Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4805. Program priprave lokacijskega načrta za izgradnjo kompostarne za odstranjevanje biomase na lokaciji čistilne naprave v Čentibi pri Lendavi, stran 14966.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 31. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99,119/00 in 69/02) je župan Občine Lendava dne 30. 10. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za izgradnjo kompostarne
za odstranjevanje biomase na lokaciji čistilne naprave v Čentibi pri Lendavi
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
1. člen
Ocena
V lendavski občini je odstranjevanje in odlaganje bioloških odpadkov rešeno različno, po veljavni zakonodaji sicer zadovoljivo a ekonomsko nesmotrno, ker ni uvedena reciklaža teh odpadkov. Najpomembnejši proizvajalci bioloških odpadkov so Lek d.d., Čistilna naprava Lendava in gospodinjstva preko komunalnega podjetja in ravnajo s temi odpadki vsak po svoje. Lek uničuje odpadne mikrobne biomase, ki nastanejo pri izolaciji biotehnoloških proizvodenj v sežigalnih napravah v samem kompleksu. Vsi ostali biološki odpadki so z ostalimi odpadki odstranjeni na komunalni deponiji v Dolgi vasi.
Odlagalne kapacitete komunalne deponije v Dolgi vasi so že sedaj omejene, če bi obravnavali bioodpadke posebej, oziroma jih reciklirali bi zagotovo obratovalno dobo deponije podaljšali.
Kapacitete sežigalnih naprav v kompleksu Lek so prav tako omejene.
2. člen
Razlogi za pripravo lokacijskega načrta so naslednje:
S planiranjem in izgradnjo novih kapacitet biotehnološke proizvodnje Lek bo prišlo do bistveno povečanih količin odpadne biomase biotehnoloških proizvodenj, katere na obstoječi sežigalni napravi ne bi bili več sposobni sežigati. Vse ostrejša okoljevarstvena zakonodaja postavlja vprašanje trenutnih ali bodočih kapacitet sežiga biomase.
Gradnja, zagon in delovanje nove čistilne naprave v Trimlinih povzroča problem dispozicije odpadnega mulja, ki ga ni mogoče zaradi omejenih kapacitet odpeljati in deponirati na odlagališče komunalnih odpadkov v Dolgi vasi.
V predvideni kompostarni je možno predelati biološke odpadke po izgradnji centra družbe Komunala d.o.o. Lendava ter druge odpadke, ki se trenutno odlagajo na deponiji v Dolgi vasi in končno odpadne aktivne mulje drugih čistilnih naprav pomurske regije.
3. člen
Pravna izhodišča
Izhodišče za pripravo lokacijskega načrta je:
Dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Občine Lendava za območje nove Občine Lendava in njegovih sprememb (Uradni list RS, št 36/00, 19/01), v nadaljevanju: spremembe družbenega plana Občine Lendava.
12. člen odloka o sprejetju sprememb družbenega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 19/01) predvideva ureditev reciklažnega centra pri čistilni napravi v Čentibi.
13. člen istega odloka predpisuje izdelavo ureditvenega načrta za kompostarno pri čistilni napravi v Čentibi.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
4. člen
Osnovni cilj projekta je ureditev kompostarne za sodobno, tehnološko napredno ter ekološko in ekonomsko sprejemljivo ravnanje z odpadki na način kot je zahtevan s predpisi, sprejetimi v slovenski zakonodaji. Le-ta je v celoti usklajena z evropsko zakonodajo. Pri načrtovanju objektov so upoštevane najnovejše tehnologije, tako, da bodo vplivi na okolje zmanjšani na najmanjšo možno mero.
Kompostarna bo v prvi fazi dimenzionirana za predelavo ca. 30.000 t vstopnega materiala, v drugi fazi pa 53.600 t, od tega:
– 20.000 t odpadne mikrobne biomase, biotehnoloških proizvodenj,
– 7.000 t odpadnega mulja čistilne naprave, ki je zgrajena v neposredni bližini,
– 1.800 t odpadnega mulja anaerobne razgradnje visokoobremenjenih odpadnih voda Lekove lokacije v Trimlinih,
– 21.200 t dodatnega strukturnega materiala, ki bo omogočil procese kompostiranja,
– 3.600 t ostankov iz prejšnjih faz kompostiranja.
V okviru kompostarne so predvideni naslednji objekti, ki predstavljajo določene tehnološke in funkcionalne enote:
– sprejemni del z vhodno kontrolo: tehtnica, kontrolni objekt, vzorčenje,
– skladiščenje vhodnega materiala,
– priprava kompostne mešanice,
– hala za aktivno zorenje komposta,
– hala za naknadno zorenje komposta,
– obdelava in skladiščenje zrelega komposta,
– ostalo: sanitarije, garderobe, nadzor nad procesom, manipulativne površine.
Kompostarna mora biti zasnovana na osnovi sodobnih tehnoloških dognanj, ki bodo omogočali racionalne in ekološko dognane postopke, ki bodo varni in bodo upoštevali vso veljavno okoljevarstveno in drugo zakonodajo.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
5. člen
Območje, ki ga opredeljujejo spremembe družbenega plana Občine Lendava za ureditev kompostarne, obsega zemljišča, ki ležijo severno in severovzhodno od čistilne naprave v Čentibi, v velikosti ca. 3,10 ha za prvo fazo in 3,8 ha za drugo fazo.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
6. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta:
– ElektroMaribor, OE M. Sobota za distribucijo električne energije,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Lendava,
– Občina Lendava, Sektor za okolje, prostor in inšpekcije.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
7. člen
Predhodno izdelane strokovne podlage in usmeritve ter veljavna urbanistična in planska dokumentacija, ki mora biti upoštevana pri izdelavi ureditvenega načrta:
– spremembe in dopolnitve družbenega plana Občine Lendava,
– opravljene meritve hrupa v mesecu marcu 2003,
zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2001,
– odstranjevanje odpadne mikrobne biomase iz proizvodnje klavulanove kisline s kompostiranjem,
– kopije geološkega poročila za gradnjo Čistilne naprave Lendava,
– presoja vplivov na okolje.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
8. člen
Lokacijski načrt je potrebno izdelati ob smiselnem upoštevanju zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), navodil o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), spremembi ter smiselnem upoštevanju odlokov veljavnih prostorsko izvedbenih aktov na obravnavanem območju ter ob upoštevanju vseveljavne zakonodaje iz področja varstva okolja.
Strokovne rešitve temeljijo na upoštevanju predhodno pridobljenih strokovnih podlag na posameznih področjih in smernic ter pogojev nosilcev v prostor.
Vsi objekti bodo opremljeni s potrebno komunalno infrastrukturo, ki se bo priključevala na že zgrajeno omrežje v kompleksu.
Obstoječi objekti čistilne naprave bodo funkcionalno povezani v sklop nove kompostarne.
VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
9. člen
Geodetska Uprava Republike Slovenije – Območna Geodetska uprava Murska Sobota, izpostava Lendava bo izdelovalcu posredovala računalniški izpis lastništva parcel in geodetske podlage za območje obdelave lokacijskega načrta v digitalni obliki.
VIII. ROK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
10. člen
Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka začne izbrani nosilec takoj po podpisu pogodbe z naročnikom: Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o. Maribor,
– nosilec izdelave bo pripravil osnutek do 25. novembra 2003, župan Občine Lendava sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS – predvideno v mesecu novembru 2003,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Lendava in KS Lendava (Vaški dom Trimlini) od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee, in bo predvidoma trajala od 15. 11. 2003 do 8. 1. 2004,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge – do 8. 1. 2004,
– občinski svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi do 31. 1 2004,
– v roku 45 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, izdelovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi do 10. 3. 2004,
– župan Občine Lendava posreduje, po predhodni obravnavi na odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku do 8. 4 2004,
– predaja končnega elaborata LN investitorju je predvidena do 15. 4. 2004.
IX. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA
11. člen
Finančna sredstva za pripravo lokacijskega načrta zagotavlja investitor Lek d.d. Ljubljana preko pogodbenega projektanta oziroma naročnika lokacijskega načrta – Inštituta za ekološki inženiring d.o.o. Maribor.
X. KONČNA DOLOČILA
12. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01503-0029/2003
Lendava, dne 30. oktobra 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost