Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4806. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju nove Občine Lendava, za območje kompostarne pri čistilni napravi Lendava, stran 14968.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 31. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je župan občine Lendava dne 30. 10. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju nove Občine Lendava, za območje kompostarne pri čistilni napravi Lendava
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
1. člen
Ocena
Območje obdelave leži severno in severovzhodno od čistilne naprave v Čentibi.
Občina Lendava je že sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 1990 na območju nove Občine Lendava za ureditev kompostarne v neposredni bližini čistilne naprave v Čentibi (Uradni list RS, št. 36/00 in 19/01).
Na podlagi idejne zasnove za kompostarno je ugotovljeno, da del območja predvidenega za kompostarno po tej zasnovi sega izven območja opredeljenega po odloku (Uradni list RS, št. 19/01) za kompostarno ter ne predvideva dodatnega območja za morebitno razširitev območja.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene ureditve, pripravljalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
2. člen
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se nanašajo na tiste sestavine, ki zadevajo ureditvena območja naselij in spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi predvidenih ureditev.
Spremeni in dopolni se grafični del občinskih planov in sicer karte v merilu 1:25000 (prostorski del dolgoročnega plana) in nekatere karte v merilu 1:5000 z namensko rabo prostora (prostorski del srednjeročnega plana).
Celoten prostorski akt s prilogami bo izdelan v skladu s pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03) v kopirani in digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCAD (dwg). V sektorju za okolje, prostor in inšpekcije Občine Lendava, bo akt na vpogled in dostopen javnosti.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev plana zajemajo delno površino katastrske občine Čentiba. Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč je predvidena na parcelnih številkah:
3900/3 delno,
4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095 in 4096 vse k.o. Čentiba
Območje velikosti ca. 4,43 ha je sedaj opredeljeno kot prvo območje kmetijskih zemljišč.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI,
KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN PLANA
4. člen
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana je Občina Lendava, Sektor za okolje, prostor in inšpekcijo.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZureP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora izdelovalec, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana, so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska ul. 1/c, 9000 Murska Sobota,
– ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Geoplin Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje: Sektor za upravljanje z vodami, Sektor za ohranjanje narave, Sektor za varstvo okolja; Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva, Dunajska cesta 56–58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za energetiko, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, Kotnikova ul. 5, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Uprava RS za rudarstvo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorsko planiranje, 1000 Ljubljana, Dunajska 21,
– Zavod RS za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, 2000 Maribor, Slomškov trg 6,
– Zavod RS za naravno dediščino, Območna enota Maribor, 2000 Maribor, Slomškov trg 6,
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana je Občina Lendava. Pobudnik za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin plana je Lek d.d., Ljubljana.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
IN NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
5. člen
Izdelovalec prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev izdela posebno strokovno podlago – idejno zasnovo.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev planskega akta bo izbran na podlagi javnega razpisa oziroma zbiranja ponudb.
VI. PRIDOBITEV GEODETSKIH PODLAG
6. člen
Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana, si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava Lendava, Glavna ulica 9, Lendava. Veljavne prostorske sestavine planov so v kartografskem delu izdelane v digitalni obliki na digitalnem katastrskem načrtu. V enaki obliki se morajo izdelati spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana.
VII. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN PLANA
7. člen
Pridobitev smernic za pripravo strokovne podlage
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci (po zapisniku) katera je bila izvedena 19. 9. 2003. Pripravljavec gradiva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta. K pozivu se priloži ta program priprave in izrez iz veljavnega prostorskega plana (avgust-november 2003).
Zbiranje ponudb oziroma razpis
Za izbiro izdelovalca strokovnih podlag se izvede postopek zbiranja ponudb po zakonu o javnih naročilih. Izdelovalec mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelovalec bo izdelal osnutek in ga dostavil Občini Lendava.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi osnutka, pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco, na kateri se pregleda osnutek in poda morebitna nova priporočila.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi na Občinskem svetu občine Lendava se osnutek javno razgrne za obdobje 30 dni (november, december 2003).
V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o osnutku. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori na pripombe se pripravijo do prve obravnave na Občinskem svetu občine Lendava. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Lendava in pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor za varstvo okolja in urejanje prostora ter infrastrukturo, ki deluje v sklopu Občinskega sveta občine Lendava.
Izdelava dopolnjenega predloga osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta in pridobitev mnenj.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog osnutka. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu, mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva.
Sprejem dopolnjenega predloga osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta – prva obravnava
Sprejem dopolnjenega predloga na Občinskem svetu občine Lendava – prva obravnava. Hkrati se zavzame stališče do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve in javne razprave. V primeru ponovnih predlogov korekcij osnutka na občinskem svetu, izdelovalec dopolni predlog tako, da upošteva potrjene pripombe (december 2003).
Sklep Vlade RS
Dopolnjenemu osnutku plana se priloži vlogo za pridobitev sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev planskega akta z izhodišči državnega plana (december 2003).
Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta z obveznimi izhodišči državnega plana (januar 2004)
Sprejetje odloka o spremembah in dopolnitvah planskega akta – druga obravnava
Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega planskega akta s sklepom Vlade RS v sprejem Občinskemu svetu občine Lendava (marec 2004).
Občinski svet obravnava in sprejme predlog sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS (februar 2004)
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01503-0028/2002
Lendava, dne 30. oktobra 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost