Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4819. Financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2002 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999, stran 15002.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 8. redni seji dne 6. 10. 2003 sprejel
F I N A N C I R A N J E J A V N E P O R A B E
Občine Velika Polana v letu 2002 po zadnjem
veljavnem proračunu za leto 1999
1. člen
Sprejme se financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2002 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Velika Polana za leto 2002 (v tisoč SIT):
 
Prihodki                           SIT
I.  Davčni prihodki                   42.483
II.  Nedavčni prihodki                  20.971
III. Kapitalski prihodki                   –
IV.  Prejete donacije                   7.000
V.  Transferni prihodki                 81.533
   Skupaj prihodki                  151.987
 
Odhodki
I.  Tekoči odhodki                   58.895
II.  Tekoči transferi                  71.960
III. Investicijski odhodki                23.767
IV.  Investicijski transferi               1.168
   Skupaj odhodki                   155.790
Presežek odhodkov nad prihodki 3.803 tisoč SIT.
3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4-8/03
Velika Polana, 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost