Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4124. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, stran 11058.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) ter 27. 11. 2003 izvedene prostorske konference je župan Mestne občine Novo mesto s sklepom št. 015-05-15/99 z dne 29. 6. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2004/1)
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka)
(1) Ocena stanja:
1. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92) s spremembami in dopolnitvami od leta 1993 do leta 2002 (Uradni list RS, št. 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01 in 69/02) – v nadaljevanju: PUP – določa prostorsko ureditvene pogoje za posege v prostor na območju, ki je v večji meri identično z območjem urbanistične zasnove Novega mesta, pri čemer je izvzeto mestno jedro in območja veljavnih občinskih lokacijskih načrtov.
(2) Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP:
1. V letih 2003 in 2004 je občinska uprava pripravila spremembe in dopolnitve prostorskega plana mestne občine, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta, zaradi česar je potrebno posledično dopolniti PUP na obravnavanem območju. Uveljavitev sprememb in dopolnitev prostorskega plana je predvidena v juliju 2004.
2. V območju urbanistične zasnove so v veljavi nekateri občinski lokacijski načrti, na osnovi katerih so bile realizirane kompleksne gradnje. Območja realiziranih občinskih lokacijskih načrtov je potrebno razveljaviti ter na območjih določiti nadomestne prostorsko ureditvene pogoje za posege v prostor.
3. V obstoječem PUP je evidentirano več določb, ki so bile uveljavljene na osnovi določb osnovnega prostorskega plana s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami. Po spremembah prostorskega plana je potrebno ugotoviti, ali še obstajajo razlogi za nekatera varovanja oziroma omejitve posegov v prostor ter v primeru odpravljenih vzrokov za omejitve smiselno spremeniti PUP.
4. V čim večji meri je potrebno obstoječi PUP prilagoditi predpisani obliki lokacijskih informacij, pri čemer se, razen izjem, v najmanjši meri posega v vsebino določb, kar bo predmet predvidene priprave prostorskega reda občine po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije.
(3) Pravna podlaga:
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča ter ureditveno območje)
(1) Predmet priprave sprememb in dopolnitev PUP:
1. Načrtovane spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo za namen določitve prostorsko ureditvenih pogojev za posege v prostor na območjih spremenjene namenske rabe po uveljavitvi sprememb in dopolnitev prostorskega plana MONM (sprememba 2003/1) ter na območjih predvidenih razveljavljenih občinskih lokacijskih načrtov.
2. Določi se začasne prostorsko ureditvene pogoje za območja predvidenih občinskih lokacijskih načrtov: Zalog, Cikava, Drgančevje, Mačkovec, Turkov hrib, Mrvarjev hrib in Brod/Drage. Na naštetih območjih se dopusti le redna vzdrževalna dela in nujne investicijske posege na objektih in napravah gospodarske infrastrukture, ki pa morajo biti usklajeni z uveljavljenimi programskimi zasnovami. Začasni prostorsko ureditveni pogoji na zgoraj navedenih območjih morajo biti usklajeni tudi z nosilci urejanja prostora, predvsem na področju ohranjanja narave in varstva arheološke dediščine.
3. PUP se spremeni in dopolni tudi na področjih, kjer je potrebna uskladitev z drugimi materialnimi zakoni, pomembnimi za urejanje prostora, in bodo znani ob pridobitvi predhodnih pogojev in smernic nosilcev urejanja prostora ter nosilcev javnih pooblastil za gradnjo in vzdrževanje gospodarske infrastrukture.
4. Na območju urejanja mora biti celotna organizacija prostora usklajena z načeli varovanja naravnega okolja in razmestitvi dejavnosti tako, da si ne bodo v nasprotju. V največji meri je potrebno varovati zaščitene in najkvalitetnejše elemente naravnih in ustvarjenih danosti.
5. Predmet sprememb in dopolnitev PUP so tudi druge spremembe in dopolnitve, ki so jih podali občani in pravne osebe ter so ali bodo evidentirane do javne razgrnitve.
(2) Ureditveno območje PUP:
Območje urejanja je identično z območjem urejanja z obstoječim PUP ter razširjeno na območje zadnje spremembe Urbanistične zasnove Novega mesta.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi dokumenta)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave dokumenta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto – za področje ohranjanja narave;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – za področje varstva kulturne dediščine;
4. Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva;
5. JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
7. Komunala Novo mesto, d.o.o., – področje oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
8. Mestna občina Novo mesto – za področje lokalnih cest;
9. Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez;
10. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
11. tangirane krajevne skupnosti;
12. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirani.
(2) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje kakor tudi mnenje k dopolnjenemu predlogu.
(3) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP vodi Občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
(4) Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 ZUreP-1 in se izbere na osnovi Zakona o javnih naročilih male vrednosti oziroma Zakona o javnih naročilih.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi dokumenta, so:
– prostorski plan MONM s spremembami in dopolnitvami v letih 1986 do 2004;
– strokovne podlage za PUP (FAGG, Ljubljana 1991);
– strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskega plana MONM, ki se nanašajo na Urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1), vključno s programskimi zasnovami občinskih lokacijskih načrtov in obrazložitvami posameznih posegov;
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92) s spremembami in dopolnitvami od leta 1993 do leta 2002 (Uradni list RS, št. 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01 in 69/02);
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah;
– digitalni geodetsko topografski načrt;
– digitalni katastrski načrt;
– digitalni orto foto načrt.
(2) Za načrtovanje predvidenih sprememb in dopolnitev PUP je potrebno izdelati posebne strokovne podlage, ki se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Strokovne rešitve za predvidene prostorsko ureditvene pogoje se lahko za usklajevanja do druge prostorske konference oziroma do javne razgrnitve obravnavajo variantno.
(3) Grafični del sprememb in dopolnitev PUP se izdela v analogni obliki v formatu 50/70 cm. Tekstualni del odloka in prečiščenega besedila obstoječega PUP se izdela v digitalni obliki v programu MS Word. Gradivo mora biti izdelano na način, ki omogoča enostavno reproduciranje.
5. člen
(Roki priprave sprememb in dopolnitev PUP)
– Izbira in sklenitev pogodbe z izdelovalcem (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic (45 dni po uveljavitvi programa priprave, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka);
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga (15 dni po pridobitvi smernic);
– predlog odloka (30 dni po pridobitvi smernic oziroma 15. september 2004);
– izvede se druga prostorska konferenca;
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka;
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se predlog javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava;
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog predvidoma na oktobrski seji 2004;
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb;
– v 15 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve;
– pozove se nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu v roku 30 dni;
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj;
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog dokumenta občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predvidoma na decembrski seji 2004;
– odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(Obveznosti financiranja)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP se na osnovi 19. člena ZUreP-1 zagotovijo iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leti 2004 in 2005.
7. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave začne veljati z dnem sprejetja sklepa župana.
Št. 015-05-15/99
Novo mesto, dne 29. junija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost