Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4127. Program priprave za občinski lokacijski načrt Gabrje, stran 11064.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) ter dne 11. 6. 2004 izvedene prostorske konference je župan Mestne občine Novo mesto s sklepom št. 350-05-6/2004 z dne 29. 6. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Gabrje
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta)
(1) Ocena stanja:
1. Naselje Gabrje je eno od lokalnih središč Mestne občine Novo mesto. Naselje Gabrje povezuje regionalna cesta Ratež–Brusnice–Gabrje, v naselju pa se odcepi lokalna cesta na Trdinov vrh in lokalna cesta Dolž–Pangrč Grm–Gabrje.
2. V območju urejanja je uradno evidentiranih več objektov kulturne dediščine ali območij ohranjanja narave bodisi lokalnega ali državnega pomena, za katere je potrebno v OLN zagotoviti usklajene režime varovanja in/ali vzdrževanja.
(2) Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je leta 2003 na osnovi sklepa Vlade RS o usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskega plana RS sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana občine, katerega sestavni del je tudi programska zasnova za izdelavo občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN). Programska zasnova je izdelana na osnovi strokovnih podlag. Predvidena je tudi primerna rekonstrukcija regionalne ceste v uličnem profilu za zagotavljanje varnosti pešcev z izvedbo rekonstrukcij in novogradenj komunalne infrastrukture na celotnem območju OLN.
2. Na območju nepozidanih gradbenih parcel se v OLN predvidi natančnejšo namensko rabo ter druge urbanistične pogoje za posege v prostor, ki v PUP niso določeni.
3. Dopolnitev ureditve postajališča in novega parkirišča za avtobuse.
4. Namen urejanja prostora z lokacijskim načrtom je revitalizacija naselja v lokalno oskrbno-storitveno središče v skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in aktiviranjem možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag.
5. V območju urejanja je uradno evidentiranih več objektov kulturne dediščine ali območij ohranjanja narave bodisi lokalnega ali državnega pomena, za katere je potrebno v OLN zagotoviti usklajene režime varovanja in/ali vzdrževanja.
(3) Pravna podlaga:
OLN se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2002 – dopolnitev 2001/2 (za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto – Uradni list RS, št. 97/03) ter Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča LN ter ureditveno območje)
(1) Predmet priprave lokacijskega načrta:
Predvideni OLN je namenjen prostorski ureditvi naselja Gabrje na območju obstoječe pozidave in plansko opredeljenih ureditev na osnovi programske zasnove v vsebinah, ki zagotavljajo realizacijo predvidenih ureditev. Programske zasnove ureditvenega načrta Gabrje so narejene v okviru Programskih zasnov prostorsko izvedbenih načrtov – sestavina Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2001, dopolnitev 2001/2, narejene aprila 2002.
Predmet obravnave v lokacijskem načrtu je določitev podrobnejše namenske rabe površin in določitev pogojev za:
– določitev pogojev za urejanje zelenih površin ob Šumečem in Babnem potoku,
– določitev pogojev urejanja na območju podtalnice (južna polovica naselja),
– pogoje za urejanje obstoječe grajene strukture, vključno z infrastrukturo,
– pogoje za komasacije stavbnih zemljišč,
– program opremljanja po 139. členu ZUreP-1.
Na območju urejanja z OLN mora biti celotna organizacija prostora usklajena z načeli varovanja naravnega okolja in razmestitvi dejavnosti tako, da si ne bodo v nasprotju. V največji meri je potrebno varovati zaščitene in najkvalitetnejše elemente naravnih in ustvarjenih danosti.
Dokument opredeljuje:
– prenovo celotnega javnega prostora in prenovo ter izgradnjo infrastrukture,
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v središču ter opredeljuje specifične razvojne parametre posameznih delov naselja,
– vzpostavlja mehanizme sanacije procesov stihijske preobrazbe,
– spodbuja aktiviranje obstoječih in ugotavljanje novih prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z opredelitvijo novih gradbenih enot (saniranje degradiranega severovzhodnega in južnega dela zaradi razpršene gradnje).
(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta:
Ureditveno območje LN Gabrje se nanaša na naselbinsko telo naselja Gabrje v njegovih optimalnih fizičnih mejah. Površina območja urejanja je 21,66 ha. Opredeljeno je v Programski zasnovi ureditvenega načrta Gabrje (Programske zasnove prostorsko izvedbenih načrtov – sestavina Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2001, dopolnitev 2001/2).
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto – za področje ohranjanja narave,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – za področje varstva kulturne dediščine,
4. Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva,
5. JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije,
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto,
7. Komunala Novo mesto, d.o.o., – področje oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
8. Mestna občina Novo mesto – za področje lokalnih cest,
9. Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,
10. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto,
11. Krajevna skupnost Gabrje,
12. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirani.
(2) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje kakor tudi mnenje k dopolnjenemu predlogu. Rok za izdelavo smernic je lahko daljši, če tako določa kateri od zakonov, ki opredeljujejo delovanje nosilcev urejanja prostora, vendar ne daljši od zakonsko določenega.
(3) Postopek priprave OLN vodi Občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
(4) Izdelovalec OLN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 ZUreP-1 in se izbere na osnovi Zakona o javnih naročilih male vrednosti oziroma Zakona o javnih naročilih.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi OLN, so:
– programska zasnova ureditvenega načrta Gabrje (Uradni list RS, št. 97/03),
– strokovne podlage za naselje Gabrje (Struktura, d.o.o., 2001),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– digitalni geodetsko topografski načrt,
– digitalni katastrski načrt,
– digitalni orto foto načrt,
– sprememba LN lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje z avtobusno postajo Gabrje (Uradni list RS, št. 38/99, – popr. Uradni list RS, št. 90/99).
(2) Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– digitalne geodetske podlage z vnosom vseh objektov ter horizontalnih in vertikalnih koordinatnih točk gospodarske javne infrastrukture;
– naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave;
– strokovne zasnove varstva kulturne dediščine.
Posebne strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Strokovne rešitve za predvideni OLN se lahko za usklajevanja do druge prostorske konference oziroma do javne razgrnitve obravnavajo variantno.
5. člen
(Roki izdelave OLN)
Roki izdelave OLN so:
– izbira izdelovalca (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (60 dni po uveljavitvi programa priprave);
– izdelava geodetskih podlag (60 dni po uveljavitvi programa priprave);
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic (30 dni po uveljavitvi programa priprave, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka);
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga (30 dni po pridobitvi smernic);
– predlog lokacijskega načrta (45 dni po pridobitvi smernic);
– izvede se druga prostorska konferenca;
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN;
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava;
– v času javne razgrnitve Občinski svet Mestne občine Novo Mesto obravnava predlog OLN;
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb;
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve;
– pozove se nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni;
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj;
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN Občinskemu svetu Mestne občine Novo Mesto v obravnavo in sprejem;
– odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(Obveznosti financiranja priprave OLN)
Sredstva za pripravo OLN se na osnovi 19. člena ZUreP-1 zagotovijo iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leti 2004 in 2005 ter iz investicijskih sredstev pobudnikov posegov v prostor v primeru sklenitve urbanistične pogodbe med investitorjem in Mestno občino Novo mesto po 74. in 76. členu ZUreP-1.
7. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave začne veljati z dnem sklepa župana.
Št. 350-05-6/2004
Novo mesto, dne 29. junija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost