Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4292. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003, stran 13640.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99, 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 5. seji dne 18. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje občine Bloke
za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003
1. člen
Spremenita in dopolnita se dolgoročni plan občine Cerknica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 34/90) in družbeni plan Občine Cerknica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 12/88), ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke. S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine za obdobje 1986–2000 in sestavine srednjeročnega plana občine, ki se nanašajo na območje Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 56/96) za območje Občine Bloke v sedanjih mejah.
Razlog za spremembe in dopolnitve plana je dopolnitev plana z novimi stavbnimi zemljišči na predlog občanov in drugih predlagateljev, dopolnitev plana z novimi izhodišči Zavoda za gozdove OE Ljubljana in dopolnitve načinov urejanja posameznih območij s PIA ter z urbanistične zasnove za naselje Nova vas.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Loška dolina za območje Občine Bloke vsebujejo:
– tekstualni del plana z dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Bloke,
– grafični del plana, ki se nanaša na območje Občine Bloke in se sestoji iz kartografske dokumentacije v merilu 1:5.000 in 1:25.000.
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine za obdobje 1986–2000 in sestavin srednjeročnega plana se spremenijo in dopolnijo:
– karta zasnove namenske rabe prostora v merilu 1:25000,
– karta zasnove prometne ureditve v merilu 1:25000,
– karta zasnove urbanega omrežja v merilu 1:25000,
– kartografska dokumentacija – Urbanistična zasnova naselja Nova vas v merilu 1: 5000,
– kartografska dokumentacija – karte namenske rabe prostora v merilu 1:5000.
3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke se na območju Občine Bloke spremenijo in dopolnijo v kartografski dokumentaciji tako, da se dopolnijo:
– z novimi stavbnimi zemljišči,
– z novimi izhodišči gozdnih območij in gozdnimi cestami,
– z novo kategorizacijo cestnega omrežja,
– s spremembami in dopolnitvam načinov urejanja posameznih območij s PIA,
– z urbanistično zasnovo za naselje Nova vas,
– z uskladitvijo prostorskega plana Občine Bloke z novimi obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
4. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke se spremenijo in dopolnijo tako, da se:
Poglavje 3.1.1.2. Gozdarstvo dopolni tako, da se doda nova alinea:
– v območju Občine Bloke ni območij varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni.
Poglavje 3.1.1.4. Vodno gospodarstvo se dopolni tako, da se dodata novi alinei:
– poseganje na poplavne površine ni dovoljeno,
– vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.-2. razred kategorizacije pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu morajo biti izvzeti iz vsakršne rabe.
Poglavje 3.1.2.5. se doda, in sicer z naslednjo vsebino:
Za področje obrambe so perspektivna naslednja območja:
– Ulaka, skladišče, izključna raba;
– Vojašnica Velike Bloke, vojašnica, izključna raba;
– vodna zajetja, skladišče, izključna raba«.
Poglavje 3.4.5. Načini urejanja prostora, se spremeni in dopolni:
– Območja kompleksnega varstva kulturne dediščine so pomembnejša kulturna dediščina in planska republiška izhodišča. Zanje je potrebno predvideti izdelavo krajinskih zasnov.
– v točki 3.b) se doda nova alinea: z ureditvenim načrtom se bo urejalo tudi območje “spominskega parka” za male živali,
– z ureditvenim načrtom se bo urejalo tudi degradirano območje pridobivanja mineralnih surovin, predvideno za izgradnjo in ureditev parkirišča za tovorna vozila,
– koncept dolgoročnega razvoja naselja Nova vas dopolni in spremeni tako, da se besedilo sedme alinee nadomesti z novim besedilom:
– nova individualna stanovanjska gradnja je predvidena na pobočju nad obstoječo individualno gradnjo na SV naselja,
– in doda se nova, osma alinea:
– v naselju Nova vas se bo razvijala in širila industrija.
Poglavje Prometno in infrastrukturno omrežje se dopolni in se doda besedilo v tretjem odstavku:
– Na južnem delu naselja Nova vas je predvidena lokacija za izgradnjo čistilne naprave (ČN).
Poglavje Ureditveno območje UZ Nova vas se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
1V – Nova vas – stari del
Značaj: Obstoječe agrarno naselje
Planirani poseg: obnova in adaptacija obstoječega stavbnega fonda ter nadomestna gradnja kmetijskih, gospodarskih in stanovanjskih objektov.
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji
2C – Nova vas-centralni del
Značaj: centralno območje naselja z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi, delno individualno stanovanjska gradnja
Planirani poseg: izpolnitve praznih parcel, obnova in adaptacija obstoječega stavbnega fonda, ter nadomestna gradnja kmetijskih, gospodarskih in stanovanjskih objektov, postopna prenova in ureditev v središče kraja, ureditev prometnih in zelenih površin, ter izgradnja bencinskega servisa, banke, gasilskega doma, oziroma objekti za terciarne dejavnosti.
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji
3S – Nova vas, obstoječa stanovanjska gradnja
Značaj: obstoječa individualna stanovanjska gradnja.
Planirani posegi: obnova in adaptacija obstoječega stavbnega fonda ter nadomestna gradnja stanovanjskih objektov.
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji
4R – Nova vas – športno rekreacijska površina
Značaj: športno rekreacijska površina
Planirani poseg: območje predvideno za površine in objektu namenjene športu in rekreaciji, ureditev zelenih površin, ter sanacijo, adaptacijo objektov v sklopu šole
Način urejanja: ureditven načrt
5O – Obrtna cona
Značaj: obrtna cona
Planirani posegi: izpolnitev območja za potrebe obrti, ureditev prometa, zelenih površin, adaptacijo in vzdrževanje obstoječih objektov
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji
6S – Nova vas, stanovanja in obrt
Značaj: območje se nahaja v SZ delu obstoječega naselja, obstoječa stanovanjska gradnja
Planirani poseg: obnova in adaptacija obstoječega stavbnega fonda ter nadomestna gradnja stanovanjskih objektov, ureditev prometnih in zelenih površin.
Način urejanja: območje se ureja v skladu z veljavnim zazidalnim načrtom
7P – 0 Proizvodna dejavnost
Značaj: območje obstoječe industrije in predvidene industrije z dopolnilno obrtno dejavnostjo
Planirani posegi: izpolnitev in širitev območja za potrebe industrije, ureditev prometa, zelenih površin, adaptacijo in vzdrževanje obstoječih objektov, novogradnja objektov za potrebe obrti
Način urejanja: ureditveni načrt
7I – Proizvodna dejavnost
Značaj: območje obstoječe industrije in predvidene industrije z dopolnilno obrtno dejavnostjo
Planirani posegi: izpolnitev in širitev območja za potrebe industrije, ureditev prometa, zelenih površin, adaptacijo in vzdrževanje obstoječih objektov, novogradnja objektov za potrebe obrti
Način urejanja: ureditveni načrt
8S1 in 8S2 – Nova vas, stanovanjsko naselje – predvideno
Značaj: območje se nahaja v SZ delu obstoječega naselja,
Planirani posegi: območje predvideno za izgradnjo individualnih stanovanjskih objektov, ureditev prometnih in zelenih površin.
Način urejanja: zazidalni načrt v dveh fazah
5. člen
Prostorske sestavine družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke se spremenijo in dopolnijo tako, da se:
Poglavje 7.2. Prostorska organizacija dejavnosti za območje Planska celota 5S in 7S Nova vas črta in se ga nadomesti z besedilom:
Na območju Nova Vas se izvede urbanistična zasnova v skladu z določbami 4. člena tega odloka. In doda se območje:
Planska cona ČN: čistilna naprava
Značaj: območje čistilne naprave
Planirani posegi: izgradnja čistilne naprave
Način urejanja: lokacijski načrt – Predlagam PUP
Poglavje 7.2. Prostorska organizacija dejavnosti se doda novo podpoglavje
Planska cona R – rekreacija (Bloško Jezero)
Lega: območje se nahaja ob Bloškem jezeru in je zemljišče: II. območje kmetijskih zemljišč, gozd
Program: območje za rekreacijo in turizem
Način urejanja: ureditveni načrt
Besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine se dopolni s programskimi zasnovami:
a) Organizacija dejavnosti.
Na območju je dovoljeno urediti neposredno okolico Bloškega jezera, ureditev brežin, izgradnja sistema peš in kolesarskih poti, učne poti, ptičje opazovalnice. Ob glavni komunikacijski poti je dovoljena izgradnja manjšega avtocampa z urejenim kopališčem in manjšim turističnim objektom. Namembnost objektov v tem območju je turistično poslovna. Možno je preoblikovanje jezera vendar pod soglasjem ZVKND.
b) Zasnova prometnega urejanja.
Ob glavni komunikacijski poti je dostop in dovoz do avtocampa. Parkirišče za avtomobile bo v »zeleni izvedbi«.
d) Zasnova komunalne in energetske ureditve.
Kanalizacija
Potrebno bo zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod
Vodovodno omrežje se priključi na obstoječe vodovodno omrežje.
Elektrika
Za potrebe cone se zagotovi priključek na obstoječe omrežje.
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo individualno.
e) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Višina objekta ne sme presegati H=7,5m, oblikovani na način da se čimbolj vklopijo v prostor. Za oblikovanje objektov in umestitev v prostor se pridobi smernice ZVKND.
f) Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in civilno zaščito
Dovoljena je zasaditev z avtohtono vegetacijo. Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
6. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke so na vpogled na Občini Bloke in na Upravni enoti Cerknica.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-11/03
Bloke, dne 18. septembra 2003.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost