Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4135. Odlok o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Velika Polana, stran 11090.

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana (Uradni list RS, št. 24/03) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet občine Velika Polana na 15. redni seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Velika Polana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način vzdrževanja prometne signalizacije in javne razsvetljave, izvajalca te dejavnosti in s tem povezanih postopkov za celotno območje Občine Velika Polana.
2. člen
(1) Dejavnost iz prejšnjega člena tega odloka se v Občini Velika Polana opravlja kot gospodarska javna služba, za katero občina Velika Polana kot koncendent podeli koncesijo izvajalcu te službe (v nadaljevanju: koncesionar).
(2) Podelita se lahko dve koncesiji, in sicer koncesija za vzdrževanje javne razsvetljave in koncesija za vzdrževanje prometne signalizacije.
(3) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih površin v Občini Velika Polana.
3. člen
Za prometno signalizacijo štejejo naslednje naprave:
1. semaforji in druga prometna svetlobna signalizacija;
2. prometni znaki;
3. označbe na cestiščih.
4. člen
(1) Za javno razsvetljavo se štejejo naslednje naprave:
1. luči na drogovih ob cestiščih;
2. luči na drogovih na drugih javnih površinah;
3. druge luči, ki niso v privatni lasti in so namenjene razsvetljavi javnih površin.
(2) Objekti in naprave javne razsvetljave so del komunalne infrastrukture in so last koncedenta oziroma le ta z njimi upravlja.
5. člen
(1) Vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije obsega naslednja opravila na napravah:
1. zamenjava svetil in svetilk;
2. zamenjava drogov svetil in drugih naprav;
3. popravilo oziroma zamenjava sestavnih delov;
4. čiščenje oziroma redno vzdrževanje (obnova in vzdrževalna dela) na drogovih svetil oziroma drugih naprav;
5. investicije na objektih in napravah;
6. vodenje katastra in kontrolne knjige;
7. izvedba novoletne okrasitve in drugih okrasitev po naročilo in v skladu s programom Občine Velika Polana;
8. izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah;
9. električarska dela povezana z zagotavljanjem varnosti delovanja (ozemljitve);
10. druga električarska dela povezana z delovanjem svetil in naprav;
11. dajanje soglasji v zvezi z javno razsvetljavo;
12. druge storitve, ki jih določa zakon.
(2) Poleg opravil iz prejšnjega odstavka tega člena mora koncesionar del opravljati reden nadzor nad delovanjem in vzdrževanostjo naprav, ki sodijo v javno razsvetljavo in prometno signalizacijo.
6. člen
Občina Velika Polana pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
7. člen
Koncesionar mora opravljati dejavnost, ki je predmet tega odloka v skladu s tehničnimi predpisi in veljavnih standardih in programom koncedenta.
8. člen
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki vsebuje predvsem naslednje podatke:
1. opis dela;
2. podrobnim opisom porabljenega materiala;
3. nabavna cena porabljenega materiala;
3. porabljen čas;
4. napravo na kateri je bilo delo opravljeno (naziv in lokacijo);
5. cena za opravljeno delo.
(2) Ne glede na opravljeno delo sestavlja koncesionar poročilo o nadzoru iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.
9. člen
Kontrolno knjigo posreduje koncesionar Občinski upravi občine Velika Polana do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec.
10. člen
(1) Koncesionar je dolžan voditi kataster naprav in objektov, ki so predmet javne službe.
(2) Kataster se ažurira sprotno.
(3) Kataster vsebuje naslednje podatke:
1. naziv naprave oziroma objekta;
2. lokacija naprave oziroma objekta;
3. tehnične lastnosti naprave oziroma objekta;
4. število vseh naprav oziroma objektov;
5. lastništvo naprav oziroma objektov.
(4) Kataster je last koncedenta in se vodi v obliki računalniškega zapisa.
(5) Koncesioar mora posredovati kataster koncedentu periodično vendar najmanj 4 x letno.
(6) Koncesionar mora po prenehanju izvajanja javne službe izročiti kataster koncedentu.
(7) Podatki katastra so poslovna tajnost in jih sme koncesionar dajati na vpogled le koncedentu, od njega pooblaščenim osebam oziroma nadzornim organom in pristojnim inšpekcijam.
11. člen
(1) Koncesionar mora najkasneje do 31. 10. pripraviti plan dela (opravljanja javne službe) za naslednje leto. Podrobnejšo vsebino plana lahko predpiše Občinska uprava občine Velika Polana.
(2) Koncesionar mora do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, koncedentu predložiti letno poročilo o opravljenih storitvah javne službe.
12. člen
Za primer elementarnih nesreč ali v drugih primerih, ki zahtevajo takojšnje posredovanje oziroma odpravo napake, zlasti, če so ogrožena človeška življenja, mora koncesionar zagotoviti interventno izvajanje javne službe ob vsakem času.
II. KONCEDENT IN KONCESIONAR
13. člen
(1) Koncesionar mora izpolnjevati predvsem naslednje pogoje:
1. da je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet odloka;
2. da ni v postopku stečaja ali likvidacije;
3. da predloži svoj bonitetni izkaz;
4. da zaposluje zadostno število strokovno usposobljenih kadrov s področja dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
5. da razpolaga z zadostnimi delovnimi sredstvi za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
6. da predloži svoja priporočila;
7. da v nominalnih zneskih predloži cenik svojih storitev.
(2) Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
14. člen
Koncesionar se mora ustrezno zavarovati za škodo, ki bi on ali njegovi zaposleni lahko povzročili tretjim osebam, z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet tega odloka.
15. člen
(1) Koncesionar določa ceno svojih storitev s soglasjem koncedenta.
(2) Koncesionar določa ceno svojih storitev v obliki režijske ure.
16. člen
(1) Koncesionar je upravičen do povrnitve stroškov porabljenega materiala, po nabavnih cenah.
(2) Materialne stroške, ki so nastali z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet tega odloka, koncendent povrne koncesionarju na podlagi kontrolne knjige iz prvega odstavka 8. člena tega odloka.
17. člen
Sredstva za koncesionara se zagotovijo iz občinskega proračuna Občine Velika Polana.
18. člen
Koncesija se podeljuje za dobo petih let.
19. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega izvajalca le s soglasjem koncedenta.
20. člen
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti, ki je predmet tega odloka vrši Občinska uprava občine Velika Polana.
21. člen
Koncendent v pogodbi o izvajanju dejavnosti, ki je predmet tega odloka, ki jo sklene s koncesionarjem, podrobneje opredeli razmerje med Občino Velika Polana kot naročnikom del in koncesionarjem.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Koncesionar je dolžan vzpostaviti kataster iz 10. člena tega odloka v 6 mesecih po podpisu koncesijske pogodbe.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-7/04
Velika Polana, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost