Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4130. Program priprave za občinski lokacijski načrt Šmarješke Toplice - Brezovica, stran 11069.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) ter dne 11. 6. 2004 izvedene prostorske konference je župan Mestne občine Novo mesto s sklepom št. 350-05-9/2004 z dne 29. 6. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Šmarješke Toplice – Brezovica
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta)
(1) Ocena stanja:
1. Naselje Šmarješke Toplice – Brezovica na severni strani regionalne ceste Novo mesto–Zbure je nastalo v več fazah od leta 1975 do leta 2000. Naselje je nastajalo časovno vzporedno z razvojem turizma v Šmarjeških Toplicah, to je z razvojem storitvenih dejavnosti ter gospodarske javne infrastrukture.
2. Obstoječa grajena struktura je sestavljena iz obcestnega, v glavnem stanovanjskega dela s storitvenimi dejavnostmi v tipologiji individualnih in večstanovanjskih hiš. Severno od zgoraj opisanega območja je bilo na podlagi Zazidalnega načrta weekend naselje Šmarješke Toplice (SDL 26/68) zgrajeno večje število manjših počitniških objektov, v katerih so se v tretjem življenjskem obdobju lastniki naselili stalno. Za namen stalnega bivanja so slednji na občinsko upravo naslovili več pobud za razširitev obstoječih objektov.
3. Severno od območja počitniških objektov je bilo v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Novo mesto v letu 2003 opredeljeno novo območje stavbnih zemljišč za namen gradnje stanovanjskih objektov.
(2) Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je leta 2003 na osnovi sklepa Vlade RS o usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskega plana RS sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana občine, katerega sestavni del je tudi programska zasnova za izdelavo občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN). Programska zasnova je izdelana na osnovi strokovnih podlag, ki vključuje gradnjo stanovanjskih objektov ter prometno navezovanje na obstoječe prometno omrežje naselja ter navezovanje druge gospodarske infrastrukture. Za namen varovanja koridorjev so v prostorsko ureditvenih pogojih za urejanje naselja na predvidenih koridorjih bodoče infrastrukture predvidene omejitve posegov v prostor.
2. Na območju nepozidanih gradbenih parcel se v občinskem lokacijskem načrtu (OLN) predvidi natančnejšo namensko rabo in pogoje za gradnjo infrastrukture ter druge urbanistične pogoje za posege v prostor, ki v PUP niso določeni.
(3) Pravna podlaga:
OLN se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986-2002 – dopolnitev 2001/2 (za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto – Uradni list RS, št. 97/03) ter Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča OLN ter ureditveno območje)
(1) Predmet priprave lokacijskega načrta:
Predvideni OLN je namenjen prostorski ureditvi naselja Šmarješke Toplice – Brezovica na območju predvidene pozidave in plansko opredeljenih ureditev na osnovi programske zasnove v vsebinah, ki zagotavljajo realizacijo predvidenih ureditev.
Predmet obravnave v lokacijskem načrtu je določitev podrobnejše namenske rabe površin in določitev pogojev za:
– določitev pogojev za gradnjo,
– določitev pogojev za gradnjo gospodarske infrastrukture,
– določitev pogojev za komasacije stavbnih zemljišč v območju OLN,
– pogoje za urejanje obstoječe grajene strukture vključno z infrastrukturo,
– program opremljanja po 139. členu ZUreP-1.
Na območju urejanja z OLN mora biti celotna organizacija prostora usklajena z načeli varovanja naravnega okolja in razmestitvi dejavnosti tako, da si ne bodo v nasprotju. V največji meri je potrebno varovati zaščitene in najkvalitetnejše elemente naravnih in ustvarjenih danosti.
(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta:
Predvideni OLN obsega območje naselja Šmarješke Toplice – Brezovica, ki je bilo opredeljeno kot novo območje stavbnih zemljišč v letu 2003 ter območje obstoječega počitniškega naselja. Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih pogojev soglasodajalcev ter na osnovi idejnih zasnov cestnega omrežja in infrastrukturnih objektov in naprav se lahko ureditveno območje razširi na območje obstoječe grajene strukture.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje, so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto – za področje ohranjanja narave;
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – za področje varstva kulturne dediščine;
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto;
4. JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
6. Komunala Novo mesto, d.o.o., – področje oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
7. Mestna občina Novo mesto – za področje lokalnih cest;
8. Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez;
9. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
10. Krajevna skupnost Šmarjeta;
11. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirani.
(2) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje in mnenje k dopolnjenemu predlogu. Rok za izdelavo smernic je lahko daljši, če tako določa kateri od zakonov, ki opredeljujejo delovanje nosilcev urejanja prostora, vendar ne daljši od zakonsko določenega.
(3) Postopek priprave OLN vodi Občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
(4) Izdelovalec OLN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 ZUreP-1 in se izbere na osnovi Zakona o javnih naročilih male vrednosti oziroma Zakona o javnih naročilih.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi OLN, so:
– programska zasnova ureditvenega načrta Šmarješke Toplice – Brezovica (Uradni list RS, št. 97/03),
– strokovne podlage za naselje Šmarješke Toplice (Struktura, d.o.o., 2001),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– digitalni geodetsko topografski načrt,
– digitalni katastrski načrt,
– digitalni orto foto načrt.
(2) Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– digitalne geodetske podlage z vnosom vseh objektov ter horizontalnih in vertikalnih koordinatnih točk gospodarske javne infrastrukture,
Posebne strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Strokovne rešitve za predvideni OLN se lahko za usklajevanja do druge prostorske konference oziroma do javne razgrnitve obravnavajo variantno.
5. člen
(Roki izdelave OLN)
Roki izdelave OLN so:
– izbira izdelovalca (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (60 dni po uveljavitvi programa priprave);
– izdelava geodetskih podlag (60 dni po uveljavitvi programa priprave);
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic (30 dni po uveljavitvi programa priprave, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka);
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga (30 dni po pridobitvi smernic);
– predlog lokacijskega načrta (45 dni po pridobitvi smernic);
– izvede se druga prostorska konferenca;
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN;
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava;
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog OLN;
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb;
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve;
– pozove se nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni;
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj;
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN občinskemu svetu v obravnavo in sprejem;
– odlok se objavi v uradnem glasilu.
Opomba: Terminski plan je vezan na izdelavo usklajenega nivojskega priključevanja cestnega omrežja naselja na predvideno prekategorizirano HC H1.
6. člen
(Obveznosti financiranja priprave OLN)
Sredstva za pripravo OLN se na osnovi 19. člena ZUreP-1 zagotovijo iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leti 2004 in 2005 za del območja OLN, ki obravnava sanacijo obstoječe gospodarske infrastrukture, ter iz investicijskih sredstev pobudnikov posegov v prostor v primeru sklenitve urbanistične pogodbe med investitorjem in MONM po 74. in 76. členu ZUreP-1.
7. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave začne veljati z dnem sklepa župana.
Št. 350-05-9/2004-1907
Novo mesto, dne 29. junija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost