Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4112. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem, stran 11009.

Na podlagi 37., 47., 64., 65., 84. člena v zvezi z 61. in 62. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o certificiranju pridelka hmelja in prometu
s hmeljem
I. POGLAVJE
Vsebina in pomen izrazov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik, v skladu z:
– Uredbo Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni organizaciji trga hmelja (UL L št. 175 z dne 4. 8. 1971, str. 1) z vsemi spremembami ureja promet s hmeljem,
– Uredbo Komisije (EGS) št. 890/78 z dne 28. aprila 1978, ki predpisuje podrobna pravila za certificiranja hmelja (UL L št. 117 z dne 29. 4. 1978, str. 43) z vsemi spremembami ureja certificiranje pridelka hmelja (v nadaljnjem besedilu: certificiranje) in kontrolni postopek za hmelj, ki ga ni potrebno certificirat (v nadaljnjem besedilu: kontrolni postopek),
– Uredbo Sveta (EGS) št. 1784/77 z dne 19. julija 1977 v zvezi s certificiranjem hmelja (UL L št. 200 z dne 8. 8. 1977, str. 1) z vsemi spremembami ureja centre za certificiranje pridelka hmelja (v nadaljnjem besedilu: centri za certificiranje) in postopek ter pogoje za pridobitev naziva pooblaščen nadzornik certificiranja (v nadaljnjem besedilu: nadzornik certificiranja),
– Uredbo Sveta (EGS) št. 3076/78 z dne 21. decembra 1978 o uvažanju hmelja iz držav nečlanic (UL L št. 367 z dne 28. 12. 1978, str. 17) z vsemi spremembami ureja uvoz hmelja.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
»Hmelj« je posušeno socvetje, imenovano storžek, ki zraste na gojeni ženski hmeljni rastlini (Humulus lupulus L. – Cannabinaceae). Storžek je zeleno rumene barve, jajčaste oblike in ima pecelj.
»Lupulin« je grenak, rumen prah na krovnih listih hmeljnih storžkov, ki vsebuje grenčične in aromatične snovi.
»Alfa-kisline« so derivati 1,3,5-trihidroksi benzena oziroma njegove tautomerne oblike cikloheksan-1,3,5-triona, ki imajo na četrti in šesti C atom vezane prenilne skupine. Alfa-kisline, ki so glavna sestavina hmeljnih smol, dajejo največji prispevek h grenčici hmelja.
»Zaprt delovni proces« je priprava ali predelava hmelja izvedena pod uradnim nadzorom organizacije pooblaščene za certificiranje in na način, da se hmelj v storžkih oziroma hmeljni proizvodi med procesom ne morejo dodati oziroma odvzeti. Prav tako se ne sme dodati kakršenkoli dodatek. Za uradni nadzor organizacije pooblaščene za certificiranje se upošteva tudi nadzor nadzornika certificiranja, ki to delo opravlja po pooblastilu organizacije pooblaščene za certificiranje.
»Priprava hmelja« je postopek zaključnega sušenja in zaključnega pakiranja hmelja, izveden v zaprtem delovnem procesu v centru za certificiranje.
»Predelava hmelja« je postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov, izveden v zaprtem delovnem procesu v centru za certificiranje.
»Hmelj v storžkih« je nepripravljen ali pripravljen hmelj.
»Nepripravljen hmelj« je hmelj, ki je prvič sušen in prvič pakiran v embalaži pridelovalca in je pripravljen za prvo prodajo.
»Pripravljen hmelj« je hmelj, ki je zaključno sušen in zaključno pakiran.
»Hmeljni proizvodi« so hmelj v prahu, briketi z oznako 90, hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina, briketi z oznako 45, hmeljni ekstrakt, izomeriziran hmeljni ekstrakt, izomeriziran hmelj v prahu in novi izomerizirani hmeljni proizvodi.
»Hmelj v prahu« je hmeljni proizvod, ki nastane z mletjem hmelja in ohrani vse naravne sestavine hmelja.
»Briketi z oznako 90« je hmelj v prahu briketiran v 6–10 mm dolge in 6–7 mm široke brikete.
»Hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina« je hmeljni proizvod, ki nastane z mletjem hmelja, ki so mu predhodno mehansko odstranjeni listi, peclji, lističi storžka in vretenca.
»Briketi z oznako 45« je briketiran hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina.
»Hmeljni ekstrakt« je koncentriran hmeljni proizvod pridobljen iz hmelja ali hmelja v prahu s pomočjo topil.
»Mešani hmeljni proizvod« je mešanica dveh ali več hmeljnih proizvodov, in sicer hmelja v prahu oziroma hmelja v prahu z višjo vsebnostjo lupulina oziroma hmeljnega ekstrakta.
»Izomeriziran hmeljni ekstrakt« je hmeljni ekstrakt v katerem so alfa-kisline skoraj v celoti izomerizirane.
»Izomeriziran hmelj v prahu« je hmelj v prahu, v katerem so alfa-kisline skoraj v celoti izomerizirane.
»Novi izomerizirani hmeljni proizvodi« so hmeljni proizvodi v katerih so alfa-kisline v celoti izomerizirane, ostale sestavine hmelja pa so bile lahko v postopku transformacije alfa-kislin spremenjene ali namerno v celoti odstranjene iz končnega proizvoda.
»Osemenjen hmelj« je hmelj, ki je v prometu in vsebuje več kot 2% semen hmelja po teži hmelja.
»Neosemenjen hmelj« je hmelj, ki je v prometu in vsebuje največ 2% semen hmelja po teži hmelja.
»Promet s hmeljem« je vsaka sprememba lastništva hmelja v storžkih ali hmeljnih proizvodov od vključno prve prodaje hmelja dalje.
»Prva prodaja hmelja« je prodaja, ko pridelovalec hmelja proda hmelj, ki ga je pridelal ali ga proda organizacija proizvajalcev hmelja (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev), katere član je.
»Proizvajalčeva vreča« je embalaža pridelovalca hmelja, v katero se shrani od 50 do 75 kg nepripravljenega hmelja.
»Tovorek« je enota pakiranja certificiranega hmelja pripravljenega za prodajo oziroma pripravo oziroma predelavo. V primeru certificiranega nepripravljenega hmelja je tovorek proizvajalčeva vreča.
»Plombiranje« je postopek zapiranja tovorkov v pošiljki pod uradnim nadzorom organizacije pooblaščene za certificiranje, na način, da tovorka ni mogoče odpreti, ne da bi se plombe poškodovale. Za uradni nadzor organizacije pooblaščene za certificiranje se upošteva tudi nadzor nadzornika certificiranja, ki to delo opravlja po pooblastilu organizacije pooblaščene za certificiranje.
»Naročnik certificiranja« je pravna ali fizična oseba, ki vloži vlogo za certificiranje. Naročnik certificiranja je lahko pridelovalec hmelja ali center za certificiranje.
(2) Vsi izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja register pridelovalcev hmelja (v nadaljnjem besedilu: register pridelovalcev).
II. POGLAVJE
Certificiranje hmelja pridelanega znotraj pridelovalnega območja Republike Slovenije
3. člen
(pošiljka hmelja)
(1) Pošiljka hmelja (v nadaljnjem besedilu: pošiljka) so tovorki hmelja v storžkih ali hmeljnih proizvodov enakih lastnosti, ki jih je pridelal en pridelovalec hmelja, za katere je pridelovalec hmelja ali center za certificiranje, ki ima v evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka, ki ju vodi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IHPS), prijavljeno dejavnost priprava oziroma predelava hmelja, vložil vlogo za certificiranje.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko pošiljko pripravljenega hmelja, razen pripravljenega hmelja, ki se prvič certificira, ali pošiljko hmeljnega proizvoda, za katero je vlogo za certificiranje vložil center za certificiranje, ki ima v evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka prijavljeno dejavnost priprava oziroma predelava hmelja, sestavlja hmelj več kot enega pridelovalca hmelja.
4. člen
(certificiranje)
(1) Certificiranje je postopek v katerem organizacija pooblaščena za certificiranje, če so izpolnjene zahteve iz tega pravilnika, s certifikatom potrdi geografsko poreklo hmelja in kakovost hmelja v storžkih ali hmeljnih proizvodov.
(2) Certificira se nepripravljen hmelj pred prvo prodajo hmelja.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko prvič certificira tudi pripravljen hmelj, če je celoten postopek priprave hmelja od svežih – nesušenih storžkov hmelja oziroma od necertificiranega, nepripravljenega hmelja poteka v zaprtem delovnem procesu v centru za certificiranje, ki ima v evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka prijavljeno dejavnost priprava hmelja.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko postopek priprave hmelja od svežih nesušenih storžkov hmelja oziroma od necertificiranega, nepripravljenega hmelja poteka v zaprtem delovnem procesu pri pridelovalcu hmelja, če so izpolnjeni pogoji iz sedmega odstavka tega člena.
(5) V eni pošiljki certificiranega, nepripravljenega ali v eni pošiljki certificiranega, pripravljenega hmelja je lahko le hmelj pridelan na istem pridelovalnem območju, iste sorte in istega letnika.
(6) Certificiranje se izvaja v centru za certificiranje.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko posamezna opravila v postopku certificiranja iz 8. člena tega pravilnika, in sicer vložitev pisne deklaracije pridelovalca hmelja, ki je hkrati tudi vloga za certificiranje (v nadaljnjem besedilu: deklaracija), tehtanje pošiljke, odvzem vzorcev ter plombiranje in označevanje pošiljke, izvaja pri pridelovalcu hmelja, če:
– ima pridelovalec hmelja v skladu s 34. členom tega pravilnika ustrezen prostor za skladiščenje hmelja;
– imajo prostori, kjer se opravljajo posamezna opravila v postopku certificiranja, ustrezno osvetlitev, ki omogoča delo kot pri dnevni svetlobi;
– ima pridelovalec hmelja atestirano elektronsko tehtnico ali center za certificiranje atestirano prenosno tehtnico;
– certificiranje opravlja v skladu s tem pravilnikom.
(8) V primeru certificiranja pripravljenega hmelja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, mora vsako pošiljko prvotnega nepripravljenega hmelja spremljati deklaracija iz 9. člena tega pravilnika, certifikata se ne izda dokler hmelj ni pripravljen. Center za certificiranje mora IHPS obvestiti o datumu in uri opravljanja posameznih opravil v postopku certificiranja pri pridelovalcu hmelja najmanj sedem dni pred izvedbo opravil.
(9) V postopku do izdaje certifikata, organizacija pooblaščena za certificiranje ugotavlja kakovost hmelja v storžkih v pošiljki (v nadaljnjem besedilu: ugotavljanje kakovosti), potrjuje prijavo pridelka hmelja v pošiljki in v skladu s 33. členom tega pravilnika izvaja dodatno kontrolo tehtanja pošiljke, odvzema vzorcev, plombiranja in označevanja pošiljke.
5. člen
(organizacija pooblaščena za certificiranje)
(1) Pooblaščena organizacija za izvajanje strokovne naloge certificiranja je IHPS.
(2) IHPS v okviru strokovne naloge certificiranje določa tudi letne reprezentativne vzorce po posameznih kultivarjih in na podlagi le-teh pripravi oceno letnika hmelja.
6. člen
(nadzornik certificiranja)
(1) Za namene uradnega nadzora in opravljanje posameznih opravil v postopku certificiranja, ponovnega certificiranja, priprave, predelave, prepakiranja pošiljk in kontrolnega postopka, določenih v tem pravilniku, na predlog posameznega centra za certificiranje, IHPS imenuje nadzornika oziroma nadzornike certificiranja. Center za certificiranje predlaga nadzornika oziroma nadzornike certificiranja izmed oseb, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določi IHPS.
(2) Center za certificiranje ne more opravljati posameznih opravil v postopku certificiranja, ponovnega certificiranja vključno s pripravo, predelavo in prepakiranji pošiljk ter kontrolnega postopka, če nima urejenega delovnega razmerja z nadzornikom certificiranja.
7. člen
(rok za certificiranje)
(1) Za certificiranje morajo pridelovalci hmelja sveže – nesušene storžke hmelja ali nepripravljen hmelj v proizvajalčevih vrečah predložiti v certificiranje najkasneje do 31. marca leta, ki sledi letu pridelave, razen, če se v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1784/77, rok za posamezno leto podaljša.
(2) Pošiljka mora biti dostavljena v center za certificiranje oziroma, v primeru certificiranja pri pridelovalcu hmelja, predložena v certificiranje istočasno.
8. člen
(postopek certificiranja)
(1) Postopek certificiranja vključuje naslednja opravila, ki morajo biti opravljena v naslednjem vrstnem redu:
– prijava pridelovalca hmelja v register pridelovalcev;
– prijava pridelka hmelja v register pridelovalcev;
– vložitev deklaracije;
– plombiranje in označevanje pošiljke;
– tehtanje pošiljke;
– potrditev prijave pridelka hmelja;
– odvzem vzorcev;
– ugotavljanje kakovosti hmelja, vključno s sortno čistostjo in izdaja poročila o preskusu s strani preskusnega laboratorija iz 16. člena tega pravilnika;
– izdaja certifikata.
(2) Posamezna opravila v postopku certificiranja iz prejšnjega odstavka so lahko združena.
9. člen
(deklaracija)
(1) Deklaracija je izjava pridelovalca hmelja o resničnosti podatkov za hmelj, ki ga je predložil v certificiranje in hkrati vloga za pričetek postopka certificiranja. Deklaracijo v centru za certificiranje oziroma pri nadzorniku certificiranja vloži pridelovalec hmelja.
(2) Deklaracija mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– številka deklaracije;
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ki mu pripadajo enote hmeljišč v obdelavi, pridelek katerih sestavlja pošiljko;
– o nosilcu kmetijskega gospodarstva: osebno ime fizične osebe ali firma pravne osebe z navedbo pravne organizacijske oblike, naslov fizične osebe ali sedež pravne osebe;
– sorta hmelja ali njen sinonim iz šifranta sort hmelja in njihovih sinonimov, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: sorta hmelja ali njen sinonim);
– letnik hmelja;
– število tovorkov necertificiranega hmelja v pošijki, ki jo je pridelovalec hmelja predložil v certificiranje;
– navedbo ali je pošiljka hmelja, ki jo je pridelovalec hmelja predložil v certificiranje, njegova zadnja pošiljka te sorte tega letnika;
– kraj, datum in podpis pridelovalca hmelja s katerim le-ta potrjuje resničnost navedenih podatkov;
– kraj, datum in podpis nadzornika certificiranja, s katerim le-ta potrjuje število tovorkov necertificiranega hmelja v pošiljki, ki jo je pridelovalec hmelja predložil v certificiranje.
(3) Številka deklaracije je neponovljiva in jo pred začetkom certificiranja centrom za certificiranje dodeli IHPS.
(4) Deklaracija je sestavljena iz originala in dveh kopij. Original mora nadzornik certificiranja najkasneje naslednji delovni dan skupaj s tehtnim listom za posamezno pošiljko, posredovati IHPS. Eno kopijo obdrži center za certificiranje, eno kopijo prejme pridelovalec hmelja.
(5) Obliko deklaracije določi IHPS.
(6) Nadzornik certificiranja za posamezen center za certificiranje deklaracije z neponovljivimi, zaporednimi številkami dvigne pri IHPS. Stroške nabave deklaracij nosi center za certificiranje.
(7) Deklaracija spremlja pošiljko hmelja v celotnem postopku certificiranja.
10. člen
(identifikacijska številka pošiljke)
(1) Vsaka pošiljka dobi svojo identifikacijsko številko, ki je hkrati številka certifikata iz 18. člena tega pravilnika ter spremlja pošiljko v vseh opravilih in na dokumentaciji v postopku certificiranja.
(2) Identifikacijska številka pošiljke je sestavljena iz številke centra za certificiranje, oznake SI, ki potrjuje, da je pridelek hmelja certificiran v Republiki Sloveniji, zadnjih dveh številk letnika hmelja in identifikacijske številke prvega tovorka v pošiljki.
(3) Identifikacijska številka tovorka je zaporedna šest mestna številka, ki jo za posamezen letnik hmelja določi IHPS.
(4) Številke centrov za certificiranje vodi v evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka IHPS.
11. člen
(plombiranje in označevanje pošiljke)
(1) Vsak tovorek mora biti plombiran in označen. Označi se plombiran tovorek.
(2) Predstavnik centra za certificiranje zaplombira in označi tovorek pod uradnim nadzorom IHPS. Za uradni nadzor IHPS se upošteva tudi nadzor nadzornika certificiranja, ki to delo opravlja po pooblastilu IHPS.
(3) Plomba vsebuje naslednje podatke:
– oznako geografskega porekla: »Slovenski hmelj«;
– začetnice imena organizacije pooblaščene za certificiranje: »IHPS«;
– identifikacijsko številko tovorka in črtno kodo identifikacijske številke tovorka iz prejšnjega člena.
(4) Nadzornik certificiranja za posamezen center za certificiranje, za vsak letnik hmelja, pred začetkom certificiranja, pri IHPS dvigne plombe, ki po številu ustrezajo količini posameznega letnika hmelja, ki se ga bo certificiralo v tem centru za certificiranje. Naslednji delovni dan po roku za certificiranje iz 7. člena tega pravilnika, mora center za certificiranje vse plombe, ki za posamezen letnik hmelja v postopku certificiranja niso bile uporabljene, vrniti IHPS, ki jih uniči. Stroške izdelave plomb nosi center za certificiranje.
(5) Poleg oznak, ki jih vsebuje plomba, mora biti vsak tovorek v pošiljki označen tudi z naslednjimi podatki, ki so hkrati lahko navedeni na plombi:
– opis proizvoda (nepripravljen ali pripravljen hmelj ali v primeru iz 19. člena tega pravilnika hmeljni proizvod z navedbo vrste proizvoda);
– sorta hmelja ali njen sinonim;
– številka centra za certificiranje;
– oznaka »SI«, ki potrjuje, da je hmelj certificiran v Republiki Sloveniji;
– letnik hmelja.
(6) Obliko in material plombe določi IHPS v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1784/77.
(7) Za označevanje se uporabljajo številke centrov za certificiranje iz evidence centrov za certificiranje in evidence pridelka ter izključno kratice iz priloge 1.
12. člen
(tehtanje pošiljke)
(1) Predstavnik centra za certificiranje stehta tovorek pod uradnim nadzorom IHPS. Za uradni nadzor IHPS se upošteva tudi nadzor nadzornika certificiranja, ki to delo opravlja po pooblastilu IHPS.
(2) Za tehtanje se uporablja atestirana elektronska tehtnica povezljiva z računalnikom, razen če ni v tem pravilniku drugače določeno.
(3) Po tehtanju pošiljke se za vsako pošiljko izda tehtni list, ki je elektronski izpis tehtanja pošiljke in vsebuje najmanj naslednje podatke:
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ki mu pripadajo enote hmeljišč v obdelavi, pridelek katerih sestavlja pošiljko;
– o nosilcu kmetijskega gospodarstva: osebno ime fizične osebe ali firma pravne osebe z navedbo pravne organizacijske oblike, naslov fizične osebe ali sedež pravne osebe;
– številka centra za certificiranje;
– naziv in naslov centra za certificiranje;
– identifikacijska številka pošiljke;
– številka deklaracije;
– način pakiranja;
– opis proizvoda (nepripravljen ali pripravljen hmelj ali v primeru iz 19. člena tega pravilnika hmeljni proizvod z navedbo vrste proizvoda);
– sorta hmelja ali njen sinonim;
– letnik hmelja;
– skupno število tovorkov;
– identifikacijske številke tovorkov v pošiljki;
– bruto teža in tara po posameznih tovorkih v pošiljki (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
– skupna bruto teža in tara v pošiljki (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
– prostor za skladiščenje v katerem se certificiran hmelj v storžkih nahaja do prve prodaje hmelja;
– navedbo ali je pošiljka hmelja, ki jo je pridelovalec hmelja predložil v certificiranje, njegova zadnja pošiljka te sorte tega letnika;
– kraj, datum in podpis pridelovalca hmelja;
– kraj, datum in podpis nadzornika certificiranja.
(4) Seznam možnih načinov pakiranja in njihove šifre določi IHPS.
(5) Tehtni list je sestavljen iz originala in dveh kopij. Original mora nadzornik certificiranja najkasneje naslednji delovni dan, posredovati na IHPS. Eno kopijo dobi center za certificiranje, eno kopijo prejme pridelovalec hmelja oziroma naročnik certificiranja.
(6) Elektronski izpis tehtanja pošiljke lahko nadomesti ročno izpolnjen izpis, če poteka certificiranje pri pridelovalcu hmelja. V tem primeru izpis izpolni nadzornik certificiranja. Center za certificiranje mora zagotoviti, da se podatki iz ročno izpolnjenega izpisa isti dan prenesejo v elektronsko obliko.
13. člen
(potrditev prijave pridelka)
(1) IHPS potrdi prijavo pridelka za posamezno pošiljko, če za pridelovalca hmelja vsota prijav pridelka hmelja v register pridelovalcev po enotah hmeljišč v obdelavi, za posamezno sorto, ki sestavlja pošiljko in vsota dejanskih stehtanih količin pošiljk te sorte, ki jih je pridelovalec hmelja za posamezen letnik predložil v certificiranje, vključno s pošiljko, ki se certificira, ne odstopata za več kot ±15%.
(2) Če je odstopanje iz prejšnjega odstavka večje od ±15%, mora pridelovalec hmelja IHPS pisno pojasniti odstopanje.
(3) Če IHPS ugotovi, da so razlogi za odstopanje iz prejšnjega odstavka utemeljeni, le-ta potrdi prijavo pridelka. Če IHPS ugotovi, da razlogi niso utemeljeni, prijave pridelka hmelja ne potrdi in ne izda certifikata.
14. člen
(minimalne kakovostne zahteve)
(1) Hmelj v storžkih ne sme biti mešanica različnih sort hmelja in hmelja različnih letnikov.
(2) Hmelj v storžkih mora biti suh, brez primesi in brez semena. Primesi so listi in deli trte ter hmeljni odpad.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko hmelj v storžkih vsebuje najvišje vrednosti vlage, primesi in semena, ki so določene v Prilogi 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 890/78.
15. člen
(preskusne metode)
(1) Vsebnost vlage in primesi v hmelju se določa z metodami, ki so določene v Prilogi 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 890/78.
(2) Vsebnost semena v hmelju se določa z metodo, ki je določena v Prilogi 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 890/78 oziroma z ustrezno komercialno metodo Analytica EBC, 1998, 7.3.
(3) Preskusni laboratorij iz 16. člena tega pravilnika na IHPS pisno sporoči katero metodo uporablja za določanje vlage v hmelju, primesi in semena.
(4) Strošek določanja minimalnih kakovostnih zahtev nosi naročnik certificiranja.
16. člen
(preskusni laboratorij)
Za ugotavljanje minimalnih kakovostnih zahtev, minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki določa tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, določa preskusni laboratorij za opravljanje preskusov iz prejšnjega člena.
17. člen
(odvzem vzorcev in priprava reprezentativnih vzorcev)
(1) Nadzornik certificiranja, v skladu z metodo za odvzem vzorcev in pripravo reprezentativnih vzorcev opisano v Uredbi Komisije (EGS) št. 890/78, iz pošiljke odvzame vzorce hmelja za pripravo sledečih reprezentativnih vzorcev:
– vzorec za določitev kakovostnih parametrov iz 14. člena tega pravilnika: vlaga, listi in deli trte, hmeljni odpad, seme (v nadaljnjem besedilu: vzorec za preskus) in
– kontrolni vzorec.
(2) Nadzornik certificiranja mora ob odvzemu sestaviti zapisnik v treh izvodih v katerem so navedeni najmanj naslednji podatki:
– identifikacijska številka pošiljke;
– številke tovorkov iz katerih so bili odvzeti vzorci za pripravo reprezentativnih vzorcev;
– prostor za skladiščenje v katerem se certificiran hmelj v storžkih nahaja do prve prodaje hmelja;
– kraj, datum in podpis nadzornika certificiranja, ki je odvzel vzorce in pripravil reprezentativna vzorca.
(3) Nadzornik certificiranja odvzete vzorce zmeša v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 890/78, da dobi reprezentativen vzorec. Tako dobljeni reprezentativen vzorec razdeli v skladu s prvim odstavkom tega člena, na dva dela. Vzorec za preskus nadzornik certificiranja skupaj z zapisnikom iz prejšnjega odstavka, nepredušno zavari v prozorno plastično vrečko. Kontrolni vzorec shrani v vodotesno in nepredušno posodo iz kovine ali stekla, ki jo označi s podatki iz prejšnjega odstavka.
(4) Center za certificiranje mora vzorec za preskus najkasneje naslednji delovni dan dostaviti v preskusni laboratorij iz prejšnjega člena.
(5) Preskusni laboratorij iz prejšnjega člena, po opravljenih preskusnih metodah iz 15. člena tega pravilnika, za vsako pošiljko izda poročilo o preskusu, iz katerega morajo biti razvidne vrednosti vlage, primesi in semena iz 14. člena tega pravilnika. Poročilo o preskusu vsebuje tudi najmanj naslednje podatke:
– vrednosti za parametre iz 14. člena tega pravilnika;
– identifikacijska številka pošiljke;
– številka centra za certificiranje;
– način pakiranja;
– opis proizvoda (nepripravljen ali pripravljen hmelj);
– sorta hmelja ali njen sinonim;
– letnik hmelja;
– skupno število tovorkov;
– številke tovorkov v pošiljki iz katerih so bili odvzeti vzorci hmelja;
– skupna bruto teža in tara v pošiljki (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
– prostor za skladiščenje v katerem se certificiran hmelj v storžkih nahaja do prve prodaje hmelja.
(6) Poročilo o preskusu se izda v štirih izvodih. En izvod obdrži preskusni laboratorij, en izvod dobijo IHPS, center za certificiranje in naročnik certificiranja.
(7) Center za certificiranje hrani kontrolni vzorec eno leto, v prostoru iz devete alinee prvega odstavka 32. člena tega pravilnika, tako, da se njegova vsebina ne spreminja in ima samo nadzornik certificiranja in IHPS dostop do le-tega.
18. člen
(certifikat)
(1) Certifikat vsebuje najmanj naslednje podatke:
– številka centra za certificiranje;
– opis proizvoda (nepripravljen ali pripravljen hmelj ali v primeru iz 19. člena tega pravilnika hmeljni proizvod z navedbo vrste proizvoda);
– osemenjenost hmelja (neosemenjen hmelj ali osemenjen hmelj);
– identifikacijska številka pošiljke;
– število tovorkov v pošiljki;
– identifikacijska številka posameznega tovorka;
– bruto teža posameznega tovorka v pošiljki;
– skupna bruto teža pošiljke;
– oznako geografskega porekla: »Slovenski hmelj«;
– letnik hmelja;
– sorto hmelja in njen sinonim;
– navedbo: »Certificiran proizvod«;
– uraden znak, žig in podpis IHPS.
(2) Obliko certifikata določi IHPS.
(3) Certifikat se izda v treh izvodih. En izvod obdrži IHPS, po enega dobita center za certificiranje in naročnik certificiranja.
1. Priprava hmelja, predelava hmelja, prepakiranje pošiljke
19. člen
(priprava hmelja, predelava hmelja, prepakiranje pošiljke)
Če se certificirani hmelj v storžkih oziroma hmeljni proizvodi pripravijo oziroma predelajo oziroma prepakirajo, jih je potrebno ponovno certificirati (v nadaljnjem besedilu: ponovno certificiranje).
20. člen
(ponovno certificiranje)
(1) Pri ponovnem certificiranju se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za certificiranje po tem pravilniku, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
(2) Če hmelj v storžkih ali hmeljni proizvodi izpolnjujejo vse zahteve iz tega pravilnika in če je priprava ali predelava hmelja izvedena v skladu z 21. in 22. členom tega pravilnika oziroma če je hmelj v storžkih ali hmeljni proizvod prepakiran v skladu s 23. členom tega pravilnika, se za pošiljko hmelja v storžkih ali hmeljnega proizvoda na podlagi vloge za ponovno certificiranje izvede ponovno certificiranje in izda nov certifikat, prvotni pa se razveljavi. Certifikat se razveljavi tako, da se ga z rdečim pisalom prečrta po obeh diagonalah in s tiskanimi črkami dopiše: »RAZVELJAVLJENO« in »CANCELLED« ali »ANNULLIERT« ali »ANNULÉ«. Tako uničen certifikat se vrne naročniku ponovnega certificiranja. Vse izvode prvotnega certifikata se razveljavi.
(3) Ponovno certificiranje vključuje:
– vložitev vloge za ponovno certificiranje;
– razveljavitev starega certifikata;
– plombiranje in označevanje pošiljke;
– tehtanje pošiljke;
– izdajo certifikata.
(4) Vloga za ponovno certificiranje mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– številka vloge za ponovno certificiranje;
– številka centra za certificiranje;
– naziv in naslov centra za certificiranje;
– identifikacijska številka pošiljk, ki vstopajo v pripravo ali predelavo ali prepakiranje oziroma v primeru hmelja uvoženega iz držav nečlanic Evropske unije identifikacijske številke spričevala o enakovrednosti ali kontrolnega spričevala;
– število tovorkov po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v pripravo ali predelavo ali prepakiranje;
– način pakiranja po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v pripravo ali predelavo ali prepakiranje;
– opis proizvoda, po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v pripravo ali predelavo ali prepakiranje (nepripravljen ali pripravljen hmelj ali v primeru iz prejšnjega člena hmeljni proizvod z navedbo vrste proizvoda);
– sorta hmelja ali njen sinonim po posameznih pošiljkah;
– letnik hmelja;
– skupno število tovorkov po posameznih pošiljkah;
– skupna bruto teža oziroma neto teža po posamezni pošiljki (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
– kraj, datum in podpis naročnika certificiranja;
– kraj, datum in podpis nadzornika certificiranja.
(5) Original prvotnega veljavnega certifikata je priloga vloge za ponovno certificiranje.
(6) Številka vloge za ponovno certificiranje je neponovljiva in jo dodeli IHPS.
(7) Vloga za ponovno certificiranje je sestavljena iz dveh izvodov. En izvod prejmeta center za certificiranje in naročnik certificiranja.
(8) Obliko vloge za ponovno certificiranje določi IHPS.
(9) Nadzornik certificiranja za posamezen center za certificiranje dvigne vloge za ponovno certificiranje z neponovljivimi, zaporednimi številkami pri IHPS. Stroške nabave vlog za ponovno certificiranje nosi center za certificiranje.
(10) V centru za certificiranje vlogo za ponovno certificiranje vloži naročnik certificiranja. Kopijo vloge za ponovno certificiranje obdrži center za certificiranje, original mora center za certificiranje najkasneje naslednji delovni dan, po pošti ali osebno, posredovati na IHPS.
(11) Vloga za ponovno certificiranje spremlja pošiljko hmelja v celotnem postopku ponovnega certificiranja.
(12) Vsa že izdana dokumentacija v posameznih opravilih certificiranja ali ponovnega certificiranja, v papirni in elektronski obliki, je del vsakega ponovnega certificiranja.
(13) Tehtni list izdan v postopku ponovnega certificiranja, poleg podatkov iz 12. člena tega pravilnika vsebuje tudi naslednje podatke:
– številka vloge za ponovno certificiranje;
– identifikacijske številke pošiljk, ki vstopajo v pripravo ali predelavo hmelja ali prepakiranje pošiljke oziroma v primeru hmelja uvoženega iz držav nečlanic Evropske unije identifikacijske številke spričevala o enakovrednosti ali kontrolnega spričevala;
– število tovorkov po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v pripravo ali predelavo ali prepakiranje;
– bruto oziroma neto teža posameznih pošiljk, ki vstopajo v pripravo ali predelavo hmelja ali prepakiranje pošiljke (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
– skupna bruto oziroma neto teža pošiljk, ki vstopajo v pripravo ali predelavo ali prepakiranje (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
– namesto oznake geografskega porekla: »Slovenski hmelj«, območja, kjer je bil hmelj uporabljen v pripravi ali predelavi hmelja ali hmelj iz prepakirane pošiljke pridelan in je to razvidno iz certifikata države pridelovalke, po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v pripravo ali predelavo ali prepakiranje (v nadaljnjem besedilu: pridelovalna območja hmelja);
– skupna teža odpada, ki nastane ob pripravi ali predelavi hmelja, vključno z izrabljenim hmeljem, zavrnjenim materialom, ki ni hmelj in oceno izgube vlage v pošiljki (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno) (v nadaljnjem besedilu: skupna teža odpada in ocena izgube vlage v pošiljki);
– delež posamezne sorte hmelja ali njenega sinonima glede na težo certificiranega hmelja v storžkih uporabljenega v pripravi ali predelavi hmelja oziroma uporabljenega za pripravo ali predelavo tovorkov, ki vstopajo v predelavo hmelja (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno) (v nadaljnjem besedilu: delež posamezne sorte hmelja in njenega sinonima);
– kraj, datum in podpis naročnika certificiranja;
– kraj, datum in podpis nadzornika certificiranja.
(14) Certifikat izdan v postopku ponovnega certificiranja, poleg podatkov iz 18. člena tega pravilnika vsebuje tudi naslednje podatke:
– datum priprave ali predelave hmelja oziroma prepakiranja pošiljke;
– številka, naziv in naslov prostora za certificiranje v katerem je bil hmelj pripravljen ali predelan oziroma prepakiran;
– označba geografskega porekla: »Slovenski hmelj«, v primeru, da je v proizvodu mešan hmelj, navedba pridelovalnega območja hmelja;
– skupna teža odpada in ocena izgube vlage v pošiljki.
21. člen
(priprava in predelava hmelja)
(1) V pripravi oziroma predelavi hmelja se lahko uporablja hmelj v storžkih oziroma hmeljne proizvode certificirane v Republiki Sloveniji, hmelj v storžkih oziroma hmeljne proizvode pridelane in certificirane v Evropski uniji ter hmelj uvožen v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 3076/78.
(2) V pripravi hmelja se lahko uporablja le certificiran nepripravljen hmelj, iste sorte in istega letnika, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
(3) V predelavi hmelja se lahko uporablja certificiran hmelj v storžkih oziroma certificirane hmeljne proizvode različnih sort hmelja istega letnika.
22. člen
(zaprt delovni proces)
(1) Zaprt delovni proces predstavnik centra za certificiranje prične z odpiranjem plombiranega tovorka, ki vsebuje hmelj v storžkih ali hmeljni proizvod namenjen pripravi ali predelavi hmelja in konča s plombiranjem in označevanjem tovorka.
(2) Pred pripravo ali predelavo hmelja mora center za certificiranje zagotoviti popolno izpraznjenost sistema za pripravo ali predelavo hmelja.
(3) Fizična povezava med sistemom za proizvodnjo hmelja v prahu in sistemom za proizvodnjo hmelja v prahu z višjo vsebnostjo lupulina med delovanjem enega ali drugega ni dovoljena.
(4) Ne glede na določbo 2. člena tega pravilnika, se v zaprtem delovnem procesu proizvodnje hmeljnega ekstrakta lahko dodaja spojine, ki so dovoljene v standardizaciji hmeljnih ekstraktov: glukozni sirup oziroma vroč vodni ekstrakt pripravljen iz hmelja.
(5) Če je potrebno zaprt delovni proces proizvodnje hmeljnega ekstrakta s CO(2) zaradi tehničnih razlogov prekiniti, nadzornik certificiranja, ki to delo opravlja po pooblastilu IHPS, ob prekinitvi zaplombira embalažo, ki vsebuje vmesni proizvod. Plombe lahko ponovno odstrani le nadzornik certificiranja, ki to delo opravlja po pooblastilu IHPS.
(6) Vsebnost alfa-kislin v hmeljnih proizvodih ne sme biti bistveno nižja od vsebnosti alfa-kislin v hmelju v storžkih iz katerega so bili pripravljeni.
23. člen
(prepakiranje pošiljke)
(1) Prepakiranje pošiljke je dovoljeno le pod uradnim nadzorom IHPS v centru za certificiranje. Za uradni nadzor IHPS se upošteva tudi nadzor nadzornika certificiranja, ki to delo opravlja po pooblastilu IHPS.
(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika, če prepakiranje vključuje le spremembo pakiranja, brez priprave oziroma predelave hmelja, ponovno certificiranje vključuje le:
– plombiranje in označevanje novega pakiranja;
– spremembo načina pakiranja na prvotnem certifikatu.
2. Hranjenje dokumentacije, cenik certificiranja in ponovnega certificiranja
24. člen
(hranjenje dokumentacije)
(1) Vsa opravila v postopku certificiranja in ponovnega certificiranja IHPS, centri za certificiranje in preskusni laboratorij vodijo v papirni in elektronski obliki. IHPS v elektronski obliki vodi zbirno evidenco o certificiranju in ponovnem certificiranju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ima vpogled v zbirno evidenco o certificiranju in ponovnem certificiranju.
(2) Elektronski zapis in dokumentacijo izdano v posameznih opravilih v postopku certificiranja in ponovnega certificiranja hranijo IHPS in centri za certificiranje 5 let.
(3) Preskusni laboratorij hrani poročilo o preskusu in njegov elektronski zapis 5 let.
25. člen
(cenik certificiranja in ponovnega certificiranja)
(1) Cena certificiranja, brez določanja minimalnih kakovostnih zahtev iz 15. člena tega pravilnika, znaša 4 SIT za kilogram certificiranega hmelja v storžkih, cena ponovnega certificiranja pa 1 SIT za kilogram ponovno certificiranega hmelja v storžkih ali hmeljnega proizvoda.
(2) Stroške certificiranja oziroma ponovnega certificiranja v celoti plača naročnik certificiranja.
III. POGLAVJE
Kontrolni postopek
26. člen
(izjeme)
Ne glede na določbo drugega odstavka 37. člena tega pravilnika, ni potrebno certificirati oziroma ponovno certificirati:
– hmelj, ki ga pridela pridelovalec hmelja, ki ima v registru pridelovalcev označeno dejavnost pivovar in ki ta hmelj kot hmelj v storžkih ali hmeljni proizvod uporabi v lastni proizvodnji piva;
– izomeriziran hmeljni ekstrakt;
– izomeriziran hmelj v prahu;
– novih izomeriziranih hmeljnih proizvodov iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: novi izomerizirani proizvodi);
– hmeljnih proizvodov, ki jih centri za certificiranje, v skladu s pogodbo sklenjeno med njimi in pivovarjem, proizvedejo za pivovarja, pod pogojem, da pivovar tako proizvedene hmeljne proizvode uporabi v lastni proizvodnji piva;
– hmelja in hmeljnih proizvodov v majhni embalaži, namenjeni prodaji fizičnim osebam za osebno uporabo.
27. člen
(kontrolni postopek)
(1) Hmelj v storžkih ali hmeljne proizvode iz prejšnjega člena je potrebno potrditi v kontrolnem postopku, ki vključuje za hmelj, ki ga pridela pridelovalec hmelja, ki ima v registru označeno dejavnost pivovar in ki ta hmelj kot hmelj v storžkih ali hmeljni proizvod uporabi v lastni proizvodnji piva:
– prijavo pridelovalca hmelja in pridelka hmelja v register pridelovalcev;
– vložitev izjave o dejanskem pridelku hmelja po posameznih sortah, ki je hkrati vloga za kontrolni postopek (v nadaljnjem besedilu: izjava o pridelku hmelja);
– označevanje;
– izdajo potrdila o kontrolnem postopku (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki: številka potrdila; številka pogodbe med centrom za certificiranje in pivovarjem o pripravi ali predelavi hmelja; naziv, naslov in matična številka pivovarne; številka, naziv in naslov centra za certificiranje v katerem je bil hmelj pripravljen ali predelan; opis proizvoda; bruto oziroma neto teža predelanega proizvoda (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno).
(2) Izjavo o pridelku hmelja iz prejšnjega člena vloži pridelovalec hmelja, ko hmelj pripelje v center za certificiranje, v katerem bo potekala priprava ali predelava hmelja.
(3) Pridelovalec hmelja mora izjavo o pridelku hmelja vložiti pri centru za cerificiranje najkasneje do 1. novembra leta pridelave hmelja.
(4) Center za certificiranje mora izjavo o pridelku hmelja posredovati na IHPS najkasneje naslednji delovni dan.
(5) IHPS izda potrdilo v treh izvodih. Enega obdrži IHPS, po enega prejmeta pridelovalec hmelja in center za certificiranje.
(6) Embalaža, v kateri je pakiran hmelj v storžkih ali hmeljni proizvodi, mora biti označena s številko potrdila. Embalaža, v kateri je pakiran hmelj v storžkih ali hmeljni proizvodi in potrdilo, morata biti označena tudi z navedbo: »Mešanica hmelja za lastno uporabo, označevanje ni potrebno.«.
(7) Če se hmelj pripravi ali predela v pivovarni sami, pridelovalec hmelja izjavo o pridelku hmelja vloži pri IHPS, označevanje in izdaja potrdila nista potrebna.
(8) Hmelj v storžkih ali hmeljne proizvode iz prejšnjega člena je potrebno potrditi v kontrolnem postopku, ki vključuje za izomeriziran hmeljni ekstrakt, izomeriziran hmelj v prahu in nove izomerizirane proizvode:
– vložitev izjave o dejansko proizvedenih in trženih količinah posameznega hmeljnega proizvoda ter izjavo o pravilnem označevanju tovorkov.
(9) Center za certificiranje, ki ima v registru prijavljeno tudi dejavnost predelava hmelja, mora izjavo iz prejšnjega odstavka vložiti pri IHPS vsako leto najkasneje do 31. decembra.
(10) Vsi tovorki posameznega hmeljnega proizvoda v prometu morajo biti označeni z naslednjimi podatki: opis proizvoda (izomeriziran hmeljni ekstrakt, izomeriziran hmelj v prahu, nov izomeriziran proizvod), bruto teža (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno) ali volumen (v dm3, na eno decimalno mesto natančno), sorta ali sorte hmelja in njihovi sinonimi uporabljene v proizvodnji omenjenih proizvodov, hmeljni proizvodi uporabljeni v proizvodnji omenjenih proizvodov in utežni deleži uporabljenih proizvodov.
(11) Hmelj v storžkih ali hmeljne proizvode iz prejšnjega člena je potrebno potrditi v kontrolnem postopku, ki vključuje za hmeljne proizvode, ki jih centri za certificiranje, v skladu s pogodbo sklenjeno med njimi in pivovarjem, proizvedejo za pivovarja, ki tako proizvedene hmeljne proizvode uporabi v lastni proizvodnji piva:
– vložitev vloge za kontrolni postopek;
– označevanje;
– izdajo potrdila o kontrolnem postopku, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki: številka potrdila; številka pogodbe med centrom za certificiranje in pivovarjem o predelavi hmelja; naziv, naslov in matična številka pivovarne; številka, naziv in naslov centra za certificiranje v katerem je bil hmelj predelan; opis proizvoda; identifikacijske številke certifikatov, ki spremljajo hmelj ali hmeljne proizvode uvožene v skladu s 40. členom tega pravilnika in ki so bili uporabljeni v proizvodnji hmeljnega proizvoda; bruto in neto teža predelanega proizvoda (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno).
(12) Center za certificiranje mora vlogo za kontrolni postopek iz prejšnjega odstavka posredovati na IHPS najkasneje naslednji delovni dan.
(13) IHPS izda potrdilo v treh izvodih. Enega obdrži IHPS, po enega prejmeta pridelovalec hmelja in center za certificiranje.
(14) Embalaža, v kateri so pakirani hmeljni proizvodi, mora biti označena s številko potrdila. Embalaža, v kateri so pakirani hmeljni proizvodi, mora biti označena tudi z navedbo: »Mešanica hmelja za lastno uporabo, označevanje ni potrebno.«.
(15) Hmelj v storžkih ali hmeljne proizvode iz prejšnjega člena je potrebno potrditi v kontrolnem postopku, ki vključuje za hmelj in hmeljne proizvode v majhni embalaži, namenjene prodaji fizičnim osebam za osebno uporabo, teža enote pakiranja ne sme preseči:
– 1 kilogram v primeru hmelja v storžkih ali hmelja v prahu in
– 300 g v primeru hmeljnega ekstrakta, izomeriziranega hmeljnega ekstrakta, izomeriziranega hmelja v prahu in novih izomeriziranih proizvodov.
(16) Enota pakiranja iz prejšnjega odstavka mora biti označena z opisom proizvoda ter bruto in neto težo proizvoda.
(17) Vsebino in obliko vloge za kontrolni postopek ter vsebino in obliko potrdila določi IHPS.
28. člen
(hranjenje dokumentacije)
(1) Vsa opravila v kontrolnem postopku centri za certificiranje vodijo v papirni oziroma elektronski obliki. IHPS v papirni oziroma elektronski obliki vodi zbirno evidenco o kontrolnem postopku. Ministrstvo ima vpogled v zbirno evidenco o kontrolnem postopku.
(2) Vso dokumentacijo izdano v kontrolnem postopku hranijo centri za certificiranje in IHPS 5 let.
IV. POGLAVJE
Centri za certificiranje in prostori za skladiščenje certificiranega hmelja v storžkih in hmeljnih proizvodov
1. Centri za certificiranje
29. člen
(center za certificiranje)
Center za certificiranje je fizična ali pravna oseba, ki upravlja s prostori, opremo in kadri za certificiranje in je v evidenco centrov za certificiranje in evidenco pridelka vpisana kot center za certificiranje. Center za certificiranje lahko opravlja tudi dejavnost priprava oziroma predelava hmelja, če izpolnjuje pogoje določene v tem pravilniku in ima v evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka vpisano dejavnost priprava oziroma predelava hmelja.
30. člen
(priznavanje centrov za certificiranje)
(1) Prosilec za priznanje centra za certificiranje pošlje vlogo za priznanje centra za certificiranje (v nadaljnjem besedilu: vloga za priznanje) na IHPS. IHPS v roku petnajst dni od prejema vloge za priznanje opravi pregled prostorov in opreme prosilca za priznanje ter prizna center za certificiranje, če prosilec za priznanje izpolnjuje s tem pravilnikom določene pogoje za priznanje. IHPS o pregledu prostorov in opreme prosilca za priznanje centra za certificiranje sestavi zapisnik v treh izvodih, ki ga podpišeta predstavnik IHPS in prosilec za priznanje. Po en izvod obdržita IHPS in prosilec za priznanje. En izvod IHPS posreduje na Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(2) IHPS na podlagi vloge in zapisnika o priznanju, center za certificiranje, ki izpolnjuje s tem pravilnikom določene pogoje za priznanje vpiše v evidenco centrov za certificiranje in evidenco pridelka iz 35. člena tega pravilnika. Po vpisu v evidenco centrov za certificiranje in evidenco pridelka IHPS centru za certificiranje dodeli enotno številko in izda potrdilo o priznanju centra za certificiranje in vpisu v evidenco centrov za certificiranje in evidenco pridelka (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o priznanju).
(3) Stroške pregleda prostorov in opreme prosilca za priznanje centra za certificiranje nosi prosilec za priznanje centra za certificiranje.
31. člen
(vloga za priznanje)
Vsebino in obliko vloge prosilca za priznanje centra za certificiranje določi IHPS.
32. člen
(pogoji za priznanje)
Center za certificiranje izpolnjuje pogoje za priznanje, če:
– v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega pravilnika IHPS predlaga primernega nadzornika certificiranja;
– ima v skladu s 34. členom tega pravilnika ustrezen prostor za skladiščenje hmelja;
– imajo prostori za certificiranje ustrezno osvetlitev, ki omogoča delo kot pri dnevni svetlobi;
– ima atestirano elektronsko tehtnico, povezljivo z računalnikom;
– ima dostop do interneta;
– ima ustrezno zmogljiv računalnik in ustrezno programsko opremo za elektronsko vodenje opravil v postopku certificiranja in ponovnega certificiranja ter vodenje elektronskih evidenc iz 24. člena tega pravilnika;
– ima čitalce elektronskih kod;
– želi opravljati dejavnost priprava oziroma predelava hmelja in izpolnjuje pogoje iz 22. člena tega pravilnika;
– ima poseben ločen zatemnjen prostor, v katerem temperatura ne preseže 8 stopinj Celzija, za shranjevanje kontrolnih vzorcev. Velikost prostora mora ustrezati količini vzorcev certificiranega hmelja v storžkih.
33. člen
(dodatna kontrola in izpolnjevanje pogojev)
(1) IHPS najmanj enkrat mesečno in najmanj petkrat za posamezno letino opravi naključno dodatno kontrolo vsakega centra za certificiranje oziroma prostorov pridelovalca hmelja, če se posamezna opravila v postopku certificiranja opravljajo pri pridelovalcu hmelja in napiše zapisnik o pregledu. Center za certificiranje mora predstavnikom IHPS omogočiti vpogled v vso dokumentacijo in postopke v skladu s tem pravilnikom.
(2) IHPS prekliče priznanje centra za certificiranje in na inšpektorat najkasneje naslednji delovni dan po ugotovljenih kršitvah pošlje kopijo zapisnika o pregledu, če ugotovi, da:
– so bile v pripravi oziroma predelavi hmelja uporabljene snovi, ki v skladu s tem pravilnikom niso dovoljene;
– uporabljene sestavine v pripravi oziroma predelavi hmelja niso tiste, ki so navedene na uradni dokumentaciji o ponovnem certificiranju;
– lastnik centra za certificiranje ali zaposleni ali nadzornik certificiranja namerno kršijo zahteve iz 21. in 22. člena tega pravilnika;
– lastnik centra za certificiranje ali zaposleni ali nadzornik certificiranja iz malomarnosti kršijo zahteve iz 21. in 22. člena tega pravilnika;
– lastnik centra za certificiranje ali zaposleni ali nadzornik certificiranja iz malomarnosti kršijo postopek certificiranja, ponovnega certificiranja in kontrolni postopek;
– lastnik centra za certificiranje ali zaposleni ali nadzornik certificiranja namerno kršijo postopek certificiranja, ponovnega certificiranja in kontrolni postopek.
(3) Center za certificiranje se lahko na podlagi postopka iz 30. člena tega pravilnika ponovno prizna najprej v enem letu po preklicu, v primeru namernih kršitev in večjega števila kršitev iz malomarnosti pa najprej v treh letih po preklicu.
(4) IHPS center za certificiranje na podlagi zapisnika o pregledu in preklicu priznanja začasno izbriše iz evidence centrov za certificiranje in evidence pridelka iz 35. člena tega pravilnika in centru za certificiranje izda potrdilo o preklicu priznanja centra za certificiranje in izbrisu iz evidence centrov za certificiranje in evidence pridelka (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o preklicu priznanja).
(5) V primeru kršitev s strani nadzornika certificiranja IHPS nadzorniku certificiranja odvzame naziv. Center za certificiranje ga lahko, v skladu s 6. členom tega pravilnika, ponovno predlaga v imenovanje, najprej v treh letih po odvzemu naziva. V primeru namernih kršitev in večjega števila kršitev iz malomarnosti IHPS nadzorniku certificiranja odvzame naziv za stalno.
2. Prostori za skladiščenje
34. člen
(prostori za skladiščenje)
Prostori za skladiščenje morajo:
– biti po velikosti usklajeni s količino hmelja v storžkih in hmeljnih proizvodov, ki se skladiščijo;
– biti iz trdnega materiala;
– imeti morajo lesena tla ali tla iz drugih materialov, ki onemogočajo prekomerno vlažnost;
– imeti urejeno zračenje;
– biti brez oken ali z okni, ki ne prepuščajo neposredne sončne svetlobe;
– zagotavljati stalno vlažnost zraka, ki ne sme presegati 70% relativne zračne vlage.
V. POGLAVJE
Evidenca centrov za certificiranje in evidenca pridelka hmelja
35. člen
(vzpostavitev in vodenje evidence centrov za certificiranje
in evidence pridelka)
(1) Evidenco centrov za certificiranje in evidenco pridelka vzpostavi in vodi IHPS na podlagi odobrenih vlog za priznanje, zapisnikov o pregledu prostorov in opreme iz 30. člena tega pravilnika. Prav tako vodi evidenco o certificiranju pri pridelovalcih hmelja na osnovi deklaracij iz 9. člena tega pravilnika, tehtnih listov iz 12. člena tega pravilnika, poročil o preskusu iz 17. člena tega pravilnika, certifikatov iz 18. člena tega pravilnika, vlog za ponovno certificiranje, tehtnih listov in certifikatov iz 20. člena tega pravilnika.
(2) Evidenco se vodi na enoten način, v papirni in računalniški obliki.
36. člen
(vsebina evidence centrov za certificiranje in evidence pridelka)
(1) V evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka se za posamezen center za certificiranje, za posamezen letnik hmelja vodijo najmanj naslednji podatki:
a) podatki o centru za certificiranje:
– številka centra za certificiranje iz 10. člena tega pravilnika;
– firma pravne osebe oziroma osebno ime fizične osebe, ki deluje kot center za certificiranje;
– vrsta subjekta;
– naslov oziroma sedež centra za certificiranje (občina, ulica, hišna številka, naselje, poštna številka in pošta);
– davčna številka;
– enotna matična številka občana oziroma matična številka poslovnega subjekta;
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, če je center za certificiranje hkrati tudi pridelovalec hmelja;
– opremljenost centra za certificiranje (sušilnica, obiralni stroj, briketirnica, naprava za ekstrakcijo, prostor za skladiščenje, hladilnica, atestirana elektronska tehtnica povezljiva z računalnikom, atestirana prenosna tehtnica in drugo), vključno s kapaciteto opreme in vrsto lastništva (v lasti, strojni krožek, organizacija proizvajalcev, druga oblika skupne uporabe);
– dejavnost centra za certificiranje (pridelava hmelja, priprava hmelja, predelava hmelja, trgovina s hmeljem, pivovar);
– osebno ime nadzornika certificiranja iz 6. člena tega pravilnika;
b) podatki o certificiranju in ponovnem certificiranju, po posameznem naročniku certificiranja in posamezni pošiljki, navedeni na:
– deklaraciji iz 9. člena tega pravilnika;
– tehtnem listu iz 12. člena tega pravilnika;
– poročilu o preskusu iz 17. člena tega pravilnika;
– certifikatu iz 18. člena tega pravilnika;
– vlogi za ponovno certificiranje iz 20. člena tega pravilnika;
– tehtnem listu iz 20. člena tega pravilnika in
– certifikatu iz 20. člena tega pravilnika;
c) podatki o prijavi pridelka hmelja iz registra pridelovalcev in količini že certificiranega hmelja po posamezni sorti hmelja in po posameznem pridelovalcu hmelja.
(2) V evidenci centrov za certificiranje in evidenci pridelka se za vsakega posameznega pridelovalca hmelja, za posamezen letnik hmelja, po vseh centrih za certificiranje vodijo najmanj naslednji podatki o certificiranju hmelja:
– količina hmelja v storžkih, ki je bil predložen v certificiranje po posamezni pošiljki in skupaj za vse pošiljke določene sorte;
– skupna prijava pridelka hmelja določene sorte.
(3) Prijava pridelka hmelja iz točke c) prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka se prevzame iz registra pridelovalcev.
(4) Center za certificiranje je dolžan IHPS najkasneje v petnajstih dneh po nastali spremembi sporočiti vse spremembe iz točke a) prvega odstavka tega člena.
VI. POGLAVJE
Promet s hmeljem
37. člen
(promet s hmeljem)
(1) Hmelj je lahko v prometu v storžkih ali kot hmeljni proizvod.
(2) Hmelj pridelan na pridelovalnem območju Republike Slovenije je lahko v prometu le, če je certificiran v skladu s tem pravilnikom. Hmelj pridelan izven pridelovalnega območja Republike Slovenije je lahko v prometu na območju Republike Slovenije le, če je v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 3076/78, Uredbo Sveta (EGS) št. 1696/71, Uredbo Komisije (EGS) št. 890/78 in Uredbo Sveta (EGS) št. 1784/77.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko v prometu tudi hmelj pridelan v Republiki Sloveniji, ki ga IHPS ni certificiral, ker ni dosegel ustrezne minimalne kakovosti. Za ta hmelj IHPS na izrecno željo kupca hmelja lahko izda pisno potrdilo, da je bil hmelj pridelan v Republiki Sloveniji, vendar ne izpolnjuje minimalnih kakovostnih zahtev.
(4) Mešanje hmelja v storžkih pridelanega v Republiki Sloveniji, ki je bil certificiran v skladu s tem pravilnikom in mešanje hmelja uvoženega v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 3076/78 s hmeljem, ki ni certificiran, ni dovoljeno.
38. člen
(skladiščenje certificiranega hmelja v storžkih)
Do prve prodaje hmelja se certificirani hmelj v storžkih lahko skladišči le v prostorih za skladiščenje hmelja, ki ustrezajo zahtevam iz 34. člena tega pravilnika.
39. člen
(delitev pošiljke certificiranega hmelja)
V primeru prodaje dela pošiljke, mora hmelj v prometu spremljati račun, ki ga izda prodajalec hmelja, kopija certifikata in izjava prodajalca hmelja o zaporednih številkah tovorkov in verodostojnosti predloženega certifikata.
VII. POGLAVJE
Prehodne določbe in končna določba
40. člen
(prehodne določbe)
(1) Prostori za certificiranje, ki so certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov opravljali v skladu s Pravilnikom o kakovosti hmelja (Uradni list RS, št. 53/93, 1/95 – Zsta, 59/99 – ZTZPUS), se z dnem uveljavitve tega pravilnika priznajo kot centri za certificiranje. Tako priznani centri za certificiranje morajo v skladu s 6. členom tega pravilnika in 32. členom tega pravilnika IHPS najkasneje v petih delovnih dneh po uveljavitvi tega pravilnika predlagati v imenovanje najmanj enega nadzornika certificiranja in na IHPS posredovati podatke iz točke a) prvega odstavka 36. člena tega pravilnika. Podatke posredujejo na obrazcu, ki jim ga pošlje IHPS.
(2) Centri za certificiranje, ki so bili priznani v skladu s prejšnjim odstavkom in ki ne izpolnjujejo pogojev za priznanje iz 32. člena tega pravilnika, morajo pogoje izpolnjevati pred pričetkom certificiranja letnika hmelja 2004 in najkasneje do 31. avgusta 2004.
(3) IHPS pred pričetkom certificiranja in najkasneje do 31. avgusta 2004 pri vseh centrih za certifiranje iz prvega odstavka tega člena opravi pregled prostorov in opreme iz 30. člena tega pravilnika in o pregledu sestavi zapisnik o izpolnjevanju s tem pravilnikom določenih pogojev za priznanje. Če center za certificiranje izpolnjuje pogoje za priznanje iz tega pravilnika mu IHPS na podlagi zapisnika izda potrdilo o priznanju. Centru za certificiranje, ki pogojev najkasneje na dan 31. avgust 2004 ne izpolnjuje, se s potrdilom priznanje prekliče.
(4) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:
– Pravilnik o kakovosti hmelja (Uradni list RS, št. 53/93, 1/95 – Zsta, 59/99 – ZTZPUS);
– Pravilnik o ceniku za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov (Uradni list RS, št. 81/02) ter
– četrti in peti odstavek 6. člena Pravilnika o registru pridelovalcev hmelja (Uradni list RS, št. 30/03).
41. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-04-20/2004
Ljubljana, dne 7. avgusta 2004.
EVA 1998-2311-0184
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost