Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4284. Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
4321. Uredba o spremembi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003
4322. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
4323. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Krmačina
4324. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Planina v Podbočju
4325. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Sodevci

Sklepi

4326. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., v družbo Pošta Slovenije, d.o.o.
4327. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

4285. Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
4286. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom
4287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pomorskih knjižicah

USTAVNO SODIŠČE

4288. Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in vrnitvi zadeve v novo odločanje
4289. Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in vrnitvi zadeve v novo odločanje
4290. Odločba o razveljavitvi sodb in odpravi odločb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

BANKA SLOVENIJE

4291. Navodilo za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov

OBČINE

Bloke

4292. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003
4293. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Brežice

4294. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice
4295. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice

Celje

4296. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Lahovna-del

Cerkno

4297. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šebrelje
4298. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno
4299. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Grosuplje

4300. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen v Vzgojno-varstvenem zavodu "Kekec" Grosuplje
4301. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
4302. Spremembe pravilnika o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje
4303. Spremembe pravilnika o štipendiranju nadarjenih študentov v Občini Grosuplje

Kungota

4304. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2002
4305. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor - Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 1997
4306. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije svetnika Občinskega sveta občine Kungota
4307. Sklep o imenovanju nadomestnega svetnika Občinskega sveta občine Kungota

Loški Potok

4308. Statut Občine Loški Potok
4309. Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok

Oplotnica

4310. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003
4311. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Oplotnica
4312. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Oplotnica

Sevnica

4313. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta Občine Sevnica (ki se nanašajo na območje širitve poslovno obrtne cone Boštanj, širitve stanovanjske pozidave na Blanci in v naselju Arto, definiranje lokacij ČN po naseljih in manjše pobude glede poselitve)

Škocjan

4314. Odlok o spremembi meje prostorskih enot naselij Jelendol in Gorenje Dole

Veržej

4315. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Veržej

Žiri

4316. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2002

Žužemberk

4317. Odlok o predkupni pravici Občine Žužemberk
4318. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta stanovanjska cona Klek v Žužemberku
4319. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru
4320. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti