Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4129. Program priprave za občinski lokacijski načrt Otočec - Šentpeter, stran 11067.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) ter dne 11. 6. 2004 izvedene prostorske konference je župan Mestne občine Novo mesto s sklepom št. 350-05-8/2004 z dne 29. 6. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Otočec – Šentpeter
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta)
(1) Ocena stanja:
1. Naselje Otočec (Šentpeter) je eno od lokalnih središč Mestne občine Novo mesto in leži v neposredni bližini turističnega centra Otočec ob reki Krki. Skozi naselje sta vzporedno speljani hitra cesta HC H1 Ljubljana–Obrežje in regionalna cesta R3 667, ki naselje delita na dva oziroma tri med seboj funkcionalno ne dovolj povezane dele. V naselju je tudi križišče več lokalnih cest, ki potekajo v smeri jug (Ratež), severozahod (Stari grad) in severovzhod (Paha, Šmarješke Toplice).
2. Stanovanjsko naselje ima razvito osnovno družbeno infrastrukturo (dva otroška vrtca, osnovna šola, pošta, dom gasilcev) ter storitvene dejavnosti.
3. Hitra cesta HC H1 deli območje naselja na dva dela, ki sta povezana z nezadostno dimenzioniranim podvozom pod hitro cesto širine približno 3 m in višine približno 3 m. V severnem delu je zgrajeno oziroma je v izgradnji stanovanjsko – poslovno območje, katerega izgradnja se izvaja po določilih Odloka o zazidalnem načrtu Otočec (SDL, št. 24/82 in 11/84 ter Uradni list RS, št. 11/96), medtem ko je južni historični del naselja ob regionalni cesti neprimerno urejen, v prostorskih planskih aktih Mestne občine Novo mesto (iz leta 2003) pa je predvidena tudi prostorska zaokrožitev naselja med hitro in regionalno cesto zahodno od doma gasilcev z izvedbo nivojske prometne ureditve priključevanja naselja na HC H1 po izgradnji avtoceste na odseku Lešnica – Kronovo in s tem urbanistično jasno povezavo severnega (novega) in južnega (historičnega) dela naselja ob zagotavljanju prometno – varnostnih ukrepov. Območje občinskega lokacijskega načrta se ureja na osnovi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto / PUP MONM ZMP-1 (Uradni list RS, št. 98/03) – v nadaljevanju besedila: PUP.
4. Območje predvidenega občinskega lokacijskega načrta Otočec – Šentpeter (v nadaljevanju: OLN) ob regionalni cesti je na celotnem poteku od zahodnega vstopa v naselje do pokopališča na vzhodnem delu neprimerno prometno urejeno, saj ni v zadostni meri zagotovljena varnost pešcev.
5. Ureditveno območje je bilo v polpretekli dobi opremljeno z objekti in napravami komunalne infrastrukture, ki jih je na nekaterih delih potrebno nadomestiti s sodobnimi ali izvesti nove.
6. V območju urejanja je uradno evidentiranih več objektov kulturne dediščine ali območij ohranjanja narave bodisi lokalnega ali državnega pomena, za katere je potrebno v OLN zagotoviti usklajene režime varovanja in/ali vzdrževanja.
(2) Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je leta 2003 na osnovi sklepa Vlade RS o usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskega plana RS sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana občine, katerega sestavni del je tudi programska zasnova za izdelavo OLN. Programska zasnova je izdelana na osnovi strokovnih podlag, ki vključuje tudi zmanjšanje prometa po hitri cesti HC H1 in regionalni cesti po izgradnji avtoceste na odseku Lešnica–Kronovo in posledične prekategorizacije cest skozi naselje Otočec. Predvidene nove prometne razmere bodo radikalno vplivale na možnosti prostorskega razvoja naselja Otočec oziroma na povezavo severnega in južnega dela naselja. Za namen bodočih ureditev je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, to je prognozo prometne obremenitve po izgradnji AC ter posledično idejno zasnovo nivojske povezave obeh delov naselja preko obstoječe HC H1. Predvidena je tudi primerna rekonstrukcija regionalne ceste v uličnem profilu za zagotavljanje varnosti pešcev z izvedbo rekonstrukcij in novogradenj komunalne infrastrukture na celotnem območju OLN.
2. Na območju nepozidanih gradbenih parcel se v OLN predvidi natančnejšo namensko rabo ter druge urbanistične pogoje za posege v prostor, ki v PUP niso določeni.
(3) Pravna podlaga:
OLN se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986-2002 – dopolnitev 2001/2 (za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto – Uradni list RS, št. 97/03) ter Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča LN ter ureditveno območje)
(1) Predmet priprave lokacijskega načrta:
Predvideni OLN je namenjen prostorski ureditvi naselja Otočec na območju obstoječe pozidave in plansko opredeljenih ureditev na osnovi programske zasnove v vsebinah, ki zagotavljajo realizacijo predvidenih ureditev.
Predmet obravnave v lokacijskem načrtu je določitev podrobnejše namenske rabe površin in določitev pogojev za:
– nivojsko priključevanje cestnega omrežja naselja na predvideno prekategorizirano HC H1,
– določitev uličnega profila predvideno prekategorizirane regionalne ceste R3 667 in druge prometne ureditve v območju OLN,
– določitev pogojev za gradnjo med obstoječima cestama HC H1 in R3 667,
– določitev pogojev za gradnjo na območju severno od HC H1,
– določitev pogojev za urejanje zelenih površin ob reki Krki,
– pogoje za urejanje obstoječe grajene strukture, vključno z infrastrukturo,
– pogoje za komasacije stavbnih zemljišč,
– program opremljanja po 139. členu ZUreP-1.
Na območju urejanja z OLN mora biti celotna organizacija prostora usklajena z načeli varovanja naravnega okolja in razmestitvi dejavnosti tako, da si ne bodo v nasprotju. V največji meri je potrebno varovati zaščitene in najkvalitetnejše elemente naravnih in ustvarjenih danosti.
(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta:
Predvideni OLN obsega celotno območje naselja Otočec južno od HC H1, to je območje med pokopališčem na vzhodu do meje naselja na zahodu, brežino reke Krke na jugu in HC H1 na severu s predvidenim ureditvenim območjem tudi severno od HC H1.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto – za področje ohranjanja narave;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – za področje varstva kulturne dediščine;
4. Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva;
5. JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
7. Komunala Novo mesto, d.o.o., – področje oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
8. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve;
9. Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez;
10. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
11. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
12. Krajevna skupnost Otočec;
13. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirani.
(2) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje kakor tudi mnenje k dopolnjenemu predlogu. Rok za izdelavo smernic je lahko daljši, če tako določa kateri od zakonov, ki opredeljujejo delovanje nosilcev urejanja prostora, vendar ne daljši od zakonsko določenega.
(3) Postopek priprave OLN vodi Občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
(4) Izdelovalec OLN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 ZUreP-1 in se izbere na osnovi Zakona o javnih naročilih male vrednosti oziroma Zakona o javnih naročilih.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi OLN, so:
– programska zasnova ureditvenega načrta Otočec (Uradni list RS, št. 97/03),
– strokovne podlage za naselje Otočec (Struktura, d.o.o., 2001),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– digitalni geodetsko topografski načrt,
– digitalni katastrski načrt,
– digitalni orto foto načrt.
(2) Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– digitalne geodetske podlage z vnosom vseh objektov ter horizontalnih in vertikalnih koordinatnih točk gospodarske javne infrastrukture,
– naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave,
– strokovne zasnove varstva kulturne dediščine,
– idejni projekt nivojskega priključevanja cestnega omrežja naselja na predvideno prekategorizirano HC H1.
Posebne strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Strokovne rešitve za predvideni OLN se lahko za usklajevanja do druge prostorske konference oziroma do javne razgrnitve obravnavajo variantno.
5. člen
(Roki izdelave OLN)
Roki izdelave OLN so:
– izbira izdelovalca (30 dni po uveljavitvi programa priprave),
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (60 dni po uveljavitvi programa priprave),
– izdelava geodetskih podlag (60 dni po uveljavitvi programa priprave),
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic (30 dni po uveljavitvi programa priprave, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka),
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga (30 dni po pridobitvi smernic),
– predlog lokacijskega načrta (45 dni po pridobitvi smernic),
– izvede se druga prostorska konferenca,
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN,
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava,
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog OLN,
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb,
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve,
– pozove se nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni,
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj,
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN Občinskemu svetu MO NM v obravnavo in sprejem,
– odlok se objavi v uradnem glasilu.
Opomba: Terminski plan je vezan na izdelavo usklajenega nivojskega priključevanja cestnega omrežja naselja na predvideno prekategorizirano HC H1.
6. člen
(Obveznosti financiranja priprave OLN)
Sredstva za pripravo OLN se na osnovi 19. člena ZUreP-1 zagotovijo iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2004 in 2005 ter iz investicijskih sredstev pobudnikov posegov v prostor v primeru sklenitve urbanistične pogodbe med investitorjem in Mestno občino Novo mesto po 74. in 76. členu ZUreP-1.
7. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave začne veljati z dnem sprejetja sklepa župana.
Št. 350-05-8/2004
Novo mesto, dne 29. junija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost