Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4139. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, stran 11093.

Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00, 42/03 in 71/04), Programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije 2004–2006 (sprejeto na 98. dopisni seji Vlade Republike Slovenije, dne 26. 3. 2004), ter letnih pogodb o izvajanju štipendiranja na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjenih med Agencijo RS za regionalni razvoj in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. je Regionalni center za razvoj d.o.o. sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi letnih pogodb o izvajanju štipendiranja na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjenih med Agencijo RS za regionalni razvoj in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: pogodba), je naloga Regionalnega centra za razvoj d.o.o., izdelati analizo in ugotoviti deficitarnost poklicev v Zasavski regiji, Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, izvesti javni razpis ter izvajati štipendiranje izbranih štipendistov.
2. člen
Po tem pravilniku je na podlagi pooblastila iz pogodbe, navedene v prejšnjem členu tega pravilnika, štipenditor Regionalni center za razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: RCR).
3. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za uveljavljanje pravice do štipendij, višine štipendij, način izplačevanja, obveznosti štipendistov ter posledice v primeru, da štipendist ne izpolnjuje svojih obveznosti.
4. člen
Štipendije so namenjene rednim in izrednim dodiplomskim ter rednim podiplomskim študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem študiju zaposlili v eni izmed zasavskih organizacij.
5. člen
Štipendije se prednostno podeljujejo za deficitarne poklice, glede na potrebe v zasavskih podjetjih in organizacijah, ki imajo sedež na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi.
Potrebe po kadrih v zasavskih podjetjih in organizacijah, ki jih ni na trgu dela – deficitarne poklice, določa Analiza zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendiranju v Zasavju. Za deficitarne poklice se štejejo tudi tisti poklici, ki niso zajeti v Analizi zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendiranju v Zasavju, temveč so izkazani z letnimi potrebami zasavskih podjetij in organizacij.
II. MERILA IN POGOJI
6. člen
Kolikor bi navedene pogoje izpolnjevalo več kandidatov, kot bo na razpolago sredstev, bodo prednost pri izboru – ob upoštevanju deficitarnosti – imeli tisti kandidati, ki bodo bolje ocenjeni pri naslednjih merilih:
– povprečna ocena,
– letnik študija in
– stalno prebivališče.
7. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavijo študentje višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov (univerzitetni in visoki strokovni programi), ki se izobražujejo po dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo doma ali v tujini, če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (občine Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi),
– ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega, visokošolskega ali univerzitetnega izobraževanja niso starejši od 26 let (starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo za uveljavitev pravice do štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja),
– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij javno veljavno diplomo višješolskega ali visokošolskega zavoda.
8. člen
Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
– prejema drugo štipendijo,
– ni državljan Republike Slovenije.
9. člen
Višina osnovne štipendije po tem pravilniku znaša za dodiplomske študente 66% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
10. člen
Osnovna štipendija se v vsakem naslednjem letniku zviša za 3% zajamčene plače.
11. člen
Štipendisti so za uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji. Študentje s povprečno oceno:
– nad 7,5 do vključno 8,0   4% zajamčene plače,
– nad 8,0 do vključno 8,5   8% zajamčene plače,
– nad 8,5 do vključno 9,0   12% zajamčene plače,
– nad 9,0           16% zajamčene plače.
Uspeh študentov se ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, doseženih v preteklem študijskem letu.
Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom v prvem letniku izobraževanja.
12. člen
V času podiplomskega magistrskega študija se lahko štipendije izplačujejo največ dve leti (eno študijsko leto za 1. letnik in eno študijsko leto za 2. letnik magisterija) in prav tako za doktorski študij, in sicer v višini 100% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
13. člen
Štipendija se lahko v primeru šolanja v tujini poveča do 50% zajamčene plače.
III. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
14. člen
Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za vse kandidate, ki so oddali potrebno dokumentacijo v razpisnem roku.
Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec celotno študijsko leto.
15. člen
Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vendar največ eno študijsko leto.
16. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem študijskem letu, najkasneje 15 dni po zaključku izobraževalnega programa, predložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju meril iz tega pravilnika.
17. člen
Štipendist je dolžan v roku 15 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– opravlja diplomo, magisterij ali doktorat,
– odhod na služenje vojaškega roka,
– porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka ter
– druge spremembe.
IV. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE
18. člen
Štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva na osnovi zdravniškega spričevala;
– če je štipendist izdelal letnik in v 15 dneh po zaključku študijskega leta ni predložil ustreznih dokazil iz 16. člena.
Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandidat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim študijskim letom.
19. člen
Pogodba o štipendiranju preneha veljati pred potekom roka, dogovorjenega s pogodbo, če je štipendist:
– pridobil republiško, Zoisovo, kadrovsko ali drugo štipendijo,
– če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v tem šolskem oziroma študijskem letu,
– če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,
– spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– odšel na šolanje v tujino brez soglasja štipenditorja,
– navajal neresnične podatke ali
– ravnal v nasprotju s 17. členom tega pravilnika.
20. člen
Štipendist, ki mu je štipendija prenehala pred potekom roka, razen po določbi druge alinee prejšnjega člena, mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. O vračilu štipendije odloči direktor RCR na predlog strokovne komisije.
21. člen
Štipendist se zavezuje, da bo po končanem študiju delal v eni izmed organizacij v Zasavski regiji vsaj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo. Kolikor štipendist zapusti organizacijo po lastni volji že prej, mora vrniti štipendijo za preostalo obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi tudi, če se po zaključenem izobraževanju zaposli izven Zasavske regije.
22. člen
Štipenditor zagotovi štipendistu zaposlitev v roku 60 dni po končanem šolanju, skladno s pridobljeno izobrazbo oziroma potrebami v zasavskih podjetjih in organizacijah.
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če mu štipenditor v roku 60 dni po končanem šolanju ne zagotovi zaposlitve in ima zato pravico zaposlitve po lastni izbiri.
23. člen
Obveznost štipendista je, da aktivno sodeluje pri pridobivanju potencialnih organizacij za izvajanje obvezne prakse, pripravništva in kasnejše redne zaposlitve, kar dokazuje s tripartitno pogodbo, podpisano med organizacijo, štipendistom in regionalno razvojno agencijo.
24. člen
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene poravnava. V primeru, da štipendist na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
Izjemoma lahko štipenditor iz utemeljenih razlogov štipendista delno ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije štipendista, njegovih staršev oziroma vzdrževalcev ali otrok ter smrt staršev ali vzdrževalcev štipendistove družine, če je to vplivalo na opustitev izobraževanja.
25. člen
S podpisom pogodbe o štipendiranju se je štipendist dolžan udeleževati aktivnosti, ki se organizirajo v okviru Kluba študentov Regionalnega centra za razvoj d.o.o. in si pridobi pravico, da lahko postane član tega kluba.
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
26. člen
Štipendije po tem pravilniku se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi RCR pred začetkom prihajajočega študijskega leta.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje število razpisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat, in roke za oddajo prijav ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o dodelitvi štipendije.
27. člen
Obrazce, s katerimi kandidati uveljavljajo pravico do štipendij, je mogoče dvigniti na RCR, v lokalnih podjetniških centrih ali na Oddelkih za družbene dejavnosti občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
28. člen
Odpiranje prejetih vlog za podelitev štipendij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje Agencija RS za regionalni razvoj. Člani komisije za izvedbo izbora štipendistov so: predstavnik Agencije RS za regionalni razvoj; Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Trbovlje; Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in RCR.
Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv predlagateljev vlog,
– vrstni red odpiranja vlog, ugotovitev o popolnosti vlog z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih kandidati v navedenem roku ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisu in tem pravilniku.
Komisija je dolžna v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse kandidate o svoji odločitvi glede podelitve štipendij.
29. člen
Kandidati bodo o rešitvi vlog za štipendiranje pisno obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Zoper sklep ima neizbrani kandidat pravico do ugovora, ki ga mora vložiti v roku 8 dni od dneva prejema sklepa.
O ugovoru odloča direktor RCR na predlog strokovne komisije. Odločitev je dokončna.
30. člen
Po izvedenem javnem razpisu štipenditor in izbrani štipendisti sklenejo pogodbo o štipendiranju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Kolikor se pristojnost opravljanja nalog s področja regionalnega razvoja prenese iz Agencije RS za regionalni razvoj na drug organ, ta organ v tem pravilniku nadomesti Agencijo RS za regionalni razvoj. V tem primeru ostanejo določila pravilnika še naprej v veljavi in pravilnika ni potrebno spreminjati.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/03.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Zagorje ob Savi, dne 6. avgusta 2004.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Direktor
Tomo Garantini l. r.

AAA Zlata odličnost