Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4807. Odlok o predkupni pravici Občine Logatec na nepremičninah, stran 14970.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski svet občine Logatec na 7. redni seji dne 28. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Logatec
na nepremičninah
1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica Občine Logatec (v nadaljevanju: občina) kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega reda Občine Logatec štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v veljavnih prostorskih aktih:
– urbanistična zasnova Logatca, ki jo določa odlok o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986-2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986-1990 Občine Logatec (Uradni list RS, št. 9/91, 33/96),
– ureditvena območja naselij, ki jih določajo prostorsko ureditveni pogoji Občine Logatec:
– odlok PUP za naselje Hotedršica (Uradni list RS, št. 21/97);
– odlok PUP za ureditvena območja naselij v Občini Logatec (Uradni list RS, št. 6/99) za naselje Novi svet, Ravnik, Jakovica, Laze, Zaplana, Petkovec, Rovte, Grčarevec, Kalce, Žibrše, Medvedje brdo, Rovtarske Žibrše, Hleviše, Hlevni vrh in Vrh sv. treh kraljev;
– odlok PUP za ureditveno območje naselja Logatec (Uradni list RS, št. 32/97).
Izven poselitvenih območij lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
3. člen
Območja predkupne pravice po tem odloku so prikazana v prostorskih aktih občine, in sicer tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
4. člen
Občina primarno uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz 1. člena tega odloka za naslednje namene:
1. za izvedbo prostorskega akta;
2. za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
4. za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
5. za potrebe prenove območij;
6. za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
5. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice so na vpogled pri pristojnem organu Občine Logatec.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/03-3
Logatec, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost