Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4125. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-2), stran 11060.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) ter dne 27. 11. 2003 izvedene prostorske konference je župan Mestne občine Novo mesto s sklepom št. 015-05-22/99 z dne 29. 6. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-2); (sprememba 2004/1)
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka)
(1) Ocena stanja:
1. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-1; Uradni list RS, št. 98/03), v nadaljevanju: PUP, določa prostorsko ureditvene pogoje za posege v prostor na območje celotne Mestne občine Novo mesto, razen na območjih, kjer so v veljavi drugi občinski ali državni prostorski akti.
(2) Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP:
1. V letih 2003 in 2004 je občinska uprava pripravila spremembe in dopolnitve prostorskega plana mestne občine, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta. V postopek so bili vključeni tudi nekateri predlogi izjemnih posegov ter uskladitve planske in dejanske rabe na območju izven območja urbanistične zasnove Novega mesta. Na območjih spremenjene namenske rabe prostora je potrebno določiti natančnejše prostorsko ureditvene pogoje za posege v prostor.
2. Potrebno je smiselno nadomestiti 42. člen odloka (prehodne določbe), ki govori o pravni veljavnosti lokacijskih dokumentacij, ki so bile izdelane in potrjene pred uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora. Hkrati je potrebno strokovno ovrednotiti določbe PUP, ki določajo prostorske pogoje za posege v prostor na vinogradniških območjih ter PUP uskladiti s podzakonskimi predpisi, predvsem s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
3. Pri uporabi uveljavljenega PUP je bilo odkritih nekaj pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v spremenjenem in dopolnjenem PUP odpraviti.
4. V čim večji meri je potrebno obstoječi PUP prilagoditi predpisani obliki lokacijskih informacij, pri čemer se, razen izjem, v najmanjši meri posega v vsebino določb, kar bo predmet predvidene priprave prostorskega reda občine po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije.
(3) Pravna podlaga:
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča ter ureditveno območje)
(1) Predmet priprave sprememb in dopolnitev PUP:
1. Načrtovane spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo za namen določitve prostorsko ureditvenih pogojev za posege v prostor na območjih spremenjene namenske rabe po uveljavitvi sprememb in dopolnitev prostorskega plana MONM (sprememba 2003/1) ter na območjih predvidenih razveljavljenih občinskih lokacijskih načrtov.
2. PUP se spremeni in dopolni tudi na področjih, kjer je potrebna uskladitev z drugimi materialnimi zakoni, pomembnimi za urejanje prostora, in bodo znani ob pridobitvi predhodnih pogojev in smernic nosilcev urejanja prostora ter nosilcev javnih pooblastil za gradnjo in vzdrževanje gospodarske infrastrukture.
3. Na območju urejanja mora biti celotna organizacija prostora usklajena z načeli varovanja naravnega okolja in razmestitvi dejavnosti tako, da si ne bodo v nasprotju. V največji meri je potrebno varovati zaščitene in najkvalitetnejše elemente naravnih in ustvarjenih danosti.
(2) Ureditveno območje PUP:
Območje urejanja je identično z območjem urejanja z obstoječim PUP.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto – za področje ohranjanja narave;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto – za področje varstva kulturne dediščine;
4. Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva;
5. JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
7. Komunala Novo mesto, d.o.o., – področje oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
8. Mestna občina Novo mesto – za področje lokalnih cest;
9. Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez;
10. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
11. tangirane krajevne skupnosti;
12. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirani.
(2) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje kakor tudi mnenje k dopolnjenemu predlogu. Rok za izdelavo smernic je lahko daljši, če tako določa kateri od zakonov, ki opredeljujejo delovanje nosilcev urejanja prostora, vendar ne daljši od zakonsko določenega.
(3) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP vodi Občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
(4) Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160 ZUreP-1 in se izbere na osnovi Zakona o javnih naročilih male vrednosti oziroma Zakona o javnih naročilih.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi OLN, so:
– prostorski plan MONM s spremembami in dopolnitvami v letih 1986 do 2004;
– strokovne podlage za prostorski plan MONM in PUP (Struktura, d.o.o., Mirna Peč, Ljubljana 2001);
– strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskega plana MONM, ki se nanašajo na Urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1), ki se nanašajo na obrazložitve posameznih posegov;
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah;
– digitalni geodetsko topografski načrt;
– digitalni katastrski načrt;
– digitalni orto foto načrt.
(2) Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
Posebne strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Strokovne rešitve za predvidene prostorsko ureditvene pogoje se lahko za usklajevanja do druge prostorske konference oziroma do javne razgrnitve obravnavajo variantno.
5. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP)
– izbira in sklenitev pogodbe z izdelovalcem (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic (30 dni po uveljavitvi programa priprave, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka);
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga (15 dni po pridobitvi smernic);
– predlog odloka (30 dni po pridobitvi smernic oziroma 15. september 2004);
– izvede se druga prostorska konferenca;
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka;
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se predlog javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava;
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog predvidoma na oktobrski seji 2004;
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb;
– v 15 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve;
– pozove se nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu v roku 30 dni;
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj;
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predvidoma na decembrski seji 2004;
– odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(Obveznosti financiranja)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP se na osnovi 19. člena ZUreP-1 zagotovijo iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leti 2004 in 2005.
7. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave začne veljati z dnem sprejetja sklepa župana.
Št. 015-05-22/99
Novo mesto, dne 29. junija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost