodarsko cono ob Straški cesti, in sicer na njenem vzhodnem robu. Zgoraj navedene študije obvozne ceste zahodno od območja vojašnice Novo mesto (kot spoj Mirnopeške in Straške ceste) se upošteva variantno.
3. člen
(Ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje obsega približno 13.5 ha veliko območje. Na zahodu meji na kompleks tovarne Adria Mobil, na severu in vzhodu na vojašnico Novo mesto ter na jugu na lokalno cesto Bršljin-Prečna-Straža (LC 295040).
(2) Za izvedbo navezav celotnega gospodarskega območja (Adrie Mobil in NGC) na obstoječa infrastrukturna omrežja bodo potrebni tudi posegi na zemljišča, ki ležijo zunaj območja urejanja.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega lokacijskega načrta)
(1) Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave OLN (po sprejetju programa priprave) podati smernice za njegovo pripravo (v skladu z 29. členom ZureP-1), k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje (v skladu s 33. členom ZureP-1), so naslednji:
1. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova 1, 8000 Novo mesto,
2. Komunala Novo mesto, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
3. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota (DE) Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
4. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, 8000 Novo mesto,
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
6. Krajevna skupnost Bršljin, stavba KS, Klemenčičeva 13, 8000 Novo mesto,
7. Zavod za gozdove RS, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
8. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
9. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
10. Istrabenz plini, d.o.o., Novo mesto,
11. Geoplin Ljubljana, d.o.o.
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
13. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto.
Če bi se v postopku priprave OLN ugotovilo, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi med postopkom.
(2) Postopek priprave OLN za NGC ob Straški cesti vodi Občinska uprava Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
(3) Pripravljavec in investitor OLN je Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje.
(4) Izdelovalec OLN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. ZUreP-1 in se izbere na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja.
(5) OLN se pripravi v vsebini in na način, kot je predpisano z ZUreP-1.
5. člen
(Potrebne strokovne podlage in način njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage ter veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi OLN:
– zazidalni načrt Adria (Uradni list RS, št. 92/02),
– projekt rekonstrukcije Straške ceste,
– strokovne podlage za Urbanistično zasnovo Novega mesta 2002,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– digitalni geodetsko-topografski načrt,
– digitalni katastrski načrt,
– digitalni orto-foto načrt.
(2) Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– digitalne geodetske podlage z vnosom vseh objektov ter horizontalnih in vertikalnih koordinatnih točk gospodarske javne infrastrukture.
(3) Pri tem OLN se lahko uporabijo tudi strokovne podlage, ki so bile narejene pred gradnjo tovarne Adria Mobil (npr. geološke raziskave).
(4) V postopku izdelave OLN se v primeru posebnih in zakonskih potreb pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
(5) Posebne strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko-izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
(6) Strokovne rešitve za predvideni OLN se lahko za usklajevanja do druge prostorske konference oziroma do javne razgrnitve obravnavajo variantno.
6. člen
(Roki za izdelavo OLN)
Roki izdelave OLN so:
– izbira izdelovalca (30 dni po uveljavitvi programa priprave)
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (60 dni po uveljavitvi programa priprave),
– izdelava geodetskih podlag (60 dni po uveljavitvi programa priprave),
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic (30 dni po uveljavitvi programa priprave, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka),
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga OLN (30 dni po pridobitvi smernic),
– predlog OLN (45 dni po pridobitvi smernic),
– izvede se druga prostorska konferenca,
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN,
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava,
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog OLN,
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb,
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve,
– pozove se nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni,
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj,
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN Občinskemu svetu MO NM v obravnavo in sprejem,
– odlok se objavi v uradnem glasilu.
Opomba: v primeru potrebe po izdelavi dodatnih posebnih strokovnih podlag se rok podaljša za pogodbeni čas do izdelave teh strokovnih podlag.
7. člen
(Obveznosti financiranja priprave OLN)
Finančna sredstva za pripravo občinskega lokacijskega načrta se na osnovi 19. člena ZUreP-1 zagotovijo iz proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leti 2004 in 2005 ter iz investicijskih sredstev pobudnikov posegov v prostor v primeru sklenitve urbanistične pogodbe med investitorjem in MO NM po 74. in 76. členu ZUreP-1.
Novo mesto, dne 29. 6. 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost