Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4820. Pravilnik o nagrajevanju študentov, stran 15002.

Na podlagi 6. in 24. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 8. redni seji dne 6. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o nagrajevanju študentov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja merila za nagrajevanje rednih in izrednih dodiplomskih in podiplomskih študentov ter študentov doktorskega študija Občine Velika Polana in postopke za izvajanje nagrajevanja.
II. MERILA ZA NAGRAJEVANJE
2. člen
Pravico do nagrade za študente Občine Velika Polana lahko uveljavijo redni in izredni študenti dodiplomskega in podiplomskega ter doktorskega študija, ki so občani Občine Velika Polana.
3. člen
Višina nagrade se za vsakega študenta določa individualno.
Vrednost nagrade je izražena v točkah. Ekonomsko vrednost točke določi občinski svet vsako leto znova. Dokler občinski svet ne določi nove ekonomske vrednosti za točko, velja vrednost točke iz prejšnjega proračunskega obdobja.
4. člen
Študentu dodiplomskega študija se nagrada za opravljene izpite določi na podlagi:
– potrdila o opravljenih izpitih v zadnjem študijskem letu, ki ga izda pristojna izobraževalna institucija. Za izpite zadnjega študijskega leta se štejejo izpiti narejeni od 1. 10. prejšnjega leta do 30. 9. tekočega leta. Obvezna priloga k temu je dokazilo o vpisu v višji letnik ali dokazilo o pridobitvi statusa absolventa.
Število točk je enako zmnožku med povprečno oceno vseh izpitov opravljenih v zadnjem študijskem letu in številom opravljenih izpitov v zadnjem študijskem letu.
5. člen
Diplomantu dodiplomskega študija se nagrada določi na podlagi:
– potrdila o opravljenih izpitih za opravljene izpite, ki jih je diplomant opravil v zadnjem študijskem letu (po 1. 10. prejšnjega leta pa do zadnjega opravljenega izpita). Potrdilo izda pristojna izobraževalna institucija,
– dokazila o zaključku študija.
Število točk se določi tako, da se zmnožku med povprečno oceno vseh izpitov opravljenih v zadnjem študijskem letu in številom opravljenih izpitov v zadnjem študijskem letu, prišteje 30 točk.
6. člen
Diplomantu podiplomskega študija se nagrada določi na podlagi:
– potrdila o opravljenih izpitih (vseh),
– dokazila o zaključku študija.
Število točk se določi tako, da se zmnožku med dvakratno povprečno oceno vseh opravljenih izpitov in številom opravljenih izpitov, prišteje 50 točk.
Vlogo mora diplomant podati v treh mesecih po končanju študija.
7. člen
Diplomantu doktorskega študija se nagrada določi na podlagi:
– Potrdila o opravljenih izpitih (vseh)
– dokazila o zaključku študija
Število točk se določi tako, da se zmnožku med štirikratno povprečno oceno vseh opravljenih izpitov in številom opravljenih izpitov, prišteje 100 točk.
Vlogo mora diplomant podati v treh mesecih po končanju študija.
8. člen
Pri študentih, ki študirajo v tujini, se sistem ocenjevanja ustrezno prevede na sistem ocenjevanja, ki velja v Republiki Sloveniji.
III. IZVAJANJE NAGRAJEVANJA
9. člen
Sredstva za nagrade uspešnim študentom se predvidijo v proračunu občine.
Vsako leto, takoj po sprejemu odloka o proračunu občine, občinska uprava na krajevno običajen način objavi merila in postopke, ki so potrebni za pridobitev nagrade. V objavi navede tudi ekonomsko vrednost točke.
10. člen
Vlogi za dodelitev nagrade mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu v višji letnik oziroma dokazilo o absolventskem statusu za tekoče študijsko leto (velja za dodiplomske študente),
– dokazilo o učnem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih, potrjeno s strani izobraževalne institucije),
– dokazilo o zaključku študija (diplomanti),
– potrdilo o stalnem prebivališču.
11. člen
Postopek sprejemanja vlog traja celo proračunsko leto.
Vloge vlagateljev sprejema občinska uprava, obravnava komisija za nagrajevanje študentov, ki šteje najmanj tri člane. Komisijo imenuje župan občine, sestaja se praviloma julija in decembra.
12. člen
Komisija obravnava popolne vloge. Na osnovi zbrane dokumentacije, ovrednotenja vseh zbranih dokazil, pripravi poročilo ter predlog o (ne)dodelitvi nagrad kandidatom. Poročilo vroči občinski upravi.
13. člen
Na podlagi prejetega poročila, pripravi občinska uprava za vsakega vlagatelja sklep, v katerem kandidatu poda mnenje komisije o (ne)dodelitvi nagrade. Sklep podpiše župan.
Sklepe poleg kandidata prejme še komisija za nagrajevanje študentov.
14. člen
Na vsebino prejete odločbe se ima vsak kandidat pravico pritožiti pristojni komisiji v roku 15 dni od prejema odločbe.
Komisija je pritožbo skupaj z vlogo dolžna obravnavati na svoji naslednji seji in ponovno podati svoje mnenje. Sklep, ki ga na podlagi ponovno izraženega mnenja komisije izda občinska uprava, je dokončen.
15. člen
Nagrada se študentu v enkratnem znesku izplača najkasneje v enem mesecu po izdaji pozitivne odločbe komisije.
16. člen
Občina bo skladno s svojimi možnostmi in na podlagi predhodnega dogovora omogočala študentu, ki je pridobil nagrado, sodelovanje v projektih, raziskavah, prostovoljnem delu in drugih dejavnostih, ki se nanašajo na njegovo stroko, področje zanimanja ali obštudijske aktivnosti.
Občina, v skladu s svojimi možnostmi, omogoča študentu iz predhodnega odstavka tega člena udeležbo na študijskih, znanstveno-raziskovalnih in kulturnih srečanjih, ki jih občina organizira oziroma se jih udeležuje, če pomembno prispevajo k študijskemu izpopolnjevanju.
IV. PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Nagrajevanje rednih in izrednih dodiplomskih in podiplomskih študentov ter študentov doktorskega študija Občine Velika Polana se začne izvajati v proračunskem letu 2003.
V. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-8/03
Velika Polana, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost