Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4800. Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala, stran 14944.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 21. člena, šestega odstavka 23. člena in drugega odstavka 25. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) ter drugega odstavka 45. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01 in 52/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– pogoje glede strokovne usposobljenosti osebe, ki bo odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: odgovorna strokovna oseba) ter podrobnejše zahteve glede zemljišč, objektov, strojev, oziroma opreme;
– obrazec ter listine, ki morajo biti priložene vlogi za vpis v register dobaviteljev (v nadaljnjem besedilu: register);
– obliko in vsebino načrta pridelave;
– kriterije za ustrezno kakovost gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: reprodukcijski material);
– način označevanja in pakiranja reprodukcijskega materiala, ki se trži;
– podrobnejšo vsebino in obliko dobaviteljevega dokumenta;
– količine semena, ki se štejejo za majhne;
– razvrstitev reprodukcijskega materiala v kakovostne razrede;
– način vodenja zapisov o pridelovanju, skladiščenju, zalogah, prodaji in nabavi reprodukcijskega materiala;
– način sporočanja podatkov o trženju reprodukcijskega materiala.
2. člen
(izjeme, za katere se pravilnik ne uporablja)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za osebe, ki se ne ukvarjajo z nobeno od dejavnosti dobavitelja in ki:
– pridelujejo ali tržijo semenski material, namenjen kemični predelavi, prehrani ljudi ali živali, izdelovanju okrasnih in podobnih izdelkov,
– opravljajo transport reprodukcijskega materiala v imenu in za račun registriranega dobavitelja,
– pridelujejo, tržijo ali uvažajo okrasne rastline iz seznama drevesnih vrst in umetnih križancev, če so ob trženju označene z izjavo dobavitelja »ni za uporabo v gozdarstvu« in izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi o semenskem materialu kmetijskih rastlin,
– uvažajo gozdni reprodukcijski material izključno z namenom ponovnega izvoza.
II. VPIS V REGISTER
3. člen
(pogoji glede strokovne usposobljenosti)
(1) Pogoji glede strokovne usposobljenosti odgovorne strokovne osebe so:
a) če je odgovorna strokovna oseba pri dobavitelju v delovnem razmerju, najmanj:
– univerzitetna izobrazba ustrezne smeri in 3 leta delovnih izkušenj pri pridelovanju oziroma trženju reprodukcijskega materiala, ali
– visoka strokovna ali višja izobrazba ustrezne smeri in 5 let delovnih izkušenj pri pridelovanju oziroma trženju reprodukcijskega materiala, ali
– srednješolska izobrazba ustrezne smeri in 10 let delovnih izkušenj pri pridelovanju oziroma trženju reprodukcijskega materiala;
b) če je dobavitelj fizična oseba, ki je hkrati tudi odgovorna strokovna oseba:
– srednješolska izobrazba gozdarske smeri ali
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri gojenju gozdov;
c) če dobavitelj zagotovi odgovorno strokovno osebo na podlagi pogodbe:
– univerzitetna izobrazba ustrezne smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju dejavnosti dobavitelja.
(2) Za izobrazbo ustrezne smeri po tem členu se štejejo izobraževalni programi, ki vsebujejo temeljna znanja o gozdnih drevesnih vrstah in vzgoji rastlin.
(3) Šteje se, da odgovorna strokovna oseba dobavitelja, ki se ne ukvarja s pridelovanjem reprodukcijskega materiala, izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti, če ima najmanj srednješolsko izobrazbo katerekoli smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju dejavnosti dobavitelja.
4. člen
(pogoji za nosilce javne gozdarske službe in nosilce javnega pooblastila)
(1) Ne glede na prejšnji člen mora imeti odgovorna strokovna oseba dobavitelja, ki izvaja dejavnost dobavitelja v okviru nalog javne gozdarske službe, najmanj univerzitetno izobrazbo s področja gozdarstva in najmanj 3 leta delovnih izkušenj v gozdarstvu.
(2) Za odgovorno strokovno osebo pri dobavitelju, ki je nosilec javnega pooblastila za izvajanje nadzora nad pridelovanjem in trženjem reprodukcijskega materiala, ne more biti imenovana ista oseba, ki je pooblaščena za izvajanje nadzora nad pridelovanjem in trženjem reprodukcijskega materiala.
5. člen
(izjema za lastnike gozdov)
Ne glede na 3. člen tega pravilnika se fizične osebe, ki so lastniki zemljišč, na katerih se nahajajo sestoji ali skupine semenjakov, vpisanih v register gozdnih semenskih objektov, in ki same opravljajo dejavnost pridobivanja semenskega materiala ali puljenk v svojem gozdnem semenskem objektu, štejejo za odgovorne strokovne osebe po tem pravilniku.
6. člen
(zahteve glede zemljišč, objektov, strojev oziroma opreme)
(1) Dobavitelj, ki pridobiva semenski material, puljenke ali dele rastlin v gozdnih semenskih objektih, mora razpolagati z opremo za:
– varno nabiranje semenskega materiala, puljenk ali delov rastlin in
– pakiranje in označevanje pridobljenega reprodukcijskega materiala.
(2) Dobavitelj, ki se ukvarja z dodelavo semenskega materiala, mora razpolagati:
– z opremo in napravami za dodelavo semenskega materiala,
– s prostori, ki omogočajo, da so posamezne partije semenskega materiala fizično ločene,
– s tehtnico, ki ustreza meroslovnim zahtevam,
– z opremo za pakiranje in označevanje semena.
(3) Dobavitelj, ki prideluje sadilni material, mora razpolagati:
– z zemljišči za vzgojo sadilnega materiala,
– z opremo za pripravo, obdelavo, nego, varstvo in izkop sadilnega materiala,
– z opremo za pakiranje in označevanje sadilnega materiala.
(4) Dobavitelj, ki odkupuje, shranjuje, prodaja, razstavlja ali dobavlja semenski material, mora razpolagati:
– s prostori, ki omogočajo, da so posamezne partije semenskega materiala fizično ločene,
– s tehtnico, ki ustreza meroslovnim zahtevam,
– z opremo za pakiranje in označevanje semena.
(5) Dobavitelj, ki odkupuje, shranjuje, prodaja, razdeljuje, razstavlja ali dobavlja sadilni material, mora razpolagati:
– s prostori, ki omogočajo, da so posamezne partije sadilnega materiala fizično ločene,
– z opremo za pakiranje in označevanje sadilnega materiala.
7. člen
(vloga za vpis v register)
(1) Vlogo za vpis v register (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora dobavitelj vložiti pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga se vloži na obrazcih iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Dobavitelj mora vlogi priložiti:
a) dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe:
– kopijo pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja, ali
– kopijo druge pogodbe, s katero dobavitelj in odgovorna strokovna oseba dogovorita medsebojna razmerja, v pogodbi morajo biti določene obveznosti odgovorne strokovne osebe v skladu z zakonom, ki ureja reprodukcijski material, in s tem pravilnikom;
b) dokazila o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe:
– kopijo diplome, spričevala in
– kopijo delovne knjižice ali drugega dokazila, iz katerega sta razvidna delovna doba in delovne izkušnje;
c) zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz prejšnjega člena.
(3) Če ima dobavitelj na mestu pridelave več enot pridelave ali če dobavitelj opravlja dejavnost na več mestih pridelave, se obrazec 2 in obrazec 3 iz priloge 1 tega pravilnika ter dokazila iz prejšnjega odstavka priložijo za vsako enoto oziroma mesto pridelave posebej.
(4) Za mesto pridelave iz prejšnjega odstavka se šteje lokacijsko, organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, na kateri dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja, razen gozdnih semenskih objektov. Dobavitelj lahko opravlja dejavnosti dobavitelja tudi na različnih mestih pridelave, ki ima lahko več ločenih enot pridelave, na katerih opravlja različne dejavnosti.
8. člen
(vpis sprememb v register)
(1) Registrirani dobavitelj mora sporočiti ministrstvu spremembe podatkov o naslovu ali sedežu, odgovorni osebi oziroma zakonitem zastopniku dobavitelja, dejavnosti dobavitelja, pravno-organizacijski obliki, odgovorni strokovni osebi in mestu ter enotah pridelovanja, v roku 30 dni od nastale spremembe.
(2) Vlogo za vpis spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj vložiti na obrazcu 1 oziroma obrazcu 2 oziroma obrazcu 3 iz priloge 1 tega pravilnika in ji priložiti ustrezna dokazila o spremembi iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Če so po nastali spremembi še vedno izpolnjeni predpisani pogoji za vpis v register, izda ministrstvo dobavitelju odločbo o spremembi vpisa v register ter na podlagi izdane odločbe vpiše spremembo v register.
III. KRITERIJI ZA USTREZNO KAKOVOST REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA
9. člen
(zahteve za dele rastlin)
Deli rastlin, ki se tržijo, morajo biti ustrezne tržne kakovosti, t.j. primerne velikosti, zdravi in ustrezati splošnim značilnostim drevesne vrste ali umetnega križanca, razen pri delih rastlin iz rodu Populus, kjer so zahteve naslednje:
a) za stebelne potaknjence se šteje, da niso ustrezne tržne kakovosti, če imajo katere koli od naslednjih pomanjkljivosti:
– njihov les je star več kot dve leti,
– imajo manj kot dva dobro oblikovana popka,
– prizadeti so od nekroz ali škodljivih organizmov,
– kažejo znake izsušitve, pregretosti, plesnivosti ali razkroja,
– ne ustrezajo kakovostnim razredom iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) za šibe se šteje, da niso ustrezne tržne kakovosti, če obstajajo katere koli od naslednjih pomanjkljivosti:
– njihov les je star več kot tri leta,
– imajo manj kot pet dobro oblikovanih popkov,
– prizadeti so od nekroz ali škodljivih organizmov,
– kažejo znake izsušitve, pregretosti, plesnivosti ali razkroja,
– imajo druge poškodbe razen poškodb zaradi obrezovanja,
– imajo več stebelc,
– imajo preveliko ukrivljenost stebla,
– ne ustrezajo velikostnim razredom iz priloge 2 tega pravilnika.
10. člen
(zahteve za sadilni material)
(1) Sadilni material, ki se trži, mora biti ustrezne tržne kakovosti, t.j. zdrav, vitalen, fiziološko kakovosten in ustrezati splošnim značilnostim drevesne vrste ali umetnega križanca, razen pri sadilnem materialu, ki se trži do končnega uporabnika na območjih s sredozemskim podnebjem, kjer se šteje, da ni ustrezne tržne kakovosti, če ima katere koli od naslednjih pomanjkljivosti:
– poškodbe, razen vreznin od obrezovanja ali poškodb, ki nastanejo pri izruvanju,
– premalo popkov, sposobnih za razvoj v glavni poganjek,
– večstebelnost,
– deformiran koreninski sistem,
– znaki izsušitve, pregretosti, plesnivosti ali drugih škodljivih organizmov,
– neenakomerna rast.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora:
– partija sadilnega materiala, ki se trži do končnega uporabnika na območjih s sredozemskim podnebjem, vsebovati najmanj 95% sadilnega materiala ustrezne tržne kakovosti, in
– sadilni material ustrezati zahtevam glede starosti in velikosti iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Če se pri vzgoji sadilnega materiala iz prejšnjega odstavka uporabljajo kontejnerji, mora biti njihova velikost najmanj 200 cm3, pri vrsti Pinus pinaster pa najmanj 120 cm3.
IV. NAČIN PAKIRANJA IN OZNAČEVANJA
11. člen
(dobaviteljev dokument)
(1) Zaradi zagotavljanja sledljivosti reprodukcijskega materiala, za katerega je bilo izdano glavno spričevalo o istovetnosti, in zaradi zagotavljanja njegove istovetnosti v vseh fazah pridelovanja in trženja, dobavitelj za vsako količino reprodukcijskega materiala, ki se trži ali premešča med posameznimi enotami pridelave, izda dokument, ki ga sestavljajo:
– številka dobaviteljevega dokumenta,
– spričevalo o istovetnosti in kakovosti reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: spričevalo),
– rastlinski potni list, če tako določajo predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, in
– obrazec za vodenje zapisov o porabi in zalogah.
(2) Obrazca spričeval iz prejšnjega odstavka za posamezne oblike reprodukcijskega materiala sta v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Obrazec za vodenje zapisov iz prvega odstavka tega člena je v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Obrazec rastlinskega potnega lista iz prvega odstavka tega člena je v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(spričevala)
(1) Dobavitelj pridobi podatke za spričevalo iz:
– lastnih zapisov,
– rezultatov analiz, ko gre za seme,
– glavnega spričevala o istovetnosti, ko gre za prvo trženje, oziroma
– prejetega dobaviteljevega dokumenta v primeru vseh nadaljnjih faz trženja.
(2) S spričevalom dobavitelj prejemniku reprodukcijskega materiala jamči za njegovo istovetnost ter kakovost.
13. člen
(izjema za majhne količine semena)
(1) Če se izdaja dobaviteljev dokument za majhno količino semena, v spričevalu ni treba navajati podatkov o kalivosti in številu kalivih ali vitalnih semen na kilogram partije.
(2) Za majhne količine semena iz prejšnjega člena se štejejo količine, ki niso večje od tistih, ki so za posamezne vrste in umetne križance navedene v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
14. člen
(način pakiranja in označevanja semenskega materiala)
(1) Semenski material mora biti pakiran v embalaži, ki omogoča ohranjanje ustrezne tržne kakovosti ter onemogoča raztros oziroma razsipanje med hrambo, prevozom in manipulacijo.
(2) Dobavitelj mora semenski material, ki se trži, pakirati tako, da uporabi način zapiranja, ki po odpiranju originalnega pakiranja postane neuporaben.
(3) Partije semenskega materiala morajo biti pri shranjevanju, v vseh fazah dodelovanja ter pri trženju, med seboj fizično ločene. Vsaka enota mora biti opremljena z označbo, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime ali firma dobavitelja, ki je semenski material pakiral ali ga dodeluje,
– botanično ime,
– količino,
– številko partije ali v primeru trženja številko dobaviteljevega dokumenta,
– datum pakiranja ali začetka dodelave.
(4) Pri skladiščenju in trženju semenskega materiala mora biti označba iz prejšnjega odstavka nameščena na notranji in zunanji strani vsake enote pakiranja. Za skladiščenje semenskega materiala se šteje vsako shranjevanje, daljše od 3 mesecev.
(5) Ko dobavitelj pridobiva semenski material v gozdnem semenskem objektu, ga mora nemudoma, najpozneje pa pred začetkom premeščanja s kraja pridobivanja, zapakirati na način, predpisan s tem pravilnikom, ter opremiti z označbo iz tretjega odstavka tega člena. V tem primeru se namesto številke partije ali številke spričevala navede številka potrdila o izvoru.
15. člen
(način pakiranja in označevanja sadilnega materiala
in delov rastlin)
(1) Sadilni material in deli rastlin, ki se tržijo, morajo biti povezani v svežnje. Sveženj je najmanjša enota pakiranja, namenjenega trženju, ki vsebuje le sadilni material ali dele rastlin iste partije. Če je predpisan kakovostni razred, posamezen sveženj vsebuje le sadilni material ali dele rastlin istega kakovostnega razreda.
(2) Način povezovanja v svežnje mora onemogočati raztros in omogočati pritrditev predpisane označbe.
(3) Vsak sveženj mora biti jasno označen s številko dobaviteljevega dokumenta. Če je za več svežnjev izdan isti dobaviteljev dokument, se na oznaki vsakega svežnja navede tudi njegova zaporedna številka.
(4) Kadar se sadilni material oziroma deli rastlin več partij pridelujejo na isti drevesničarski površini ali skupaj prevažajo, uvažajo, dobavljajo, delijo, dostavljajo ipd., mora dobavitelj zagotoviti njihovo fizično ločenost glede na partije.
16. člen
(načrt pridelave)
(1) Dobavitelji, ki vzgajajo sadilni material, morajo za vsako mesto pridelovanja voditi in redno dopolnjevati načrt pridelave, ki ga sestavljata karta z vrisanimi drevesničarskimi površinami (polja, gredice) ter zapisniki vzgoje sadilnega materiala, ki se vodijo na obrazcu iz priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Dobavitelj mora vsaki drevesničarski površini dodeliti svojo oznako, ki mora biti razvidna iz karte iz prejšnjega odstavka ter na kraju samem.
17. člen
(tujerodne vrste)
Če se dobaviteljev dokument izdaja za reprodukcijski material tujerodnih vrst, ki v naravnem okolju na ozemlju Republike Slovenije še niso prisotne in zanje veljajo omejitve glede naseljevanja v skladu s predpisi o ohranjanju narave, se mora na njem obvezno navesti, da je uporaba tega materiala v Republiki Sloveniji prepovedana brez predhodno opravljene presoje tveganja za naravo.
18. člen
(barva dokumentov)
(1) Če se za dobaviteljeve dokumente in označbe reprodukcijskega materiala po tem pravilniku ter za dokumente po drugih predpisih o reprodukcijskem materialu, uporablja papir ali drug material, ki ni bele barve, se za posamezne kategorije reprodukcijskega materiala uporabljajo naslednje barve, in sicer:
– za kategorijo »znano poreklo«: rumena,
– za kategorijo »izbran«: zelena,
– za kategorijo »kvalificiran«: rožnata,
– za kategorijo »testiran«: modra.
(2) Papir in črnilo, ki se uporabljata za označbe reprodukcijskega materiala, morata biti vodoodporna in fotostabilna.
V. VODENJE ZAPISOV TER POROČANJE
19. člen
(zapisi)
(1) Zapise o porabi in zalogah vodi prejemnik reprodukcijskega materiala na obrazcih, ki so sestavni del dobaviteljevega dokumenta.
(2) Zapise o dodelovanju, dobavi oziroma porabi in zalogah dodelanega semenskega materiala vodi dobavitelj na obrazcu iz priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Zapise o skladiščenju, dobavi oziroma porabi in zalogah skladiščenega semena vodi dobavitelj na obrazcu iz priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika. Vodenje zapisov o skladiščenju semena je obvezno v primerih, ko dobavitelj hrani pridobljeno, dodelano ali nabavljeno seme dlje od 3 mesecev.
(4) Zapise o pridelovanju, dobavi oziroma porabi in zalogah sadilnega materiala vodi dobavitelj v načrtu pridelave iz prvega odstavka 16. člena tega pravilnika, kjer se za vsako partijo in drevesničarsko površino spremlja potek vzgoje sadilnega materiala in izvedene ukrepe, od dneva sejanja ali saditve do zaključka pridelovanja t.j. izkopavanja.
(5) Na obrazcih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se vodi tudi evidenca izdanih dobaviteljevih dokumentov.
20. člen
(sporočanje podatkov o dodelanem semenu)
Če dobavitelj dodeluje semenski material, za katerega še ni pridobil glavnega spričevala o istovetnosti, mora po končani dodelavi semenskega materiala Gozdarskemu inštitutu Slovenije nemudoma posredovati kopijo zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena.
21. člen
(sporočanje podatkov o trženju)
(1) Če je reprodukcijski material, ki se trži, namenjen zavezancem za vpis v register po tem pravilniku ali po predpisih o semenskem materialu kmetijskih rastlin, mora dobavitelj posredovati ministrstvu kopijo spričevala, najpozneje do:
– 31. 7. za reprodukcijski material, dobavljen od 1. 1. do 30. 6. istega leta, oziroma
– 31. 1. za reprodukcijski material, dobavljen od 30. 6. do 31. 12. preteklega leta.
(2) Če gre za reprodukcijski material, ki ga dobavitelj dobavi končnim uporabnikom na območju Republike Slovenije, dobavitelj do 31. 1. posreduje ministrstvu letno poročilo o trženju reprodukcijskega materiala v preteklem koledarskem letu, ki vsebuje naslednje podatke:
– številka in datum izdaje dobaviteljevega dokumenta,
– prejemnik,
– botanično ime,
– vzgojna oblika,
– količina,
– številka glavnega spričevala o istovetnosti.
(3) Če je reprodukcijski material, ki se trži, namenjen prejemniku izven območja Republike Slovenije, mora dobavitelj najpozneje v 1 mesecu po dobavi posredovati ministrstvu kopijo spričevala.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(izdaja odločbe po uradni dolžnosti)
Za dobavitelje, ki so vpisani v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se vodi po predpisih o varstvu rastlin, izda ministrstvo po uradni dolžnosti odločbe o vpisu v register najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
23. člen
(označevanje zalog)
(1) Če se dobaviteljev dokument izdaja za semenski material, pridobljen pred 31. 12. 2002, katerega zaloge je dobavitelj prijavil ministrstvu in je bilo zanj izdano glavno spričevalo o istovetnosti, in če se dobaviteljev dokument izdaja za sadilni material, katerega pridelava se je pričela pred 31. 12. 2002 in katerega zaloge je dobavitelj prijavil ministrstvu, se mora v spričevalu navesti »zaloge na dan 31. 12. 2002«.
(2) Če se dobaviteljev dokument izdaja za sadilni material, ki izvira iz semenskega materiala, pridobljenega pred 31. 12. 2002, katerega zaloge je dobavitelj prijavil ministrstvu in je bilo zanj izdano glavno spričevalo o istovetnosti, se mora v spričevalu navesti »pridelano iz zalog semena na dan 31. 12. 2002«.
24. člen
(poročilo o trženju v letu 2003)
Ne glede na prvi odstavek 21. člena tega pravilnika, se podatke o trženju za leto 2003 sporoči ministrstvu v obliki letnega poročila iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika najpozneje do 31. 1. 2004.
25. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-04-10/2003
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2001-2311-0121
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 1999/105/ES.

AAA Zlata odličnost