Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4297. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šebrelje, stran 13644.

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na redni seji dne 25. 9. 2003 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šebrelje
I. VRSTA REFERENDUMA
1. člen
Razpiše se predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje KS Šebrelje, za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega sklepa.
II. DAN RAZPISA
3. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 25. 9. 2003.
Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
III. DAN GLASOVANJA
4. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o uvedbi samoprispevka za območje KS Šebrelje v nedeljo, dne 26. 10. 2003.
Volišče bo odprto od 7. do 19. ure. Volišče je v Gasilskem domu Šebrelje.
IV. BESEDILO VPRAŠANJA
5. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije Cerkno in z naslednjim besedilom:
                 Občina Cerkno
           Občinska volilna komisija Cerkno
           REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA
          ZA OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEBRELJE
 
                 GLASOVNICA
Na referendumu dne 26. 10. 2003 o uvedbi samoprispevka v denarju za območje KS Šebrelje, ki se bo uporabil za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture po predinvesticijskem programu, ki ga je izdelalo podjetje Vanda Lapajne d.o.o., s št. 1-7/2003, z dne 7. 7. 2003, in načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka,
                  GLASUJEM
              ZA         PROTI
Navodilo za glasovanje:
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo tisti, ki so v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture na območju KS Šebrelje navedeni kot zavezanci za samoprispevek.
7. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina glasovalnih upravičencev.
8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija Cerkno, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, drugače določeno.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Cerkno.
V. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Priloga tega sklepa je predlog odloka o uvedbi samoprispevka.
10. člen
Sklep o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep o razpisu referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen način najkasneje petnajst dni pred izvedbo referenduma.
Št. 40300-01/2003
Cerkno, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost