Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4301. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, stran 13646.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 6. seji dne 24. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblika dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu ter pogoje, kriterije in način sofinanciranja izvajanja melioracij na področju Občine Grosuplje.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotovijo:
– iz sredstev proračuna Občine Grosuplje za programe ohranjanja in razvoja kmetijstva ter
– drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi Občinski svet občine Grosuplje z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva v Občini Grosuplje se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– večjo kakovost pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti,
– uvajanje kakovostnejših plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja (tečaji, predavanja, ekskurzije),
– druge ukrepe, sprejemljive za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem oziroma sedežem in izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju Občine Grosuplje.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot subvencije, regresi in premije.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji določenimi s tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s sklepom sprejme župan ter objavi v glasilu javnega obveščanja in morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne intervencije,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave v glasilu javnega obveščanja in ne daljši od 30 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo prošnje.
8. člen
Sredstva se dodelijo če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna. Upravičenci morajo za namene iz tega pravilnika podati izjavo, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma ne presegajo višine sredstev po tem pravilniku. Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije s strani kmetijsko svetovalne službe.
9. člen
Upravičenost zahtevka in predlog za dodelitev sredstev pripravi Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance Občine Grosuplje v okviru proračunskih sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Župan odloča o dodelitvi sredstev s sklepom.
10. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance Občine Grosuplje.
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva prejema sredstev do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
11. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in premije v kmetijstvu,
– investicijske odhodke.
12. člen
1 Plačila storitev
1.1 Posebne strokovne naloge kmetijske svetovalne službe
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev in predavanj, demonstracij in raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: program kmetijske svetovalne službe za posamezno dejavnost, ki se priloži k vlogi za dodelitev sredstev. Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.
1.2 Analize zemlje in krme
Namen: analiza krme služi kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali, analiza zemlje zmanjša stroške pridelovanja in služi za izračun gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaženje okolja s pravilno uporabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži kmetijska svetovalna služba, ki predloži račun ter seznam koristnikov in število vzorcev. Občina Grosuplje sofinancira analize zemlje in krme v višini do 70% upravičenih stroškov storitve.
1.3 Testiranje škropilnic, sejalnic, silokombanjev, molznih naprav, ipd.
Namen: testiranje omogoča optimalno uporabo zaščitnih sredstev, manjše onesnaževanje okolja, optimalno uporabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridobivanje higiensko neoporečnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke vlaga organizator testiranja na podlagi dobljenih prijav zainteresiranih po javnem razpisu, na podlagi računa ter poročila o opravljenem testiranju. Občina Grosuplje sofinancira testiranje škropilnic, sejalnic, silokombanjev, molznih naprav, ipd. v višini do 70% od celotne vrednosti opravljene storitve.
2 Subvencije in premije v kmetijstvu
2.1 Sofinanciranje zatiranja mastitisa
Namen: zmanjšanje okužbe z latentnim mastitisom in pospeševanje preventivnega zdravljenja živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so opravičeni rejci na območju Občine Grosuplje, sredstva se nakazujejo na podlagi predloženih računov s seznamom koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve (veterinarske organizacije). Občina Grosuplje sofinancira zatiranje mastitisa v višini do 50% vrednosti opravljene storitve.
2.2 Umetno osemenjevanje
Namen: zmanjšanje stroškov umetnega osemenjevanja rejcem in izboljšanje plemenske vrednosti živali na kmetijskih gospodarstvih na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev: Vsem rejcem sofinancira prvo umetno osemenjevanje govejih plemenic v višini do 15% vrednosti opravljene storitve. Rejcem, ki imajo živali v A kontroli, Občina Grosuplje dodatno sofinancira prvo osemenitev živali s semenom boljših bikov, če cena doze semena presega 1.000 SIT. V tem primeru občina sofinancira razliko od 1.000 SIT do polne cene doze semena v višini do 50%.
Posameznemu rejcu se na leto sofinancira le toliko osemenjevanj s semenom boljših bikov, kolikor ima živali v A kontroli. Sredstva se izvajalcem storitve, s katerimi ima Občina sklenjeno pogodbo, nakazujejo na podlagi predloženih mesečnih zahtevkom, katerim so predloženi seznami koristnikov sredstev. Zahtevka za sofinanciranje prve osemenitve in sofinanciranje osemenitve s semenom boljših bikov mora izvajalec posredovati ločeno.
Zahtevku za sofinanciranje prve osemenitve mora biti priložen seznam koristnikov sredstev, zahtevku za sofinanciranje osemenitve s semenom boljših bikov pa mora biti priložen seznam rejcev, pri katerem se je v mesecu, za katerega se vlaga zahtevek, semenilo živali s semenom boljših bikov, s seznama pa mora biti razvidno tudi ime bika in cena doze semena.
Do sredstev sofinanciranja umetnega osemenjevanja so opravičeni tudi rejci, ki storitev opravljajo sami. Sredstva se jim enkrat letno dodelijo na podlagi pisnega zahtevka, ki mu mora biti priloženo dokazilo o usposobljenosti za izvajanje umetnega osemenjevanja ter dokazilo o nakupu semena, iz katerega mora biti razvidno ime bika.
Seznam rejcev in število živali v A kontroli po posameznih rejcih pripravi selekcijska služba v okviru Kmetijskega zavoda Ljubljana in se uskladi štirikrat na leto.
Pri sofinanciranju umetnega osemenjevanja s semenom boljših bikov se upošteva cenik semena posameznih bikov Kmetijskega zavoda Ljubljana, Osemenjevalnega centra Preska.
2.3 Sofinanciranje zavarovanja plemenske živine
Namen: spodbujanje zavarovanja plemenskih živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinancira se cena zavarovanja plemenske živali, zahtevku za sofinanciranje zavarovanja je potrebno priložiti mnenje kmetijske svetovalne službe ter potrdilo o zavarovanju plemenske živali. Sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
2.4 Pospeševanje čebelarstva
Namen: spodbujanje razvoja čebelarstva in zatiranje kužnih bolezni.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek z opredelitvijo natančnega vsebinskega in finančnega programa vložijo čebelarska društva. Sofinancira se do 70% upravičenih stroškov.
2.5 Sofinanciranje stroškov pri menjavi zemljišč
Namen: ureditev kmetijskega zemljišča oziroma kmetijskega prostora zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave ter s tem omogočili racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč, pri čemer vrednost enega zemljišča ne presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%.
Pravico pri dodeljevanju sredstev imajo kmetije, ki s to agrarno operacijo zaokrožajo posestva in s tem pridobijo večje komplekse kmetijskih zemljišč. Občina Grosuplje sofinancira 70% upravičenih stroškov menjave kmetijskih zemljišč.
Pogoj za pridobitev sredstev: upravičenec predloži Uradu za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance Občine Grosuplje vlogo za sofinanciranje menjave kmetijskih zemljišč, in sicer po vknjižbi parcele v zemljiško knjigo na krajevno sodišče v Grosupljem.
Vlogi je potrebno priložiti:
– menjalno pogodbo,
– potrdilo upravne enote, da gre za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč,
– mapno kopijo, na kateri so poleg parcele, ki je predmet menjalne pogodbe, označene tudi parcele, ki so že v lasti prosilca,
– zemljiškoknjižni izpisek za parcelo, ki je predmet menjalne pogodbe ter
– potrdila oziroma dokazila o stroških menjave zemljišča.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi sklepa župana Občine Grosuplje.
2.6 Sofinanciranje delovanja strojnega krožka
Namen: podpora delovanju strojnega krožka s sofinanciranjem izobraževanja, obiskov sejmov, ekskurzij, ipd.
Pogoj za pridobitev sredstev: Občina Grosuplje dodeljuje sredstva v obliki dotacije za delovanje strojnega krožka na podlagi sklepa župana in posamezne zahteve, ki jo vloži strojni krožek. Sofinanciranje do 70% upravičenih stroškov.
2.7 Sofinanciranje prevoza mleka
Namen: zmanjšanje stroška prevoza mleka. Višina sredstev, namenjenih sofinanciranju prevoza mleka, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da se sofinancira prevoz mleka do 40%.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni proizvajalci mleka. Sredstva se na podlagi mesečnih zahtevkov nakazujejo organizatorju odkupa mleka, s katerim občina sklene pogodbo.
2.8 Podpora prestrukturiranju kmetij
Namen: za priprave razvojnih in investicijskih programov, izobraževanje in kontrolo
Pogoji za pridobitev sredstev: za priprave razvojnih in investicijskih programov potrebno poleg dokazil o nastalih stroških priložiti kopijo razvojnega in investicijskega programa, sofinanciranje v višini do 12% od vrednosti investicije, za izobraževanje in kontrolo, ki se sofinancira do 100% upravičenih stroškov pa je potrebno predložiti dokazila o nastalih stroških.
2.9 Sofinanciranje nakupa hladilnih naprav
Namen: dodelitev sredstev podpore za nakup hladilnih naprav in molznih strojev na območju Občine Grosuplje.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlogi je potrebno priložiti opis kmetijskega gospodarstva in račun oziroma pogodbo o nakupu hladilne naprave in molznih strojev. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov nakupa.
3 Investicijski odhodki
3.1 Agromelioracije in vzdrževanje melioracijskih sistemov
Namen: sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskem zemljišču ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena po odstranitvi zarasti in grmovja, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin in obstoječe hidromelioracijske mreže.
Za sredstva lahko zaprosijo lastniki, solastniki ali najemniki kmetijskega zemljišča, ki imajo zemljišča na območju Občine Grosuplje in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Lastniki, solastniki in najemniki zemljišč so dolžni sodelovati pri izvajanju strojnih del, izvesti potrebna ročna dela (pri odstranjevanju zarasti in kamenja ter finem planiranju zemljišč) ter zemljišče vzdrževati.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijave za sofinanciranje melioracij se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu je natančneje definirana dokumentacija, ki jo mora vloga vsebovati. Dela se izvajajo na podlagi sklepa župana o višini odobrenih strojnih ur.
Občina Grosuplje iz namenskih sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč sofinancira melioracije v višini do 40% upravičenih stroškov investicije izvedenih del.
3.2 Celostni razvoj podeželja
Namen: spodbujanje, uvajanje in izvajanje ter sofinanciranje urejanja podeželja in obnove vasi na območju Občine Grosuplje.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Financira se do 100% za opravljeno storitev.
3.3 Sofinanciranje projektne dokumentacije
Namen: urejanje podeželja oziroma kmetijskih zemljišč z namenom lažje, hitrejše in bolj ekonomične pridelave ter možnosti obdelave zemljišč z različno mehanizacijo.
Sredstva so namenjena sofinanciranju projektne dokumentacije za izdelavo projektov melioracij in celostnega urejanja podeželja ter se nakažejo izdelovalcu projekta za pokrivanja sprotnih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev: za izdelavo projektne dokumentacije se pridobivajo sredstva občine in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če pri izdelavi projektne dokumentacije sodeluje s finančnimi sredstvi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se upoštevajo pogoji ministrstva.
Izdelovalcu projektne dokumentacije se nakažejo sredstva na podlagi pogodbe med projektantom in Občino Grosuplje. Slednja sofinancira do 12% upravičenih stroškov od vrednosti investicije, za katero se izdaja projektna dokumentacija.
3.4 Gozdne vlake
Namen: Sredstva so namenjena za vzdrževanje uničenih in dotrajanih gozdnih vlak ter ureditvi vlak tako, da bodo primerne za vlečenje lesa s sodobnimi stroji. Predlog za ureditev vlak posreduje občini Zavod za gozdove Slovenije, KE Škofljica–Grosuplje, pod strokovnim vodstvom katerega poteka tudi obnova vlak.
Pogoji za pridobitev sredstev: Zavod za gozdove Slovenije, KE Škofljica–Grosuplje, posreduje občini najkasneje v mesecu decembru plan dela za prihodnje leto. Občina z izbranim izvajalcem podpiše pogodbo za izvedbo del.
Občina sofinancira rekonstrukcijo vlak v višini do 70% upravičenih stroškov storitve, sofinancira pa se ureditev vlak, na katerih so najmanj štirje lastniki.
3.5 Sofinanciranje ureditve pašnikov
Namen: ureditev pašnikov na zemljiščih, katera ne smejo biti manjša od 1ha ter razširitve že obstoječih pašnikov, katerih površina ne sme biti manjša od 0,5ha.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlogi mora biti priložena tudi dokumentacija, ki vključuje projektno dokumentacijo s specifikacijo materiala po posameznih fazah in vrstah pregledano in potrjeno s strani kmetijske svetovalne službe, katastrski načrt z vrisano ureditvijo, dokazila o lastništvu ter opis kmetijskega gospodarstva. Sofinancira se do 40% stroškov investicije.
13. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za posamezno vrsto intervencije se le-ta prerazporedijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča župan Občine Grosuplje.
III. KONČNI DOLOČBI
14. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, 39/96, dopolnitve 43/97, 62/97, 88/99, 64/01).
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj po objavi.
Št. 321-04/96
Grosuplje, dne 24. septembra 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost