Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4722. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan s sedežem v Moskvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4723. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas
4724. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Meje
4725. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podgorje
4788. Uredba o dopolnitvi uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov

MINISTRSTVA

4726. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
4727. Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela
4728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
4729. Seznam zdravil, za katera je bilo od 10. 7. 2003 do 17. 10. 2003 izdano dovoljenje za promet
4730. Seznam zdravil, za katera je od 10. 7. 2003 do 17. 10. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

4731. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in upravnega sodišča ter vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje
4732. Odločba Ustavnega sodišča, da se odločba Senata za prekrške in Sodnika za prekrške Ljubljana razveljavita
4733. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 391. in 392. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev
4734. Odločba o razveljavitvi 90.b člena Zakona o lokalni samoupravi
4735. Odločba o ugotovitvi, da določbe 160. člena, drugega in tretjega odstavka 164. člena ter prvega in drugega odstavka 188. člena Zakona o bančništvu niso v neskladju z Ustavo

OBČINE

Ajdovščina

4736. Sklep o poimenovanju novozgrajene stanovanjske soseske

Celje

4737. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4738. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Lava
4739. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Spodnja Hudinja in k.o. Ostrožno
4740. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu
4741. Program priprave za lokacijski načrt magistrala zahod
4742. Program priprave za lokacijski načrt Cinkarna
4743. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmarjeta
4744. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celja

Cerkno

4745. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šebrelje

Dobrepolje

4746. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2003
4747. Pravilnik za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Dobrepolje

Ivančna Gorica

4748. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica

Komen

4749. Odlok o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica

Krško

4750. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Krško
4751. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
4752. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 530/154, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
4753. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 2860/50, k.o. Kostanjevica in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
4754. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 125/2 in parc. št. 127/2, k.o. Kostanjevica in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
4755. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 309/2, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini

Laško

4756. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za trgovski center Izbira Laško ob Celjski cesti

Lendava

4757. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
4758. Sklep o izdaji soglasja Občine Lendava o plačevanju stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih

Litija

4759. Pravilnik o sofinanciranju množičnih javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije lokalne turistične prepoznavnosti Občine Litija

Ljubljana

4760. Obvezna razlaga odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin

Moravske Toplice

4761. Program priprave za lokacijski načrt za območje novega zdravilišča Rimska Čarda
4762. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenih načrtov v zdraviliškem kompleksu Moravskih Toplic

Novo mesto

4763. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2003
4764. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto
4765. Metodologija za oblikovanje cen zemeljskega plina za tarifni odjem v Mestni občini Novo mesto

Podčetrtek

4766. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek
4767. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
4768. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek

Postojna

4769. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna

Rogatec

4770. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2003
4771. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

4772. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta UC 2 - Sežana center 2
4773. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta UC 9 - Športno-rekreacijski center Sežana

Slovenj Gradec

4774. Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
4775. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
4776. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
4777. Sklep o izvzetju javnega dobra
4778. Sklep o izvzetju javnega dobra

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4779. Spremembe in dopolnitve odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4780. Sklep o višini najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice
4781. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj v najem v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Šempeter-Vrtojba

4782. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2003

Šmartno pri Litiji

4783. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šmartno pri Litiji

Trebnje

4784. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
4785. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Trnovska vas

4786. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Trnovska vas

Zavrč

4787. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti