Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4802. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2001, stran 14958.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 11. seji dne 28. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2001
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2001, ki izkazuje
----------------------------------------------------------------------------------
    Splošni del proračuna                   Realizacija 2001
----------------------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                       979,734.244,47
II.  Skupaj odhodki                       1.043,396.863,89
III.  Proračunski primanjkljaj (presežek)
    (I.-II.)                           –63,662.619,42
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev                        –
V.   Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev       –
VI.  Skupni primanjkljaj (presežek) (I.+IV.) – (II.+V.)            –
C)   Račun financiranja
VII  Zadolževanje                               –
VIII. Odplačilo dolga                       –15,999.996,00
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            –79,662.615,42
X.   Neto financiranje
    (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.                 –63,662.619,42
XI.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
----------------------------------------------------------------------------------
    DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA                  94,092.385,07
----------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna je zaključni račun rezervnega sklada za leto 2001, ki izkazuje:
1 Prihodki  – iz leta 2000           15,243.887,35
       – leta 2001                  –
                        15,243.887,35
2 Odhodki  v letu 2001                  –
3 Presežek  stanje na dan 31. 12. 2001     15,243.887,35
3. člen
Presežek se prenese v bilanco sredstev proračuna za leto 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-2/2003-31
Dravograd, dne 28. oktobra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost