Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4789. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4790. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4791. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4792. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4793. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4794. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4795. Sklep o imenovanju članov Statističnega sveta Republike Slovenije
4796. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Drugi akti

4797. Priporočilo varuha človekovih pravic

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4798. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
4826. Uredba o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
4827. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

MINISTRSTVA

4799. Pravilnik o obrazcih zemljiškoknjižnih predlogov
4800. Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4801. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 2003

OBČINE

Dravograd

4802. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2001
4803. Pravilnik o računovodstvu

Gorišnica

4804. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2003

Lendava

4805. Program priprave lokacijskega načrta za izgradnjo kompostarne za odstranjevanje biomase na lokaciji čistilne naprave v Čentibi pri Lendavi
4806. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju nove Občine Lendava, za območje kompostarne pri čistilni napravi Lendava

Logatec

4807. Odlok o predkupni pravici Občine Logatec na nepremičninah

Novo mesto

4808. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za zdravstveni kompleks v Novem mestu
4809. Sklep o javni razgrnitvi 1. Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta) 2. Odloka o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta

Rogaška Slatina

4810. Statut Občine Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo)
4811. Poslovnik Občinskega sveta občine Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo)
4812. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Trebnje

4813. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
4814. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2004

Velika Polana

4815. Odlok o predkupni pravici Občine Velika Polana na nepremičninah
4816. Zaključni račun proračuna Občine Velika Polana za leto 1999
4817. Financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2000 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999
4818. Financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2001 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999
4819. Financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2002 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999
4820. Pravilnik o nagrajevanju študentov
4821. Pravilnik o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velika Polana
4822. Pravilnik o financiranju in izbiri programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velika Polana
4823. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Velika Polana

Vipava

4824. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
4825. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti