Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4316. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2002, stran 13693.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 5. redni seji dne 1. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2002
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2002.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Žiri za leto 2002 znašajo:
-----------------------------------------------------------------------
                               v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki                      529.656
70  Davčni prihodki                      280.971
700  Davki na dohodek in dobiček                220.247
703  Davki na premoženje                    35.684
704  Domači davki na blago in storitve             25.040
71  Nedavčni prihodki                     99.211
710  Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                         14.258
711  Takse in pristojbine                    3.285
712  Denarne kazni                         36
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev           65.593
714  Drugi nedavčni prihodki                  16.039
72  Kapitalski prihodki                    14.382
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev            14.382
74  Transferni prihodki                    135.092
740  Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                 135.092
 
II.  Skupaj odhodki                      543.157
40  Tekoči odhodki                      181.328
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim             38.263
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost         5.516
402  Izdatki za blago in storitve               135.558
403  Plačila domačih obresti                   1.821
409  Rezerve                            170
41  Tekoči transferi                     186.592
410  Subvencije                         7.086
411  Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                      100.547
412  Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        31.890
413  Drugi tekoči domači transferi               47.069
42  Investicijski odhodki                   136.439
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev            136.439
43  Investicijski transferi                  38.798
430  Investicijski transferi                  38.798
 
III. Presežek odhodkov nad prihodki               13.501
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2002 obsega:
-----------------------------------------------------------------------
                               v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                       –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                           2.600
44  Dana posojila                        2.600
440  Dana posojila                        2.600
VI.  Dana minus prejega posojila in
   sprememba kapitalskih deležev                2.600
-----------------------------------------------------------------------
4. člen
Račun financiranja v letu 2002 obsega:
-----------------------------------------------------------------------
                               v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje                        20.000
50  Domače zadolževanje                    20.000
500  Domače zadolževanje                    20.000
VIII. Odplačila dolga                       3.445
55  Odplačila dolga                       3.445
550  Odplačila dolga                       3.445
IX.  Neto zadolževanje                     16.555
X.  Sprememba stanja sredstev na računu             5.654
-----------------------------------------------------------------------
5. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Žiri za leto 2002 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0250-9/03
Žiri, dne 18. junija 2003.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost