Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4315. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Veržej, stran 13685.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS), odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 11/02) ter 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na 8. seji dne 19. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju
Občine Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Veržej.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– povzročiteljem komunalnih odpadkov izboljšati dostop do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov;
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov;
– v največji možni meri zagotoviti predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek;
– uveljaviti načelo “stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov”;
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in po naravi ter sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine Veržej.
2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec Občine Veržej in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Veržej in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
3. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, in ostanki, ki nastanejo pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki se jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komunalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.
4. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.
5. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v temu namenjenih zabojnikih. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se za posamezno stavbo določi ob začetku uporabe storitev službe prevzemanja komunalnih odpadkov.
6. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so nameščene posode, v katere povzročitelji komunalnih odpadkov neovirano odlagajo komunalne odpadke. Zbirno mesto komunalnih odpadkov praviloma ni na javni površini.
7. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena tudi zbiralnica nevarnih frakcij.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Veržej zagotavlja javno službo v naslednjih oblikah:
1. z dajanjem koncesije osebi zasebnega prava za ločeno zbiranje frakcij in
2. z vlaganjem javnega kapitala v javno podjetje za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– zbiranje nevarnih frakcij,
– zbiranje komunalnih odpadkov in
– izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov.
6. člen
Koncesijo za ločeno zbiranje frakcij iz prejšnjega člena se podeljuje za celotno območje Občine Veržej.
7. člen
Zbiranje kosovnih in komunalnih odpadkov ter nevarnih frakcij ter izločanje ločenih frakcij se zagotavlja in opravlja na celotnem območju Občine Veržej. Zbiranje odpadkov iz prejšnjega stavka se izvaja glede pogojev za prevzem odpadkov za vse uporabnike storitev javne službe na enak način.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. izločanje papirja, kartona, stekla in drugih ločenih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih centrih;
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski in turistični dejavnosti;
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, športnih ter drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem;
– prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru;
– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na mestu, dogovorjenim z občino;
– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru ločenega zbiranja frakcij in v zbirnih centrih, v predelavo, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij na zbirnih mestih ločenih frakcij ter zbirnih centrih in niso odpadna embalaža;
– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpadkov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov;
– zagotavljanje odstranjevanja manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na mestu, dogovorjenem z občino;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju ločenih frakcij ter kosovnih odpadkov v zbirnih centrih;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer se nahaja oprema zbirnih centrov;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
2. zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo večje kose ločenih frakcij;
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izvajalec ločenega zbiranja frakcij prevzel v zbirnih centrih;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov;
– oddajanje prevzetih kosovnih odpadkov za odstranjevanje in predelavo;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o količinah in vrstah kosovnih odpadkov v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
3. zbiranje nevarnih frakcij v naslednjem obsegu:
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij in začasnem skladišču nevarnih odpadkov;
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij;
– oddajanje prevzetih nevarnih frakcij za odstranjevanje in predelavo;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil premičnih zbiralnic nevarnih frakcij;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov za začasno hranjenje ter vozil za prevoz nevarnih frakcij;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
4. zbiranje komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih komunalnih odpadkov;
– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov v sortirnico;
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za zbiranje in prepuščanje komunalnih odpadkov, ki se zaradi povečane količine ne morejo odložiti v posodo ali v izrednih primerih nadomeščajo posodo;
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov;
– nabava in vzdrževanje opreme za pranje zabojnikov, v katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke;
– nabava in vzdrževanje posod, v katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke v primeru, da so posode last izvajalca in jih imajo povzročitelji v najemu;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za vsa dela javne službe, določena v tem členu.
5. Izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici v naslednjem obsegu:
– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov, ki so namenjeni za odlaganje;
– oddajanje onesnažene odpadne embalaže, ki je izločena v okviru razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so izločene v okviru izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici in niso odpadna embalaža;
– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici, izvajalcu zbiranja nevarnih ločeno zbranih frakcij iz 3. točke tega člena;
– oddajanje ostankov komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici, v odlaganje oziroma obdelavo pred njihovim odlaganjem;
– zagotavljanje odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
– vzdrževanje opreme v sortirnici za razvrščanje komunalnih odpadkov;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz z razvrščanjem komunalnih odpadkov izločenih ločenih frakcij v predelavo;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema sortirnice in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o izločenih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
IV. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
Z ločenim zbiranjem frakcij se zagotavlja ločeno zbiranje in začasno skladiščenje frakcij v vsaj enem zbirnem centru, za katerega se odloči Občina Veržej.
10. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru iz prejšnjega člena, naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke;
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla;
– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov;
– odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin;
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa;
– manjše količine gradbenega materiala;
– oblačila;
– tekstil;
– jedilno olje in maščobe;
– barve, črnila, lepila in smolo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki;
– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi;
– kosovne odpadke.
Zbirni center je opremljen tudi za prepuščanje odpadkov iz vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni obrez in manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih v zbirnem centru prepuščajo lastniki teh prostorov.
11. člen
Na zbirnih mestih ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na zbirnih mestih:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike in
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v stavbi, v kateri se izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, se prepuščajo izvajalcu zbiranja ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki ali upravljalci teh stavb sami.
Več izvajalcev turističnih in gostinskih dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredijo skupno zbiranje ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo sami v prostorih enega od njih.
12. člen
Število zbirnih mest ločenih frakcij, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo ločene frakcije iz prejšnjega člena, je na posameznem območju Občine Veržej sorazmerno gostoti poselitve na tem območju in se ga določi tako, da je po eno zbirno mesto ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
13. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja na vsaj eni lokaciji v posameznih naseljih Občine Veržej.
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij se zagotavlja vsaj enkrat letno na vsakem od mest iz prejšnjega odstavka in vsaj enkrat letno ob začasnem skladišču nevarnih odpadkov.
Občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih, ki so določena za prevzem komunalnih odpadkov, izvaja izvajalec vsaj enkrat letno na vsem območju Občine Veržej. V času zbiranja kosovnih odpadkov se na ta mesta postavijo večji zabojniki (5–8 m3). S posebnim dogovorom (pogodbo) se Občina Veržej lahko dogovori z izvajalcem tudi za zbiranje kosovnih odpadkov direktno od povzročiteljev – gospodinjstev.
14. člen
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za lastnike ali upravljalce vsake stavbe, ki je na območju Občine Veržej in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, za počitniške hiše in druge stavbe, v katerih se izvaja dejavnost, kjer nastajajo komunalni odpadki.
Komunalne odpadke izvajalec prevzema tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.
15. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih odpadkov v zabojnikih naslednjih velikosti:
– 120 do 1100 litrov ter po potrebi zabojniki večjega volumna (5–8 m3).
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno prepuščajo komunalne odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če v zabojnikih ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec to odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni odpadki nastajajo, ali na željo uporabnika.
Poseben status odvoza komunalnih odpadkov s tipiziranimi vrečkami se vzpostavi na željo povzročitelja, ko izvajalec takega povzročitelja na podlagi njegove zahteve zavede v evidenco s posebnim statusom. Uporabnik si vreče nabavlja po veljavni ceni izvajalca, v kateri je zajeto zbiranje in ravnanje z odpadki.
16. člen
Velikost zabojnikov za komunalne odpadke in število odvozov se lahko določi posebej za vsako naselje ali skupino povzročiteljev. Najmanjše število odvozov je enkrat mesečno s 120-litrskim zabojnikom, največje število odvozov pa je dvakrat tedensko. Velikost zabojnikov lahko uporabniki storitev menjajo največ trikrat na leto. O spremembah so povzročitelji dolžni pismeno obvestiti izvajalca. S povzročitelji, ki opravljajo določene dejavnosti, se lahko sklenejo pogodbe za odvoz, ki je pogostejši kot v naselju samem.
Informacijo o številu in datumu odvozov v vsakem naselju prejmejo občani v obliki urnika odvoza v mesecu decembru za naslednje leto.
Če imajo občani občasno več odpadkov, kot jih gre v zabojnik, morajo le-te odložiti v tipiziranih vrečkah izvajalca javne službe, in to na dan odvoza ob zabojnik.
17. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi za odvoz komunalnih odpadkov, si je dolžan nabaviti zabojnik, ki ga želi, izvajalec pa mu je ob predaji zabojnika dolžan svetovati. Število zabojnikov v stanovanjskih blokih določi izvajalec glede na število uporabnikov storitev. Pri izračunu izvajalec upošteva državno metodologijo za določanje predvideno zbranih količin.
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
18. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto predelave oziroma na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.
Ločeno zbiranje frakcij
19. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij v zbiralnicah, enakega tipa in ustrezno označeni.
Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in navedeni pogoji za prepuščanje, če obstojijo.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prejšnjih odstavkov tega člena določi izvajalec javne službe z županom Občine Veržej.
20. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih centrih,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost zbirnih mest ločenih frakcij in zbirnih centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij, tako glede njihovega izgleda kot namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih zbirnih mest ločenih frakcij z zabojniki za ločene frakcije,
– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo.
Stroški v zvezi z nabavo in vzdrževanjem zabojnikov se morajo vključiti v ceno ravnanja s komunalnimi odpadki. Kolikor to ni doseženo, se ti stroški krijejo iz proračuna občine ali drugega vira, ki ga določi občina.
21. člen
Prevzem ločenih frakcij se izvaja v skladu s programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki ga za vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij, potrdi pa Občinski svet občine Veržej.
Letni program zbiranja ločenih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev, ki se jim zagotavlja prevzemanje ločenih frakcij;
– podatke o številu in razmestitvi zbiralnic ločenih frakcij ter njihovi opremljenosti glede na vrste ločenih frakcij;
– podatke o načrtovani letni količini zbranih ločenih frakcij ločeno po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve in po posameznih ločenih frakcijah;
– podatke o opremljenosti zbirnih centrov ter o načrtovanih količinah prevzetih odpadkov ločeno po posameznih ločenih frakcijah, kosovnih odpadkih, nevarnih frakcijah ter gradbenih odpadkov;
– časovno razporeditev prevzemanja ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zabojnikih za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih;
– časovno razporeditev prevzemanja ločenih frakcij, ki nastajajo v objektih z gostinsko ali turistično dejavnostjo;
– časovno razporeditev prevzemanja ločenih frakcij v času praznikov in dela prostih dni;
– število in vrsto zabojnikov, ki jih bo nabavil izvajalec po letnem programu;
– časovni razpored pranja in drugih vzdrževalnih del na zabojnikih v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih;
– opis opreme zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, ki jih bo nabavil v letu programa;
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Postopnost opremljanja zbiralnic za ločene frakcije na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne službe uredita Občina Veržej in izvajalec zbiranja ločenih frakcij v programu.
Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
22. člen
Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja v skladu s programom zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, ki ga za vsako leto do 15. oktobra za vsako naslednje leto pripravi izvajalec zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, potrdi pa občinski svet Občine Veržej.
Letni program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– časovni razpored in način prevzemanja kosovnih odpadkov;
– opis in način obdelave kosovnih odpadkov pred oddajo v obdelavo ali odstranjevanje;
– časovni razpored prevzemanja nevarnih frakcij z občasnimi postanki premične zbiralnice nevarnih frakcij na posameznih območjih poselitve;
– časovni razpored in način odpreme kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali osebju v zbirnih centrih;
– način oddajanja nevarnih frakcij, ki jih kot odpadno embalažo oddajajo v predelavo in odstranjevanje po predpisu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo;
– opis opreme za prevzemanje, začasno skladiščenje in obdelavo kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki jih bo nabavil po letnem programu in
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Zbiranje komunalnih odpadkov
23. člen
Izvajalec prazni zabojnike in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali njegove okolice ter ne poškoduje zabojnikov.
Če pride pri prevzemu komunalnih odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
24. člen
Izvajalec opravlja po posebnem naročilu uporabnika storitev tudi pranje zabojnikov, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov. Cena za pranje zabojnikov se določi s cenikom, ki ga potrdi Občinski svet občine Veržej.
25. člen
Izvajalec zagotavlja:
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov z novimi na stroške uporabnika storitev javne službe;
– svetovanje pri nabavi novih zabojnikov za nove uporabnike storitev prevzemanja komunalnih odpadkov;
– zamenjavo zabojnikov z zabojniki drugih velikosti na željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih količinah nastajanja komunalnih odpadkov v objektu na stroške uporabnikov storitev javne službe;
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe;
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz komunalnih odpadkov;
– vzdrževanje in nabava opreme za pranje zabojnikov.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost vrečke za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec v dogovoru z Občino Veržej.
26. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov. Prevzemno mesto za individualne uporabnike storitev pa je obvezno ob robu cestišča ob zemljišču, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe. Izjeme so možne le v dogovoru z izvajalcem javne službe.
Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnika oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja posode največ 10 m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnika ne sme biti stopnic ali drugih ovir.
27. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacija, način prepuščanja komunalnih odpadkov (v zabojniku ali v vrečkah), število odvozov ter velikost in število zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov se vodi za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo komunalni odpadki. Zbirko podatkov vodi izvajalec v svojem registru.
28. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi pisnega sporočila ali osebnega obiska pri izvajalcu. Sprememba se lahko nanaša na ime, naslov in velikost zabojnika ali uporabo tipiziranih vrečk.
Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru uskladi prevzemanje komunalnih odpadkov in obračun storitev javne službe s spremembami, najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register.
29. člen
Za čas do prevzema komunalnih odpadkov mora lastnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so zabojniki ali vrečke za prepuščanje komunalnih odpadkov nameščene na prevzemnem mestu v objektu ali ob njem, vendar ne na javnih površinah.
Posode za prepuščanje komunalnih odpadkov morajo biti na zbirnem mestu zavarovane pred vremenskimi dejavniki tako, da zaradi atmosferskih vplivov na odpadke ne pride do onesnaženosti neposredne okolice prevzemnega mesta.
30. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih objektih in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
31. člen
Če prevzemnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti lastnika ali uporabnika stavbe, lahko občinska uprava Občine Veržej določi namestitev zabojnikov na javni površini, če iz vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih površin in da namestitev zabojnikov v stavbi ni možna.
32. člen
Prevzem komunalnih odpadkov se izvaja po programu zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga pripravi izvajalec in potrdi Občinski svet občine Veržej.
Program zbiranja komunalnih odpadkov vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev, ki se jim zagotavlja prevzemanje komunalnih odpadkov;
– podatke o številu in lokacijah prevzemnih mest ter velikosti zabojnikov in številu prevzemov komunalnih odpadkov;
– podatke o načrtovani letni količini zbranih komunalnih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve;
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zabojnikih in ali v vrečkah na prevzemnih mestih;
– način prodaje vrečk uporabnikom storitev javne službe;
– število zabojnikov in vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec v letu programa;
– način naročanja pranja zabojnikov;
– opis zabojnikov in vozil za prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih bo nabavil v letu programa;
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
33. člen
Pri izdelavi programa zbiranja komunalnih odpadkov je treba upoštevati, da se komunalne odpadke prevzema najmanj enkrat mesečno in največ dvakrat tedensko na območju celotne Občine Veržej.
Število mesečnih odvozov se lahko letno spremeni, če se s tem strinja večina občanov določenega naselja.
V primeru izpada prevzema po programu zbranih komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov, izpadli prevzem komunalnih odpadkov pa opraviti takoj, ko je to možno.
34. člen
Izvajalec mora ugotavljati in evidentirati sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov za prevzemanje komunalnih odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnim inšpekcijskim službam Občine Veržej.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE
35. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralnicah in v zbirnih centrih.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne odpadke pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah;
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov;
– prepuščati zabojnike ali vrečke s komunalnimi odpadki na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni z urnikom zbiranja komunalnih odpadkov.
36. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in zabojnike ali vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Prepovedano je pisati ali lepiti plakate na zabojnike za ločene frakcije in zabojnike, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov.
37. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se:
– hrani nevarne odpadke do njihove oddaje v premični zbiralnici ločeno ali v začasnem skladišču nevarnih snovi ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje;
– hrani ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v zabojnikih v zbiralnicah ali zbirnem centru, varno in neškodljivo za okolje;
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstavi na več kosov, tako da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov, kar ne velja v primeru strojnega nalaganja kosovnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki oziroma mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj;
– mešati ločenih frakcij s komunalnimi odpadki tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici;
– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način;
– prepuščati ločenih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije;
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali zabojnike, ki niso namenjeni za prepuščanje teh odpadkov.
38. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
39. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema komunalnih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in vrečke, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov (do 5. ure zjutraj).
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki odstranijo s prevzemnega mesta.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob zabojnikih ali na njih ali odlagati odpadkov v vrečkah, ki niso namenjene odlaganju komunalnih odpadkov.
Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo izvajalcu zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času, tako da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovih.
Če izpade redni prevzem komunalnih odpadkov, v času praznikov ali če so zaradi drugih razlogov zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov polni, mora povzročitelj komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v tipiziranih vrečkah, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov in jih izvajalec javne službe nudi povzročiteljem ob rednem prevzemanju komunalnih odpadkov.
V času prevzema komunalnih odpadkov mora povzročitelj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene ob zabojnikih.
40. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, namenjenih prepuščanju komunalnih odpadkov.
Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem zbiranja ločenih frakcij, morajo sami zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo.
41. člen
Lastniki ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu začetek uporabe stavbe, da se dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu zabojnikov in njihovi dobavi ter o drugih pogojih za začetek izvajanja storitev javne službe.
Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta.
42. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunalnih odpadkov na prevzemno mesto za komunalne odpadke do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.
Odpadkov, ki niso kosovni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
Če odpadkov, ki niso kosovni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
43. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe in kopičenje komunalnih odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške opravi izvajalec na podlagi odločbe pristojnih inšpekcijskih služb.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov na podlagi odločbe pristojnih inšpekcijskih služb izvajalec na stroške Občine Veržej.
44. člen
Sežiganje suhih odpadkov z vrtov v manjših količinah, ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi. Ni dovoljeno sežiganje odpadkov v bližini stavb, javnih cest in drugih objektov, kjer to lahko povzroči požar, ovira promet ali moti okolico s smradom in dimom.
45. člen
Organizatorji večjih kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, kjer ni urejenega rednega odvoza komunalnih odpadkov, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in z zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov.
Najkasneje 12 ur po končani prireditvi morajo organizatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe prevzame zbrane odpadke.
VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
46. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in komunalnih odpadkov pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Občine Veržej,
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, se podrobneje določi s programom dela in cenikom storitev.
47. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja ločenih frakcij kosovnih, nevarnih in komunalnih odpadkov, obsegajo predvsem:
1. stroške poslovanja, ki so:
– stroški najema osnovnih sredstev,
– stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– stroški zavarovalnih premij,
– stroški amortizacije,
– stroški goriv in maziv,
– stroški potrošnega materiala in nadomestnih delov,
– stroški nabave novih osnovnih sredstev,
– drugi stroški, kot so potni stroški, takse, kazni in podobno;
2. stroške dela;
3. splošne stroške;
4. zunanje stroške predelave zbranih kosovnih odpadkov, obdelave pred odstranjevanjem in odstranjevanje nevarnih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov, kot to določajo predpisi s področja ravnanja z odpadki.
VIII. OBLIKOVANJE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
48. člen
Cena storitev javne službe se oblikuje na naslednji način:
1. za storitve ločenega zbiranja frakcij na podlagi povprečnih stroškov teh storitev, preračunanih na enega prebivalca s stalnim ali začasnim bivališčem in eno zaposleno osebo na območju Občine Veržej;
2. za storitve ločenega zbiranja frakcij, ki nastajajo v gostinstvu in v stavbah, v katerih se izvaja turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, na podlagi povprečnih stroškov teh storitev, preračunanih na enoto mase posameznih ločenih frakcij, ki nastajajo zaradi teh dejavnosti na območju Občine Veržej;
3. za storitve prevzemanja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij na podlagi vsakoletne pogodbe;
4. za storitve zbiranja komunalnih odpadkov na podlagi povprečnih stroškov, preračunanih na enoto prostornine komunalnih odpadkov (m3), ki nastajajo zaradi povzročiteljev komunalnih odpadkov na območju Občine Veržej.
49. člen
Cena storitev javne službe in način obračunavanja posameznim kategorijam povzročiteljev se definira s cenikom (tarifnim sistemom) storitev.
Cenik za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki potrdi na predlog izvajalca javne službe Občinski svet občine Veržej.
IX. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
50. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu vselitve v stavbo ali po dnevu začetka uporabe stavbe za izvajanje dejavnosti.
Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom storitev javne službe izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obračuna storitev).
51. člen
Količina dejansko prevzetih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se izračuna na podlagi:
– prostornine zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov,
– števila prevzemov komunalnih odpadkov v obračunskem obdobju.
V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v vrečkah se strošek storitve javne službe vključi v ceno vrečke.
Način obračuna in določanje prevzetih količin za ostale povzročitelje je predpisan v tarifnem sistemu oziroma ceniku storitev.
52. člen
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je uporabnik ali lastnik stanovanja na njegovo zahtevo oproščen plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za stanovanja, ki so prazna najmanj 3 mesece.
Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov ali njihov uporabnik na njegovo zahtevo oproščen plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za poslovne prostore, ki so prazni najmanj 3 mesece.
53. člen
Povzročitelja komunalnih odpadkov je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila odvoza odpadkov. O oprostitvi plačila odvoza odpadkov odloči organ občinske uprave na podlagi predložene odločbe o denarno-socialni pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo.
Stroški odvoza za take osebe se poravnavajo iz občinskega proračuna Občine Veržej.
X. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
54. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v lasti ali v najemu Občine Veržej, so:
– objekti in naprave zbirnih centrov brez zabojnikov in opreme za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij.
Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalcev javne službe, so:
– zabojniki za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij v zbirnih centrih,
– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje nevarnih frakcij,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema in vozila za vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov
– zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov v primeru, ko jih izvajalec daje v najem povzročiteljem.
Naprave, ki se jih potrebuje za izvajanje javne službe in so v lasti uporabnikov storitev javne službe, so:
– zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
55. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
56. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec ločenega zbiranja frakcij, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih centrih,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij na zbirnih mestih za ločene frakcije,
3. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim programom zbiranja ločenih frakcij,
4. ne pripravi letnega poročila zbiranja odpadkov,
5. ne vzdržuje zabojnikov na zbirnih mestih za ločene frakcije in zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi,
6. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbirnih mest za ločene frakcije in zbirnih centrov,
7. ne zagotavlja pogojev, da izvajalec zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov redno prevzema kosovne odpadke in nevarne frakcije, ki so jih povzročitelji odpadkov oddali v zbirnih centrih,
8. ne zagotovi predelave zbranih ločenih frakcij,
9. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
57. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse uporabnike storitev javne službe na celotnem območju Občine Veržej,
2. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z urnikom,
3. ne vzdržuje zabojnikov na svoje stroške, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi,
4. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile,
5. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil,
6. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s predpisanimi vozili,
7. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe,
8. ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
58. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 35. do 45. člena,
4. ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
59. člen
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prejšnjega člena, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 35. do 45. člena,
4. ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Izvajalec pripravi poročilo o zbiranju komunalnih odpadkov vsako leto do 1. 3. za preteklo leto.
V poročilu o zbiranju komunalnih odpadkov se prikažejo ločeno zbrane količine odpadkov po krajih ter dinamiki zbiranja.
61. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 42/01 in 102/02).
62. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-48/03
Veržej, dne 19. septembra 2003.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost