Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4823. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Velika Polana, stran 15008.

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državne pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 15. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet občine Velika Polana na 7. redni seji dne 30. 7. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Velika Polana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev sredstev iz proračuna, namenjenih za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Velika Polana (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Velika Polana se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva so predvidena za naslednje namene:
– podpiranje turističnih prireditev,
– ohranjanje čiste in človeku prijazne okolice,
– spodbujanje sodelovanja med društvi,
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja,
– pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s promocijo turizma,
– druge aktivnosti na področju turističnih dejavnosti.
4. člen
Upravičenci do sredstev so društva, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Velika Polana, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju turizma. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Velika Polana.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Velika Polana se dodelijo upravičencem v obliki subvencij. Sredstva se dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna. Upravičenci morajo za namene iz 3. člena tega pravilnika podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov. Višina dodeljenih pomoči ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
6. člen
Upravičenci predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Velika Polana v obliki javnega razpisa na krajevno običajen način.
Razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jo mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jih morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov na katerega upravičenci vložijo vloge in rok za njihovo vložitev.
7. člen
Vloge za pridobitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava komisija, ki jo imenuje župan Občine Velika Polana.
Komisija pripravi predlog upravičencev za dodelitev sredstev.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan, (oziroma druga oseba, ki jo pooblasti). Zoper odločitev o pritožbi odloča župan, odločitev župana je dokončna.
II. UKREPI ZA RAZVOJ TURIZMA
9. člen
Ukrepi za razvoj turizma so razdeljeni na naslednja področja:
1. Sodelovanje pri čistilnih akcijah, ki jih organizira s strani občine ustanovljen zavod ali samostojno organiziranje in izvajanje čistilnih akcij v Občini Velika Polana v sodelovanju z drugimi ustanovami.
Namen:
Namen ukrepa je vzpodbujanje k ohranjanju čiste okolice in preprečevanja onesnaževanja lastne in tuje okolice.
Višina pomoči:
– največ 60% za upravičene materialne stroške izvajanja čistilne akcije (vrečke za smeti, rokavice, odvoz smeti).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za nakup sredstev za izvedbo čistilne akcije,
– da so registrirani najmanj eno leto – društva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
2. Predavanja, seminarji, delavnice, prireditve, razstave in predstavljanje kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev za turistične namene.
Namen:
Namen ukrepa je podpirati izobraževanje, ki jih izvajajo verificirani izvajalci izobraževanj in društva s področja turizma. Ravno tako je namen ukrepa podpirati prireditve, razstave in predstavitev kulturne in naravne dediščine, ter ljudskih običajev, ki pomenijo prispevek k turistični ponudbi.
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov najema prostora, stroški predavatelja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški najema prostora in predavatelja,
– da so registrirani najmanj eno leto – društva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
3. Sodelovanje in promocija izdelkov s področja Občine Velika Polana na sejmih in drugih prireditvah izven Občine Velika Polana.
Namen:
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje in promocije izdelkov domačih proizvajalcev.
Upravičenci:
– društva, podjetniki posamezniki in gospodarske družbe.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov stojnin na sejmih in drugih prireditvah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun pooblaščene organizacije za izvedbo storitev (stojnina),
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma oziroma imajo obrtno dovoljenje za izdelke domače in umetne obrti oziroma odločbo Upravne enote Lendava za opravljanje gostinske dejavnosti v Občini Velika Polana,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
4. Izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe.
Namen:
Namen ukrepa je povečati ponudbo promocijskega materiala, ki bodo približala Občino Velika Polana občanom in zunanjim obiskovalcem.
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov tiskanja promocijskega
materiala (gradiva).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun za tiskanje, izstavljen s strani registriranega podjetja oziroma samostojnega podjetnika,
– da so registrirani najmanj eno leto – društva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– izjava, da s strani občine ustanovljenega zavoda o upravičenosti izdaje in dogovor o sodelovanju – razdelitev promocijskega materiala,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Velika Polana spremlja in preverja nadzorni odbor občine, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.
11. člen
Upravičenec je dolžan poravnati nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-07/2003
Velika Polana, dne 30. julija 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost