Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4809. Sklep o javni razgrnitvi 1. Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta) 2. Odloka o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta, stran 14971.

Na podlagi 30. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je župan Mestne občine Novo mesto dne 29. 10. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
1. Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta)
2. Odloka o ureditvenem načrtu za pešpoti
in kolesarske poti Novega mesta
1. člen
Javno se razgrneta:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta) in
2. Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nanašajo na programsko zasnovo za UN za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta v smislu spremembe namenske rabe prostora za novo opredeljene peš in kolesarske poti in spremembo načinov urejanja prostora.
Ureditveni načrt opredeljuje poteke tras peš in kolesarskih poti (razen, kjer bo to opredeljeno z drugimi prostorsko izvedbenimi načrti), prečne profile (širino) teh poti in način umeščanja v prostor.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih krajevnih skupnosti Center, Drska, Bršljin, Kandija-Grm, Mestne njive, Regrča vas, Majde Šilc, Šmihel, Ločna-Mačkovec, Žabja vas, Gotna vas, in sicer trideset (30) dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava na sedežu Mestne občine Novo mesto. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve ter javne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-05-2/00
Novo mesto, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost