Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4313. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta Občine Sevnica (ki se nanašajo na območje širitve poslovno obrtne cone Boštanj, širitve stanovanjske pozidave na Blanci in v naselju Arto, definiranje lokacij ČN po naseljih in manjše pobude glede poselitve), stran 13680.

Na podlagi 12. in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr.), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 37. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00), je župan Občine Sevnica dne 19. 9. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta Občine Sevnica
(ki se nanašajo na območje širitve poslovno obrtne cone Boštanj, širitve stanovanjske pozidave na Blanci in v naselju Arto, definiranje lokacij ČN po naseljih in manjše pobude glede poselitve)
S programom priprave se določata vsebina in obseg potrebnih del, strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta Občine Sevnica, ki se nanašajo na območje širitve poslovno obrtne cone Boštanj, širitve stanovanjske pozidave na Blanci in v naselju Arto, definiranje lokacij ČN po naseljih in manjše pobude glede poselitve. Navedejo se tudi ministrstva in strokovne službe, ki so dolžne podati predhodne smernice in strokovna mnenja.
1. Ocena stanja in razlogi sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta
Širitev poslovno obrtne cone Boštanj
Naselje Boštanj predstavlja prevladujoče urbano naselje (tip D). Raščen in razvit je iz manjšega centra, kjer se je, v jedru gručasto središčno naselje v dolini reke Save, razširilo s svojo poselitvijo na deloma zgornji in deloma spodnji terasi reke, nasproti občinskega središča Sevnice.
Pozidava stanovanjskega dela naselja je strnjena in zgoščena, vendar neenakomerna, medtem, ko se je na spodnji savski terasi izoblikoval pas, kjer so se začele zaradi dobre prometne dostopnosti koncentrirati centralne oziroma storitvene dejavnosti – obrt.
Širitev poslovno obrtne cone Boštanj je predvidena med obstoječo obrtno cono na njenem skrajnem vzhodnem delu oziroma bencinskim servisom Petrol na njenem severozahodnem delu, kjer je ob glavni prometnici še nepozidana površina. Območje na južnem delu omejuje stanovanjsko območje ter na severu glavna cesta in reka Sava.
Širitev stanovanjske pozidave na Blanci
Naselje Blanca je urbano ruralni tip naselja (CD). Jedro Blance je gručasto središče, ki leži na levem bregu reke Save ob železniški progi Ljubljana–Zagreb in cesti Sevnica–Brestanica. Skozi naselje teče potok Blanščica, ki se v bližini izliva v reko Savo.
V naselju prevladujeta stanovanjska območja in območje, predvideno za proizvodnjo. Naselje ima tipično razpotegnjen značaj ob glavni komunikaciji. Širitev stanovanjske pozidave na Blanci je predvidena na severovzhodnem delu naselja, severno nad območjem, namenjenim za centralne dejavnosti, kjer so še nepozidane površine. Predvidena širitev pozidave na severovzhodnem delu naselja Blance se je izkazala kot možnost nadomestitve predvidene širitve severozahodnega dela naselja.
Širitev stanovanjske pozidave naselja Arto
Naselje Arto je prevladujoče ruralni tip naselja (AB). Arto je gručasto naselje v dolini Save, ki stoji na visoki terasi na desnem bregu reke Save, nasproti Blance. Pod njim teče glavna cesta Zidani Most–Krško. Južno pod vaškim jedrom teče potok Štagina.
Večji del naselja je opredeljen kot stanovanjsko območje, manjši del pa je namenjen oskrbnim in storitvenim dejavnostim. V osnovi je Arto gručasto naselje, ki pa ima tendenco širitve ob severozahodnem in jugozahodnem kraku ob cesti. Širitev stanovanjske pozidave naselja Arto je predvidena na jugozahodnem delu naselja, zahodno od stanovanjskega območja v pasu ob cesti. Predvidena širitev pozidave na jugozahodnem delu naselja Arto se je izkazala kot možnost nadomestitve dela stavbnega zemljišča, ki se nahaja jugovzhodno od naselja.
Definiranje lokacij čistilnih naprav po naseljih
Občina Sevnica pričenja z reševanjem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju celotne občine. Za Sevnico in Boštanj je v izvedbi dograditev kanalizacijskega sistema in izgradnja CČN Sevnica. Obstoječe kanalizacijsko omrežje je pretežno razvejano na območju Sevnice in Boštanja. Za območje nekaterih aglomeracij (primer Log) občina pridobiva projektno dokumentacijo za izvedbo. V ostalih naseljih je izveden kanalizacijski sistem na območju naselja Studenec, ki se zaključuje z rastlinsko ČN. Na prispevnem območju občine so v obratovanju: RČN Studenec, ČN Inplet in ČN Impoljca. Za naselja Gabrijele, Pijavice, Polje, Zg. in Sp. Mladetiče, ki se zaključi s čistilno napravo RČN Bazga je izdelana projektna dokumentacija.
Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda:
Na osnovi idejne zasnove je izdelana študija glede kanalizacijskih sistemov, ki se zaključujejo z lastnimi ČN:
A) območja, ki gravitirajo k HE Boštanj:
predvidene so
ČN Loka – Račica                       500 PE
ČN Kompolje – Šmarčna – Breg – Šentjur            400 PE
ČN Orehovo                          200 PE
 
B) območja, ki gravitirajo k HE Blanca:
predvidene so
ČN Blanca                          400 PE
ČN Arto                           100 PE
ČN Dolnje Brezovo                  150 PE + Inplet
ČN Gornje Brezovo                       80 PE
 
C) območja, ki spadajo izven A) in B):
predvidene so
ČN Tržišče – Krmelj                     1000 PE
ČN Šentjanž                         400 PE
ČN Bazga                           600 PE
(skupna naprava za Gabrijele, Pijavice, Polje,
Zg. in Sp. Mladetiče)
ČN Čanje                           80 PE
ČN Lončarjev dol                       200 PE
ČN Malkovec                         200 PE
ČN Poklek nad Blanco                     100 PE
ČN Koludrje – Birna vas                   100 PE
ČN Konjsko                          80 PE
ČN Lukovec                          100 PE
ČN Rovišče                          150 PE
ČN Hudo Brezje                        80 PE
Za izgradnjo kanalizacijskih sistemov za naselja v Občini Sevnica, ki še nimajo izdelanega reševanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda se ocenjuje, da bo potrebno izgraditi ca. 19 čistilnih naprav, obnoviti obstoječe čistilne naprave (3) ter izgraditi ca. 50–60 km magistralne, primarne in sekundarne kanalizacije. Novi kanalizacijski sistemi so predvideni v celoti v ločenem sistemu.
Manjše pobude glede poselitve in ostalih dejavnosti
Prva pobuda za razširitev stanovanjske pozidave se nahaja v naselju Pijavice, v Krajevni skupnosti Tržišče. Predlog se nanaša na razširitev južnega dela poselitvenega območja naselja ob obstoječi stanovanjski pozidavi (kmetiji).
Pijavice so obcestno naselje z gručastim jedrom v dnu Mirenske doline. Ležijo ob cesti Hrastovica–Tržišče. Po južnem robu naselja je speljana železnica Trebnje–Sevnica. Zaradi konfiguracije terena znotraj ureditvenega območja naselja ni predvidenih novih površin za pozidavo, medtem, ko obstoja interes domačinov po območjih za stanovanjsko gradnjo.
Druga pobuda za razširitev stanovanjske pozidave se nahaja v naselju Račica, v krajevni skupnosti Loka. Predlog se nanaša na razširitev vzhodnega dela poselitvenega območja naselja ob obstoječi stanovanjski pozidavi.
Račica je gručasto naselje v dolini Save, ki leži na ravnini na levem bregu reke, jugovzhodno od Loke pri Zidanem Mostu, ob cesti Zidani Most–Sevnica. Skozenj teče Račičanski potok, ki se v bližini izliva v Savo. Račica sodi po planski tipologijo med urbano ruralna naselja (tipa C2), zasnova naselja pa je oblikovana vzdolž komunikacije. Konfiguracija terena znotraj ureditvenega območja naselja omejuje gradnjo na obcestni pas. Zaradi interesa domačinov za stanovanjsko gradnjo je predlagana širitev naselja na sprejemljivejšo lokacijo.
Predmet sprememb in dopolnitev planskega akta je tudi ureditev obrtno servisne cone v Logu oziroma izven naselja Log ob glavni cesti Zidani Most–Drnovo. Osrednji del naselja je gručasto ruralno urbano naselje (tipa BC1), ki je razpotegnjeno ob glavni prometnici oziroma prometno energetskem koridorju. Lokacija je predvidena izven naselja ob t.i. “betonarni”, kjer bi bilo smiselno zaključiti kompleks obrtno servisnih dejavnosti.
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta
Širitev poslovno obrtne cone Boštanj
Območje, na katerem se predvidevajo spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta, je v občinskem prostorskem planu opredeljeno kot območje najboljših kmetijskih zemljišč. V postopku sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta se predvideva sprememba namenske rabe prostora, in sicer iz najboljših kmetijskih zemljišč v območje poslovno obrtnih dejavnosti, kot zaokrožitev te cone ob prometno energetskem koridorju.
Širitev stanovanjske pozidave na Blanci
Območje, na katerem se predvidevajo spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta, je v občinskem prostorskem planu opredeljeno kot območje najboljših kmetijskih zemljišč. V postopku sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta se predvideva sprememba namenske rabe prostora, in sicer iz najboljših kmetijskih zemljišč v stanovanjsko območje.
Širitev stanovanjske pozidave naselja Arto
Območje, na katerem se predvidevajo spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta, je v občinskem prostorskem planu opredeljeno kot območje najboljših kmetijskih zemljišč. V postopku sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta se predvideva sprememba namenske rabe prostora, in sicer iz najboljših kmetijskih zemljišč v stanovanjsko območje.
Definiranje lokacij čistilnih naprav po naseljih
Območje, na katerem se predvidevajo spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta, je v občinskem prostorskem planu opredeljeno kot območje najboljših in drugih kmetijskih zemljišč. V postopku sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta se predvideva sprememba namenske rabe prostora, in sicer iz najboljših in drugih kmetijskih zemljišč v območja komunalnih dejavnosti.
Manjše pobude glede poselitve in ostalih dejavnosti
Območje, na katerem se predvidevajo spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta v naselju Pijavice, je v občinskem prostorskem planu opredeljeno kot območje najboljših kmetijskih zemljišč. V postopku sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta se predvideva sprememba namenske rabe prostora, in sicer iz najboljših kmetijskih zemljišč v stanovanjsko območje.
Območje v naselju Račica, na katerem se predvidevajo spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta, je v občinskem prostorskem planu opredeljeno kot območje najboljših kmetijskih zemljišč. V postopku sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta se predvideva sprememba namenske rabe prostora, in sicer iz najboljših kmetijskih zemljišč v stanovanjsko območje.
Območje, kjer je predvidena ureditev obrtno servisne cone na Logu je v občinskem prostorskem planu opredeljeno kot območje najboljših kmetijskih zemljišč. V postopku sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta se predvideva sprememba namenske rabe prostora, in sicer iz najboljših kmetijskih zemljišč v območje obrtno servisnih dejavnosti – kot zaključek kompleksa obrtno servisnih dejavnosti – zahodno od obstoječe betonarne.
Za dne 11. 9. 2003 je Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta Občine Sevnica za omenjena območja.
Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 22. 8. 2003 v Uradnem listu RS, št. 83/03 in dne 21. 8. 2003 v lokalnem časopisu Dolenjski list.
Na prostorski konferenci so bila podana naslednja priporočila oziroma usmeritve:
1. širitev stanovanjske pozidave v naselju Arto
Priporočila prostorske konference se predložijo gradivu prostorskega akta, ki se pošlje v sprejem.
3. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta
Širitev poslovno obrtne cone Boštanj
Območje, predvideno za poslovno obrtno dejavnost v Boštanju, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta, se nahaja med bencinskim servisom Petrol na Boštanju, obstoječo obrtno cono, kmetijskimi površinami, reko Savo in stanovanjsko cono na Boštanju. Širitev je predvidena v velikosti ca. 4 ha.
Širitev stanovanjske pozidave na Blanci
Območje, predvideno za širitev naselja Blanca, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta, se nahaja na severovzhodnem delu naselja, severno nad območjem, namenjenim za centralne dejavnosti, kjer so še nepozidane površine. Širitev je predvidena v velikosti ca. 1,2 ha.
Širitev stanovanjske pozidave naselja Arto
Območje, predvideno za širitev naselja Arto, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta, se nahaja na jugozahodnem delu naselja, zahodno od stanovanjskega območja v pasu ob cesti. Širitev je predvidena v velikosti ca. 0,25 ha.
Manjše pobude glede poselitve in ostalih dejavnosti
Območje, predvideno za širitev naselja Pijavice, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta, se nahaja na jugozahodnem delu naselja, kjer so še nepozidane površine. Širitev je predvidena v velikosti ca. 0,4 ha.
Območje naselja Račica, predvideno za širitev, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta, se nahaja na vzhodnem delu naselja, kjer so ob cesti še nepozidane površine. Širitev je predvidena v velikosti ca. 0,16 ha.
Območje, predvideno za ureditev obrtno servisne cone Log, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta,, se nahaja ob glavni cesti G1-III. Zidani Most – Drnovo. Širitev je predvidena v velikosti ca. 5 ha.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri spremembah in dopolnitvah prostorskega planskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
1. Za področje kmetijstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva, Ljubljana, Dunajska 56–58;
2. Za področje gozdarstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo, Ljubljana, Dunajska 56–58;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Brežice, C. bratov Milavcev 61;
3. Za področje urejanja in varovanja vodnega sistema:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Ljubljana, Vojkova 1b;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 9;
4. Za področje energetike:
– ELES Elektro Slovenija d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2;
– Elektro Celje, PE Krško, Krško, C. 4. julija 32;
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
5. Za področje kulturne dediščine:
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Ljubljana, Beethovnova 2;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje;
6. Za področje naravnih vrednot (naravna dediščina):
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Celje;
7. Za področje varovanja naravnih virov in varstva okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Ljubljana, Vojkova 1b;
8. Za področje obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Krško, Krško, Cesta Krških žrtev 14;
9. Ostali nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta:
– Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15;
– Komunala Sevnica;
– Občina Sevnica;
– Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta izkazalo, da so tangirani (KATV).
Postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta vodi Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljevanju: pripravljalec).
Investitor in naročnik sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljevanju: Občina Sevnica).
Izdelovalca sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta izbere Občina Sevnica.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve za spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta
Pri izdelavi strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta, je potrebno upoštevati obstoječ prostorski planski akt, to je dolgoročni plan občine Sevnica za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00 in 36/02) in družbeni plan občine Sevnica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88 in 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00 in 36/02).
Pred izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta, bo pripravljalec zagotovil kopije obstoječega planskega akta in podlage TTN5 ter PKN, na katerih bodo spremembe in dopolnitve izdelane.
Občina Sevnica mora pred izdelavo sprememb in dopolnitev zagotoviti vse morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
6. Roki izdelave sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta
Pridobitev smernic za načrtovanje
Občina Sevnica zagotovi gradivo za pridobivanje smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s potrebno obrazložitvijo) v 10 dneh po sprejemu programa priprave.
Pripravljalec pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, določenih v 4. točki programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da le-ta nima smernic.
Izdelovalec izdela analizo smernic, ter ob upoštevanju le-teh ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta.
Pripravljalec potrdi usmeritve za načrtovanje v 7 dneh po prejemu le-teh.
Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta
Občina Sevnica zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz 5. točke programa priprave v 15 dneh po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta v 15 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javne obravnave sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta
Župan Občine Sevnica s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta Občine Sevnica, za definirana območja v tem programu priprave.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
Pripravljalec v sodelovanju z izdelovalcem v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
Pripravljalec obvesti javnost o času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
Pripravljalec v sodelovanju z izdelovalcem v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in izdelovalec skupno proučita pridobljene pripombe in predloge. Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja. Župan po predhodnem mnenju Odbora za varstvo in urejanje okolje Občine Sevnica, s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Pripravljalec seznani pobudnika in načrtovalca z odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga prostorskega planskega akta
Občina Sevnica zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 15 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta v 15 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag.
Načrtovalec zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
Pripravljalec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
Izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev v 15 dneh po predaji mnenj iz prejšnjega odstavka.
Sprejem sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta
Župan Občine Sevnica v soglasju z Odborom za varstvo in urejanje okolja občine Sevnica posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorske konference in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta z odlokom in ga, po pridobitvi mnenja o skladnosti, objavi v Uradnem listu RS.
Terminski plan je prikazan v priloženi tabeli.
7. Obveznosti financiranja sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta
Investitor in naročnik zagotovi vsa sredstva, ki jih bo za svoje delo zaračunal načrtovalec sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta Občine Sevnica za definirana območja v programu priprave.
Št. 35005-0002/2003
Sevnica, dne 19. septembra 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost