Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4132. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Razkrižje, stran 11074.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 20. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je župan Občine Razkrižje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Razkrižje
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev PUP ter financiranje prostorskega akta.
II. PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na območje Občine Razkrižje, ki ga je že predhodno urejal Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89 ter Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 59/97, 29/98 in 39/03).
3. člen
Izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Razkrižje dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 73/04).
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se uporabijo strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Razkrižje in veljavnih prostorskih izvedbenih aktov Občine Razkrižje.
4. člen
Koordinator aktivnosti sprememb in dopolnitev PUP bo Občinska uprava občine Razkrižje.
III. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
5. člen
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev PUP se od nosilcev urejanja prostora pridobijo smernice, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni nosilci urejanja prostora, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi smernicami grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga urejajo spremembe in dopolnitve PUP.
Nosilci urejanja prostora, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge, posredovati svoje smernice, sicer se šteje, da smernic nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP ni potrebno.
6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati smernice za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP ter mnenja k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev PUP so:
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
– Elektro Maribor, PE Gornja Radgona,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v tem programu, se ti pridobijo v postopku.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP se upošteva naslednji terminski plan:
– pridobitev projektnih smernic in priprava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah PUP – 30 dni po prejemu zadnjih smernic,
– javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah PUP – 15 dni. Javna razgrnitev se opravi v prostorih sejne sobe Občine Razkrižje. V času javne razgrnitve se v prej omenjenih prostorih izvede tudi javna razprava,
– pridobitev mnenj in priprava stališč do pripomb – 30 dni po prejemu mnenj in pripomb iz javne obravnave ter javne razgrnitve,
– priprava predloga odloka o spremembah in dopolnitvah PUP – 30 dni po sprejemu stališč do pripomb.
Po sprejemu se odlok o spremembah in dopolnitvah PUP objavi v Uradnem listu RS.
V. FINANCIRANJE
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine Razkrižje.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03/04-16
Šafarsko, dne 3. avgusta 2004.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost