Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4822. Pravilnik o financiranju in izbiri programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velika Polana, stran 15005.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil 7. poglavja nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 6. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 8. redni seji dne 6. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju in izbiri programov športa,
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
Občine Velika Polana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S pravilnikom o financiranju in izbiri programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velika Polana (v nadaljevanju: pravilnik), se določajo pogoji, merila in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev iz proračuna Občine Velika Polana, namenjenih za spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Občina Velika Polana v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva tudi za:
1. izvajanje programov športa
2. investicije v športne objekte
3. ostale naloge s področja športa
1. Sredstva za izvajanje programov športa
3. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz sredstev občinskega proračuna sofinancirajo naslednje vsebine in programi:
1. Športna vzgoja otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport (individualni, kolektivni športi)
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje strokovnih kadrov v športu
7. Založniška dejavnost
8. Velike medobčinske in občinske športne prireditve
9. Informacijski sistem na področju športa.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo naslednji izvajalci:
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja iz Občine Velika Polana, izjemoma pa tudi izven, če so v njihove programe vključeni tudi občani te občine,
– športna društva in klubi,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Za pridobitev sredstev morajo izvajalci naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Velika Polana, oziroma imajo večino članstva iz občine,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– za društva in klube, da so registrirani in da imajo urejeno evidenco o članstvu ter ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da imajo vsaj eno leto že organizirano redno športno-rekreativno dejavnost, za katero so registrirani,
– da občinski upravi vsako leto predložijo poročilo o članstvu, realizaciji sofinanciranih programov za preteklo leto in plan aktivnosti za tekoče leto.
5. člen
Skupna vrednost sredstev, namenjenih sofinanciranju programov športa je odvisna o razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
6. člen
Župan na podlagi javnega razpisa in predloga Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, izbere tiste programe športa, ki bodo v tekočem proračunskem letu sofinancirani iz občinskega proračuna.
Odbor obravnava in ocenjuje vloge na podlagi meril za vrednotenje programov športa v Občini Velika Polana. Merila so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
1. Priprava in objava javnega razpisa za zbiranje programov športa za dodelitev sredstev za financiranje in sofinanciranje programov na področju športa
Objava javnega razpisa mora praviloma vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– rok za morebitne pritožbe.
Vsebina javnega razpisa se objavi na krajevno običajen način.
2. Zbiranje vlog
Vloge zbira občinska uprava v roku, ki je bil določen z razpisom. Vloge, ki prispejo po roku, se neodprte vrnejo vlagatelju.
3. Obravnava prispelih vlog in oblikovanje predlogov za dodelitev sredstev posameznim programom športa
Obravnavo vlog in oblikovanje predlogov za dodelitev sredstev posameznim programom opravi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Obravnava vlog poteka na podlagi meril za vrednotenje programov športa v Občini Velika Polana, ki so sestavni del tega pravilnika. Predlog sofinanciranega programa športa je izražen v obliki obsega sredstev, ki naj bi se zanj namenila.
4. Obveščanje vlagateljev
Na podlagi predlogov odbora, sprejme župan sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje programov športa.
Sklepi se posredujejo vlagateljem.
5. Zbiranje morebitnih pritožb vlagateljev
Pritožbe vlagateljev obravnava Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Sprejeta odločitev odbora je dokončna. Posreduje se vlagatelju.
6. Sklepanje pogodb z izvajalci
Z izbranimi izvajalci programov športa se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programa,
– rok predložitve poročil o poteku programa, opravljenih nalogah in porabi sredstev z dokazili,
– navedba vrste sankcij ob morebitni nenamenski porabi sredstev.
7. Spremljanje izvajanja pogodb
Župan lahko kadarkoli zahteva od izvajalca, s strani občinskega proračuna sofinanciranega programa športa, da mu ta pojasni porabo sredstev.
V primeru suma nenamenske porabe sredstev, lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu v pogodbi naveden postopek sankcioniranja.
8. Predložitev poročila o poteku programa, opravljenih nalogah in porabi sredstev z dokazili
Izvajalci so dolžni v roku, ki je naveden v pogodbi, občinski upravi posredovati poročilo o poteku programa, opravljenih nalogah in porabi sredstev z dokazili.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti poročila obravnava in poda mnenje o namenski porabi sredstev.
V primeru, da odbor oceni, da so bila sredstva nenamensko uporabljena, občinska uprava proti izvajalcu sproži v pogodbi naveden postopek sankcioniranja.
8. člen
Izvajalcem programov športa, ki so izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omogoči uporaba pokritih in nepokritih športnih objektov, ki so last Občine Velika Polana in so v upravljanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana.
Osnovna šola Miška Kranjca mora pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov, pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
2. Sredstva za investicije v športne objekte
9. člen
Sredstva za investicije v objekte namenjene športno-rekreacijskim aktivnostim se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Velika Polana na posebni proračunski postavki, ločeno po športnih objektih. Občina zagotavlja taka sredstva le za objekte, ki so v njeni lasti oziroma upravljanju.
Predlog investicij v te objekte, lahko na občinsko upravo vloži tudi izvajalec programov športa, ki te objekte uporablja.
3. Sredstva za ostale naloge s področja športa
10. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti v naprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države. Prav tako se lahko sofinancira kategorizirane športnike, ki imajo stalno bivališče v Občini Velika Polana, a so člani društev s sedežem izven Občine Velika Polana.
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s sklepom župana.
IV. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Sestavni del pravilnika so tudi Merila za vrednotenje programov športa v Občini Velika Polana.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-8/2003
Velika Polana, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.
           Merila za vrednotenje programov športa
               v Občini Velika Polana
 
  1. Uvod
  Merila za vrednotenje programov športa v Občini Velika Polana (v nadaljevanju: 
merila) uporablja Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pri 
pripravi predlogov oziroma izbiri vrste sofinanciranih programov športa in obsegu 
financiranja posameznega programa športa.
  Merila so sestavni del pravilnika o financiranju in izbiri programov športa, 
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velika Polana (v nadaljevanju: 
pravilnik).
 
  2. Vsebine in programi športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna
  1. Športna vzgoja otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom 
zunaj obveznega izobraževalnega programa:
  Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. 
leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Sofinancirajo se 
programi “Zlati sonček”, “Krpan”, “Naučimo se plavati” in drugi programi za 
skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov ter tabori s športno 
vsebino v času šolskih počitnic.
  Občina sofinancira: nabavo ustreznih priročnikov, diplome, priznanja ter 
praktične nagrade.
  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
  V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, 
sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko 
postali vrhunski športniki. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: cicibani 
in cicibanke, mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice. Izvajalci teh 
programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno 
izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z 
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – 
Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ).
  Občina sofinancira: uporabo športnega objekta katerega lastnik ali upravitelj 
je, ter nezgodno zavarovanje športnikov.
  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
  V programe se vključujejo otroci in mladina do 25. leta starosti, obsegajo pa 
aktivnosti za razvijanje gibalnih prvin in ostale programe športa prilagojene 
invalidom in osebam s posebnimi potrebami.
  Občina sofinancira: uporabo športnega objekta katerega lastnik ali upravitelj 
je in strokovni kader (če je v skupini vsaj 5 oseb).
  Interesna športna vzgoja mladine
  Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 25. leta 
starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je 
izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, 
odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju 
škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
  Občina sofinancira: uporabo športnega objekta katerega lastnik ali upravitelj 
je.
  Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
  Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v 
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem 
merilu. Razdeljeni so na več stopenj.
  Občina sofinancira: uporabo športnega objekta katerega lastnik ali upravitelj 
je, ter nezgodno zavarovanje športnikov.
  2. Športna rekreacija
  Programi zajemajo različne športno-rekreacijske aktivnosti, ki so namenjene 
najširšemu krogu občanov.
  Občina sofinancira: uporabo športnega objekta katerega lastnik ali upravitelj 
je.
  3. Kakovostni šport (individualni, kolektivni športi)
  V te programe so vključeni registrirani športniki, ki so vključeni v 
individualne ali kolektivne programe športa, in katerih športniki tekmujejo v 
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez (ekipno ali posamično).
  a) Individualne športne panoge
  Občina sofinancira uporabo športnega objekta katerega lastnik ali upravitelj 
je, ter nezgodno zavarovanje športnikov.
  b) Kolektivne športne panoge
  Občina sofinancira stroške izvajalca, kot so: prijavnina za tekmovanje, 
plačilo sodnikov, transportni stroški, stroški rabe energije, stroški vzdrževanja 
objektov, stroški nakupa športne opreme, stroški pisarniškega materiala...
  4. Vrhunski šport
  Status vrhunskega športnika se določa po merilih OKS-ZŠZ.
  Občina sofinancira: uporabo športnega objekta katerega lastnik ali upravitelj 
je, ter nezgodno zavarovanje športnikov.
 
  5. Šport invalidov
  V programe se vključujejo otroci in mladina do 25. leta starosti, obsegajo pa 
aktivnosti za razvijanje gibalnih prvin in ostale programe športa prilagojene 
invalidom in osebam s posebnimi potrebami.
  Občina sofinancira: uporabo športnega objekta katerega lastnik ali upravitelj 
je in strokovni kader (če je v skupini vsaj 5 oseb).
  6. Izobraževanje strokovnih kadrov v športu
  Občina sofinancira programe izobraževanje strokovnih kadrov v športu, ki jih 
izvajajo Inštitut za šport pri Fakulteti za šport, OKS-ZŠZ in nacionalne panožne 
organizacije. Posebej se podpira usposabljanje prostovoljnih strokovnih kadrov.
  7. Založniška dejavnost
  Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in 
drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo 
športnih dejavnosti v občini.
 
  8. Velike medobčinske in občinske športne prireditve
  Občina sofinancira prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, 
medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za 
športne aktivnosti in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, 
razen šolskih športnih tekmovanj.
  Izjemne ali stalne vrhunske športne prireditve se sofinancirajo, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
  – prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
  – udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
  – je odmevna v širšem prostoru in
  – se delno ali v celoti odvija na območju občine
  Športno rekreativne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
  Na državni ravni:
  – se delno ali v celoti odvija na območju občine,
  – je na programu nacionalne panožne zveze,
  – na njih nastopajo športniki občine.
  Na občinski ravni:
  – se delno ali v celoti odvija na območju občine,
  – prireditev ima tradicijo,
  – je odmevna pri občanih,
  – je dostopna vsem in
  – na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov iz občine.
  Z nagradami za najboljše se sofinancirajo pomembne jubilejne športne 
prireditve.
  Sofinancira se sprejem nagrajencev večjih športnih tekmovanj ter priznanja in 
nagrade za najuspešnejše športnike in športne kolektive Občine Velika Polana.
  9. Informacijski sistem na področju športa
  Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, 
športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so 
določeni z zakonom o športu.
  Občina sofinancira izdelavo informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in 
nakup tehnologije.

                                   Župan
                               Občine Velika Polana
                                Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost