Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4825. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 15019.

Na podlagi 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 13/95) in 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 9. redni seji dne 16. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta tarifni sistem določa način oblikovanja cene in elemente tarife za izvajanje storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga uporablja občinsko javno podjetje na območju Občine Vipava, diferencirano po posameznih kategorijah uporabnikov teh storitev.
2. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki po tem tarifnem sistemu zajema zbiranje odpadkov, obdelavo odpadkov in odlaganje oziroma odstranjevanje odpadkov.
II. OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA
3. člen
Cena in obračun storitev ravnanja z odpadki se za posamezno gospodinjstvo oblikuje na naslednji način:
1. Lastna cena (LC) ravnanja z odpadki je izhodiščni parameter pri obračunavanju cen storitev ravnanja z odpadki. Izražena je na volumsko enoto izpraznjenih posod (SIT/m3). Izračuna se jo tako, da se celotna masa stroškov, ki nastane zaradi opravljanja dejavnosti ravnanja z gospodinjskimi odpadki v enem letu, deli s celotnim volumnom izpraznjenih oziroma odvoženih posod iz naslova gospodinjstev v enem letu. Pri njenem izračunu se upoštevajo stroški za opravljanje storitev tako, da se na racionalen način zadovoljujejo kriteriji, izhajajoči iz trenutno veljavne okoljske zakonodaje. Za zbiranje ustreznih podatkov in za ustrezen izračun je zadolžen izvajalec.
2. Višina cene storitev ravnanja z odpadki se spremeni, kadar se iz upravičenih razlogov spremenijo parametri za izračun lastne cene, kar pomeni, da se izračunana lastna cena in trenutno veljavna cena razlikujeta. Predlog spremembe lastne cene, ki ga poda izvajalec, potrdi občinski svet. Cena se dokončno uveljavi po izvedbi postopka, ki ga določa veljavna zakonodaja s področja oblikovanja cen komunalnih storitev.
3. Mesečni obračun smetarine za gospodinjstva se opravi na podlagi cene za ravnanje z odpadki na povprečno osebo na dan (COD), izražene z enoto SIT/(oseba.dan). Izpeljana je kot produkt lastne cene (LC) in izmerjene količine vseh generiranih komunalnih odpadkov, ki nastanejo v enem tednu pri povzročitelju [Ok(2)], kot sledi:
COD [SIT/(oseba.dan)] = LC [SIT/m3] · Ok(2) [litri/(oseba.teden)] · [teden/7dni] · [0.001m3/liter]
4. Izmerjena količina vseh komunalnih odpadkov, ki nastanejo v povprečnem tednu pri povprečni osebi [Ok(2)] je enaka prostornini 54 litrov. Poleg količine ostankov komunalnih odpadkov, ki nastanejo v povprečnem tednu pri povprečni osebi [Ok(1)], ki znaša 30 litrov, ta vrednost vsebuje še tedensko generirani volumen odpadkov na osebo iz naslova zbiranja ločeno zbranih frakcij, odvoza kosovnih odpadkov, lastnih dovozov povzročiteljev, odvoza nevarnih frakcij odpadkov ter dotoka nekomunalnih odpadkov iz gospodinjstev, kot so zavržena vozila in izrabljene gume.
5. Za počitniško hišo in za stanovanje, ki se ga uporablja kot počitniško stanovanje, se pavšalno upošteva generiranje 54 litrov vseh odpadkov/teden (Ok(2 )= 54 litrov/teden). Cena za ravnanje z odpadki na povprečno počitniško hišo oziroma počitniško stanovanje na dan (COD), je:
COD [SIT/(dan)] = LC [SIT/m3] · Ok(2) [litri/teden] · [teden/7dni] · [0.001m3/liter]
6. Višina smetarine (SM) se izračuna:
– za gospodinjstva je premosorazmerna številu članov v gospodinjstvu (P) in znaša:
SM [SIT/mesec] = P [število oseb] · COD [SIT/(oseba.dan)] · [število dni/povprečni mesec],
– za počitniške hiše in počitniška stanovanja se zaračuna, kot da gre za eno osebo:
SM [SIT/mesec] = COD [SIT/(dan)] · [število dni/povprečni mesec].
4. člen
Lastne cene storitev se oblikujejo ločeno po vrstah storitev:
1) za zbiranje odpadkov, ki zajema vse storitve, povezane z oddajo in prepuščanjem odpadkov, ki zajema:
– zbiranje ločenih frakcij,
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– zbiranje nevarnih odpadkov,
– zbiranje biorazgradljivih ostankov odpadkov,
– zbiranje ostankov komunalnih odpadkov,
– obveščanje in osveščanje povzročiteljev,
2) za obdelavo odpadkov, ki zajema:
– pripravo ločeno zbranih frakcij za odpremo v predelavo ali za odpremo predelovalcu odpadne embalaže,
– sortiranje in prebiranje ločeno zbranih frakcij na sortirnici,
– prebiranje, razstavljanje in razvrščanje kosovnih odpadkov,
– kompostiranje biorazgradljivih odpadkov,
– oddajanje frakcij v predelavo,
– morebitno prebiranje ostanka odpadkov za dokončen izplen frakcij, primernih za termično obdelavo oziroma za energetsko izrabo ter oddajanje frakcij,
3) za odstranjevanje odpadkov, ki zajema:
– odlaganje ostankov odpadkov na urejeni lokalni deponiji, dokler 1eta obstaja znotraj lokalne skupnosti,
– prevoz ostankov komunalnih odpadkov do mesta odstranitve izven lokalne skupnosti, npr. do regijskega odlagališča ali do pretovorne železniške postaje za potrebe transporta do sežigalnice,
– morebitno prekladanje in baliranje ostankov odpadkov na prekladalni postaji.
III. OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI ZA PRAVNE OSEBE IN DRUGE PRAVNE SUBJEKTE, KI OPRAVLJAJO KAKRŠNOKOLI DEJAVNOST
5. člen
Malim povzročiteljem odpadkov, ki generirajo komunalnim odpadkom podobne odpadke v majhnih količinah in nimajo lastnih posod, se višina smetarine obračunava glede na površino poslovnih prostorov – PPP v m2.
6. člen
Male povzročitelje odpadkov se glede intenzivnosti generiranja in glede na snovno sestavo njihovih odpadkov razdeli na tri skupine, vsaki izmed njih pa se dodeli normativ GVP, to je generirani volumen odpadka na mesec na površinsko enoto poslovnega prostora [litri/(m2·mesec], kot sledi:
– dejavnosti izključno pisarniškega značaja; GVP 9 litrov/(m2·mesec),
– storitvene dejavnosti z malim generiranjem odpadkov (npr. frizerski salon, zobna ambulanta); GVP 36 litrov/(m2·mesec),
– storitvene dejavnosti s povečanim generiranjem odpadkov (npr. manjše trgovine, gostinstvo); GVP 90 litrov/(m2·mesec).
Izvajalec skladno z določili tega člena določi razvrstitev posameznega malega povzročitelja odpadkov glede na normativ GVP.
7. člen
Malim povzročiteljem se smetarina (SM) obračuna tako, da se potrjeno lastno ceno ravnanja z odpadki (LC) iz 3. člena tega tarifnega sistema pomnoži s površino poslovnih prostorov (PPP) ter z normativom generiranja odpadkov na površinsko enoto poslovnega prostora (GVP), kot sledi:
SM [SIT/·mesec] = LC [SIT/m3] · PPP [m2] · GVP [litri/(m2·mesec)] · [0.001m3/liter].
IV. KONČNI DOLOČBI
8. člen
V višini smetarine niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
9. člen
Ti tarifni pogoji začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začnejo s 1. 12. 2003.
Št. 35301-3 / 2003
Vipava, dne 16. oktobra 2003.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost