Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4328. Uredba o določitvi osnove in višine nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

MINISTRSTVA

4329. Pravilnik o varnosti dvigal
4330. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
4331. Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
4332. Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T)
4333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
4334. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice
4335. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
4336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register
4337. Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikatu
4338. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
4339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
4340. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
4341. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
4342. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
4343. Odločba o ustanovitvi Ustanove PROREC.SI
4344. Odločba o ustanovitvi Ustanove Malteški križ
4364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
4365. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture

USTAVNO SODIŠČE

4345. Odločba o razveljavitvi sodb in vrnitev v novo odločanje
4346. Odločba o ugotovitvi neskladnosti dela Zakona o graditvi objektov z Ustavo
4347. Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 80. člena Zakona o varnosti cestnega prometa v neskladju z Ustavo in razveljavitev prvega stavka prvega odstavka 3. člena, prvega odstavka 8. člena ter prvega odstavka 10. člena v delu, ki se nanaša na starost vozil, Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, z odloženim rokom
4348. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča
4349. Odločba o neskladnosti razlage četrtega odstavka 108. člena Zakona o obrambi z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

4350. Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev
4351. Sklep o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev v obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4352. Splošni akt o postopku in kriterijih za določitev operaterja s pomembno tržno močjo
4353. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 2003

OBČINE

Celje

4354. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dobrepolje

4355. Odlok o predkupni pravici Občine Dobrepolje

Dobrna

4356. Kraj in čas javne obravnave o javno razgrnjenem predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna (Prostorski plan Občine Dobrna) - spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Občine Dobrna, dopolnitev 2003

Kamnik

4357. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B 25 - Fructal

Komen

4358. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)

Ljutomer

4359. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru

Novo mesto

4360. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986-2002 - dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto)

Slovenske Konjice

4361. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta "Nad Milenkovo (Žičko) cesto" v Slovenskih Konjicah

Žalec

4362. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica

Žetale

4363. Sklep o ukinitvi javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti