Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4326. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., v družbo Pošta Slovenije, d.o.o., stran 13698.

Na podlagi 409. in 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 – ZFPPod, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 45/01, 59/01, 50/02 – sklep US in 93/02 – odl. US) in 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., v družbo Pošta Slovenije, d.o.o.
1. člen
Prvi odstavek 5. člena sklepa o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., v družbo Pošta Slovenije, d.o.o., (Uradni list RS, št. 67/02, v nadaljnjem besedilu: sklep), se dopolni z dejavnostmi:
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja
28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
51.410 Trgovina na debelo s tekstilom
51.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
51.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
51.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.840 Trgovina na debelo z računalniki, perifernimi enotami in programi
51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
51.870 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
51.900 Druga trgovina na debelo
52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.410 Trgovina na drobno s tekstilom
52.420 Trgovina na drobno z oblačili
52.430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
52.481 Trgovina na drobno s športno opremo
52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
52.485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo
52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
67.110 Dejavnost finančnih trgov
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
71.402 Dejavnost videotek
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.860 Dejavnost klicnih centrov
92.712 Dejavnost igralnic
93.050 Druge osebne storitve.
2. člen
V 33. členu se črta 9. točka.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po vpisu v sodni register.
Št. 347-01/2002-2
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
EVA 2003-2811-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost