Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4131. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Športno-rekreacijski park Portoval, stran 11071.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) in dne 11. 6. 2004 izvedene prostorske konference je župan Mestne občine Novo mesto s sklepom št. 350-05-5/2004 z dne 29. 6. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Športno-rekreacijski park Portoval
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta)
(1) Ocena stanja:
1. Športno-rekreacijski park Portoval (v nadaljevanju: ŠRP Portoval) ima v Novem mestu pomembno lego, saj leži v njegovem osrednjem delu, med mestnim območjem Bršljin na severu, Šmihel – Drska na jugu, starim mestnim jedrom na vzhodu in Mestno hosto na zahodu. Območje obsega celoten prostor znotraj zahodnega okljuka reke Krke, skupaj z reko in obalnim pasom na drugi strani reke, vključuje pa tudi del naselja Brod in Irčo vas, gostinski kompleks Loka na jugovzhodu ter manjši del zelenih površin na južni strani Topliške ceste. Gre za okoli 118 ha površin, ki so glede na namembnost rekreacijske, parkovne, prometne in kmetijske površine, stavbna zemljišča, površine športnih objektov in naprav ter gozdne površine. Park znotraj okljuka Krke je za promet in pešce dostopen s Topliške ceste, za peš in kolesarski promet pa tudi preko novozgrajenega mostu na Loki.
2. Večinski del parka prekriva gozd, ki je zaradi poudarjene rekreacijske oziroma socialne funkcije od leta 2000 zaščiten z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/00). V jugovzhodnem delu parka je območje stavbnih zemljišč, ki je zaradi obstoječih in predvidenih športnih objektov namenjeno aktivni rekreaciji. V južnem delu ob Topliški cesti je zgrajen trgovsko-zabaviščni kompleks, v jugozahodnem delu pa so stavbna zemljišča naselja Irča vas z robnimi obdelovalnimi površinami.
3. Do sedaj zgrajeni rekreacijski objekti zajemajo osrednji stadion in odprta teniška igrišča, novejša pa sta otroško igrišče v južnem delu in most za pešce čez Krko na Loki. Območje je prepleteno s sprehajalnimi potmi (zlasti gozd), na levem bregu Krke pa je urejeno Župančičevo sprehajališče. Portoval ima zaradi osrednje lege, možnosti za rekreacijo, ekoloških vrednosti in vizualne kakovosti zelo pomembno mesto-tvorno funkcijo.
4. Občinski svet Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju MO NM) je dne 8. 11. 2001 sprejel Odlok o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval (Uradni list RS, št. 108/01), v pripravi pa sta tudi odlok o režimu plovbe po reki Krki in odlok o zavarovanju reke Krke.
(2) Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev odloka:
V času po sprejemu ureditvenega načrta (v nadaljevanju UN) so bile izkazane nove potrebe in preverjene možnosti za umestitev posameznih dejavnosti in objektov. Izkazalo se je, da so nekatera določila iz sprejetega ureditvenega načrta pomanjkljiva oziroma neustrezna z vidika lokacije, namembnosti ali načina rabe površin in objektov ter opremljenosti z infrastrukturo ali pa obstoječi odlok ne omogoča nadaljevanja procesa za njihovo izvedbo, zato je potrebno ureditveni načrt popraviti in/ali dopolniti.
(3) Pravna podlaga:
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986-2002 – dopolnitev (Uradni list RS, št. 97/03) ter Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02). Ta program priprave podrobneje opredeljuje vsebino, obliko in način izdelave občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča za spremembe in dopolnitve UN)
(1) Predmet sprememb in dopolnitev:
Predmet sprememb in dopolnitev UN je določitev podrobnejše namenske rabe in lokacije površin oziroma objektov znotraj UN ter določitev podrobnejših oziroma dodatnih pogojev za v nadaljevanju opisane objekte in dejavnosti.
1. Pomožno nogometno igrišče
Ureditev pomožnega nogometnega igrišča z igralno površino se načrtuje v skladu z normativi Nogometne zveze Slovenije za vadbo in tekmovanja v nogometu za mlajše selekcije do ravni II. lige. Ob igrišču je potrebna ureditev manjše tribune, pomožnega sanitarno-garderobnega objekta ter manjše vadbene površine. Predvidena je izvedba javne razsvetljave in osvetlitve igrišča.
2. Čolnarne, privezi za čolne in obrežne ureditve
V okviru obsega ureditvenega načrta je potrebno določiti pogoje in možnosti postavljanja čolnarn oziroma manjših pristanov s privezi ter drugih obrežnih ureditev.
3. Most na Brodu
Pripraviti je potrebno predlog natančnega izteka mostu z dostopi oziroma določiti območje zemljišč, ki so potrebna za njegovo graditev ter izdelati predlog za parcelacijo. Zaradi nekaterih pripomb obiskovalcev Portovala glede predvidene izgradnje mostu v Cegelnici obstaja možnost, da se ta varianta ukine in sta v Portovalu le mostova na Loki in na Brodu.
4. Športna dvorana zahodno od stadiona
Pri preverbi umestitve športne dvorane v območje znotraj UN Portoval je ugotovljena možnost njene umestitve in združitve s programom zahodne tribune stadiona ter ureditvijo parkirne hiše pod vstopno ploščadjo.
5. Odprti bazen in čolnarna s privezi za čolne, vzhodna tribuna
Predvidena lokacija odprtega bazena na izravnanem obvodnem zemljišču ob Krki ter pod trgovsko-zabaviščnim centrom iz več razlogov ni ustrezna, zato se objekt na tem prostoru ne zgradi in je potreben popravek UN. Glede na to je smiselno izločiti tudi predviden kompleks zimskega zaprtega bazena pod vzhodno tribuno ter za oba bazena skupaj iskati ustreznejšo lokacijo (znotraj območja UN ali drugje v mestu). Prostore pod vzhodno tribuno se tako nameni drugim dejavnostim (npr. športnim programom v komercialni rabi, ki bodo hkrati omogočili povrnitev investicije za komunalno infrastrukturo in samo vzhodno tribuno).
Ravnico ob Krki pa se uredi v parkovno površino, ki je bila tudi sicer predvidena za prvo fazo (do izgradnje bazena). Omenjena zelenica s parkovno zasaditvijo bo ohranila ožji obvodni prostor nepozidan ter bo kot urejena in vzdrževana zelena površina predstavljala postopen prehod od naravnih prvin vodotoka do grajenih struktur športnega parka, pri čemer se preveri tudi možnosti umestitve parternih objektov (kotalkališče, drsališče,…). Poleg ekološkega pomena bo povečala tudi vidno kakovost prostora, predvsem pa bo imela socialno funkcijo, saj bo omogočala druženje ljudi, sprostitev (posedanje, igranje otrok), manjše prireditve itd. Hkrati z omenjenim urejanjem bi bilo smiselno omogočiti dostop do parka in čolnarne tudi neposredno s platoja pred kino-dvoranami oziroma trgovskim centrom, in sicer kot pešpot po strmi brežini. V sklopu parka bo potrebno ustrezno urediti in vzdrževati tudi območje v podmostovju, ki je danes nevzdrževano.
Sočasno z ureditvijo parkovne površine se pojavi možnost, da se čolnarna v neposredni bližini poleg usmerjenosti na reko odpre tudi v nasprotno stran – v ŠRP Portoval z dejavnostjo, ki bo (poleg veslačev) privabila tudi širši krog obiskovalcev (npr. gostinska dejavnost – vsaj letnega tipa) ter bo lahko smotrno izkoristila sosednjo parkovno površino. Glede na to, da opisana funkcija čolnarne in obvodne zelenice v obstoječem Odloku o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval ni bila predvidena, ga je potrebno v okviru določenih toleranc popraviti in dopolniti.
6. Javno kopališče
Dolgoročni cilj je ureditev enega ali več javnih kopališč ob reki Krki na posameznih dostopnih mestih v bližini naselij.
7. Balinišče
Potrebna je manjša korekcija umestitve objektov zaradi zahtevanih pogojev za izvedbo tekmovanj s strani nacionalne panožne zveze s pogoji za gradnjo pomožnih objektov.
8. Drugo
V okviru sprememb in dopolnitev UN je potrebno obravnavati tudi možnost izgradnje krožnega križišča (rondoja) med Ulico Slavka Gruma in Topliško cesto ter predvideti namembnost oziroma ureditev zelene površine na zavoju Krke na levem bregu ob izteku mostu nasproti Irče vasi – možnost parkovne površine, otroškega igrišča, javnega kopališča, prostora za piknik itd., prav tako pa tudi možne druge lokacije za te dejavnosti (na levem in desnem bregu Krke). Preveriti je potrebno stanje nekaterih stavb in drugih objektov ter določiti njihovo rekonstrukcijo, dograditev ali odstranitev.
9. Javno dobro in javna korist
V spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za ŠRP Portoval je potrebno opredeliti javno korist objektov ter njihov namen, iz katerega izhaja, da gre za objekte za potrebe vzgoje in izobraževanja ter opredeliti grajeno javno dobro. Športni objekti, zgrajeni v ŠRP Portoval, bodo namenjeni športu in rekreaciji ter vzgojni in izobraževalni dejavnosti osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol v Novem mestu.
10. Določitev pogojev za komasacijo stavbnih zemljišč.
11. Program komunalnega opremljanja po 139. členu ZUreP-1.
(2) Programska izhodišča:
Programsko izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev odloka je obstoječi ureditveni načrt, ki je bil izdelan na podlagi predhodnih študij in analiz.
3. člen
(Ureditveno območje)
Območje urejanja, opredeljeno z UN, se bo delno spremenilo s povečanjem oziroma zmanjšanjem zaradi smiselne zaokrožitve območja urejanja ŠRP Portoval in območja poselitve.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev UN)
(1) Pri pripravi sprememb in dopolnitev UN za ŠRP Portoval morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu Ureditvenega načrta sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
2. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste (DRSC),
3. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova 1, 8000 Novo mesto,
4. Komunala Novo mesto, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
5. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota (DE) Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
6. Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 2, 8000 Novo mesto,
7. Zavod za gozdove RS, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto,
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
11. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
12. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto,
13. Ministrstvo za promet, Urad za železnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
14. Istrabenz d.d.,
15. Krajevna skupnost Drska,
16. Krajevna skupnost Prečna,
17. Krajevna skupnost Bršljin.
Če se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve UN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
(2) Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval vodi Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
(3) Spremembe in dopolnitve UN se pripravi v vsebini in na način, kot je predpisano z ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1).
5. člen
(Potrebne strokovne podlage in način njihove pridobitve)
(1) V postopku priprave sprememb in dopolnitev UN je potrebno upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, obstoječi ureditveni načrt ter zanj izdelane strokovne podlage, analize in študije, ki jih zagotovi Mestna občina Novo mesto, hkrati pa tudi dodatno izdelane strokovne podlage, ki jih bosta zagotovila naročnik (Mestna občna Novo mesto) in izdelovalec:
– idejna zasnova krožišča med Topliško cesto, Ulico Slavka Gruma in ulico Irča vas
– idejne zasnove ureditve športno-rekreacijskih površin in objektov
– drugo.
(2) Izdelovalec sprememb in dopolnitev UN oceni, ali je bilo dosedanje vrednotenje oziroma načrtovanje ustrezno in ga dopolni z metodologijami posameznih resorjev (krajinska arhitektura, varstvo okolja).
6. člen
(Roki za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta)
Roki izdelave UN so:
– izbira izdelovalca (30 dni po uveljavitvi programa priprave),
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (60 dni po uveljavitvi programa priprave),
– izdelava geodetskih podlag (60 dni po uveljavitvi programa priprave),
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic (30 dni po uveljavitvi programa priprave, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka),
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga UN (30 dni po pridobitvi smernic),
– predlog UN (45 dni po pridobitvi smernic),
– izvede se druga prostorska konferenca,
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi UN,
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se UN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava,
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog UN,
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb,
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve,
– pozove se nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu UN v roku 30 dni,
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj,
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog UN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto v obravnavo in sprejem,
– odlok se objavi v uradnem glasilu.
Opomba: v primeru potrebe po izdelavi dodatnih posebnih strokovnih podlag se rok ustrezno podaljša za pogodbeni čas do izdelave teh strokovnih podlag.
7. člen
(Obveznosti financiranja)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se zagotovijo iz proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2004 in 2005 ter iz investicijskih sredstev pobudnikov posegov v prostor v primeru sklenitve urbanistične pogodbe med investitorjem in Mestna občina Novo mesto po 74. in 76. členu ZUreP-1.
Novo mesto, dne 29. junija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost