Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4815. Odlok o predkupni pravici Občine Velika Polana na nepremičninah, stran 15000.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 6. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet občine Velika Polana na 7. redni seji dne 30. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Velika Polana
na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice občine na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na naslednjih območjih naselij:
a) k.o. Velika Polana
– (območje od hiše, št. 161a do podjetja LKC), predvideno za industrijsko cono; parc. št. 3181, 3182, 3183, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231;
– območje pri pokopališču, parc. št. 1172/1, 1172/2, 1171/1, 1171/2, 1167, 1170:
b) k.o. Mala Polana
– območje Vüdina (predvidena lokacija za čistilno napravo), parc. št. 2298, 2126, 2297, 2295, 2299, 2300;
– območje pri odcepu ceste za Copekov mlin, parc. št. 1200, 1201/1, 1201/2;
– območje pri Copekovem mlinu; parc. št. 2676, 2673, 2709;
– območje pokopališča v Mali Polani, parc. št. 1698, 1695;
– območje v naselju Mačkovci (pri Sabolovoj iži), parc. št. 702;
– območje vodovodnega zajetja;
– območje gasilskega doma v Mali Polani, parc. 1016/2, 1016/3;
c) k.o. Brezovica:
– območje »Celine« pri pokopališču, parc. št. 742, 736, 732/2;
– območje gasilskega doma v Brezovici, parc. št. 808/2;
– območje gramoznice v Brezovici, parc. št. 67.
Območja naselij so vrisana v kartah v merilu 1:5000 do parcele natančno in so sestavni del tega odloka.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravice, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena sredstva.
3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-7/03
Velika Polana, dne 30. julija 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost