Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4317. Odlok o predkupni pravici Občine Žužemberk, stran 13693.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 7. redni seji dne 19. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Žužemberk
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Žužemberk in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina Žužemberk lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine. Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev, ki so opredeljena v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03).
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za ta namen zagotovljena tudi sredstva.
3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta,
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa,
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za potrebe prenove območij,
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Kartografsko gradivo za območje predkupne pravice je na vpogled na Občini Žužemberk.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2003-934
Žužemberk, dne 19. septembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost