Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4134. Program priprave spremembe zazidalnega načrta Dramlje, stran 11089.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr.; v nadaljevanju besedila: ZureP-1) in skladno z 8. in 37. členom Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je župan Občine Šentjur, dne 30. 7. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe zazidalnega načrta Dramlje
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo spremembe zazidalnega načrta)
Po analizi območja, nezazidanega stavbnega zemljišča, na območju zazidalnega načrta Dramlje (Uradni list RS, št. 16/75, 23/88, 01/91, 20/94, 32/97 in 65/02) se je izkazala možnost zapolnitve obstoječih nezazidanih zemljišč.
S strani Marjane Mastnak, kot pooblaščenke Josipa Antoliča, Dobriša vas 2c, Petrovče je bila izražena želja po spremembi namembnosti dela obstoječega objekta, v veljavnem zazidalnem načrtu in po novogradnji stanovanjskih objektov. Prav tako je pobuda za spremembo zazidalnega načrta prišla s strani Ratej Ivana, Ločje 2, Celje. Želja obsega gradnjo stanovanjske hiše na območju zazidalnega načrta v bližini lokalne prometnice.
Osnovni zazidalni načrt Dramlje je bil sprejet in objavljen v letu 1975 (Uradni list SRS, št. 16/75) in v letih 1988, 1991, 1994, 1997 in 2002 doživel delne spremembe in dopolnitve (Uradni list SRS, št. 23/88 in 01/91 in Uradni list RS, št. 20/94, 32/97 in 65/02).
Cilji priprave in sprejema spremembe zazidalnega načrta so, določitev meril, pogojev in ukrepov v zvezi z možnostjo spremembe namembnosti in rabe objektov ter možnosti gradnje stanovanjskih objektov ter ureditev komunalne in prometne infrastrukture.
S programom priprave se določa vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave spremembe zazidalnega načrta Dramlje. Spremenjeni odlok bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo objektov, naprav in komunalne infrastrukture na območju zazidalnega načrta Dramlje.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev poteka po predpisanem postopku, skladno z določili ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.).
2. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
Usklajen in sprejet spremenjen in dopolnjen zazidalni načrt, bo podlaga za izdajo lokacijskih informacij na podlagi katerih bodo investitorji oziroma projektanti pridobili pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom.
Programska izhodišča so podana z idejno zasnovo s strani investitorjev oziroma pobudnikov izdelave sprememb zazidalnega načrta in smernicami obstoječega zazidalnega načrta Dramlje.
Območje znotraj obstoječih meja zazidalnega načrta ostaja enake namembne dejavnosti.
3. člen
(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta)
Predvidene lokacije po spremembi zazidalnega načrta obsega območje naslednjih parcelnih številk:
– 759/5, 761/3, 761/4,759/5,760/3, 809/3, k.o. Marija Dobje.
V primeru, da se v samem postopku izkažejo potrebe po dodatnih lokacijah sprememb v okviru zazidalnega je te možno realizirati z združitvijo postopka.
4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Koordinator postopka priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je župan Občine Šentjur in Oddelek za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe Občine Šentjur. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja v zakonsko določenem roku, so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Lava 42, Celje;
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Stanetova ulica 6, Celje;
– Javno komunalno podjetje Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur;
– Elektro Celje d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2a, Celje;
– Elektro Turnšek, Mariborska cesta 86, Celje;
– Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v samem postopku priprave. V postopku priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, morajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Na usklajeni predlog lokacijskega načrta pa morajo nosilci urejanja prav tako v roku 30 dni podati svoje mnenje. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj se v skladu z 29. in 30. členom ZureP-1, šteje kot da nimajo smernic.
5. člen
(seznam strokovnih podlag in način pridobitve)
Pripravljavec izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur. Izdelavo strokovnih podlag in izdelave lokacijskega načrta, financira Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur. Razen pridobitve geodetskega posnetka, za katerega je zadolžen izdelovalec lokacijskega načrta.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati naslednje strokovne podlage:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 1990, vse dopolnitev leta 2000/03,
– idejna zasnova, Studio LIST d.o.o. Celje (št. proj.: 1036/03),
– obstoječi zazidalni načrt Dramlje, s spremembami in dopolnitvami.
6. člen
(terminski plan priprave lokacijskega načrta)
S tem programom priprave, ki sledi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:
1. Prostorska konferenca in objava programa priprave v Uradnem listu RS – do 27. 8. 2004;
2. Izdelava strokovnih podlag in geodetskega posnetka – do 1. 10. 2004;
3. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – do 1. 9. 2004;
4. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – do 11. 11. 2004;
5. Uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno razgrnitev – do 11. 12. 2004;
6. Prostorska konferenca – do 1. 1. 2004;
7. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi – do 20. 1. 2005;
8. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Šentjur – od 1. 1. 2005 do 1. 2. 2005;
9. Občani organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta;
10. Zavzemanje stališč do pripomb podanih ob javni razgrnitvi in priprava predloga lokacijskega načrta za sprejem na Občinskem svetu občine Šentjur;
11. Obrazložitev predloga lokacijskega načrta na Občinskem svetu občine Šentjur – do 20. 2. 2005;
12. Po sprejetju stališč do pripomb na Občinskem svetu občine Šentjur se uskladijo stališča in se izdela dopolnjeni predlog lokacijskega načrta oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora po 5. členu tega programa priprave – 10. 3. 2005;
13. Objava v Uradnem listu RS – april 2005.
7. člen
(končna določba)
Ta program priprave sprememb in dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-16/2004-130
Šentjur, dne 30. julija 2004.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost