Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4804. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2003, stran 14966.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00,79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 7. redni seji, ki je bila dne 23. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2003 (Uradni list RS, št. 34/03) se tabela v 2. členu spremeni, in sicer:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov             V 1000 SIT
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2003
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            779.839
   Tekoči prihodki (70+71)                 408.720
70  Davčni prihodki                     363.465
   700 Davki na dohodek in dobiček             162.265
   703 Davki na premoženje                 175.309
   704 Domači davki na blago in storitev          25.891
71  Nedavčni prihodki                    45.255
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                       7.689
   711 Takse na pristojbine                 4.660
   712 Denarne kazni                      430
   714 Drugi nedavčni prihodki               32.476
72  Kapitalski prihodki                    1.886
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                 1.886
74  Transferni prihodki                   307.732
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                307.232
   Presežek iz leta 2002                  62.000
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)              779.839
40  Tekoči odhodki                     131.207
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          27.927
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      4.810
   402 Izdatki za blago in storitve             96.470
   409 Rezerve                        2.000
41  Tekoči transferi                    297.289
   410 Subvencije                      39.943
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                    125.855
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                       61.154
   413 Drugi tekoči domači transferi            70.337
42  Investicijski odhodki                  351.343
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         351.343
III. Proračunski presežek (I.–II.)
   (proračunski primanjkljaj)
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-11/2003
Gorišnica, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

AAA Zlata odličnost