Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4818. Financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2001 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999, stran 15002.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 8. redni seji dne 6. 10. 2003 sprejel
F I N A N C I R A N J E J A V N E P O R A B E
Občine Velika Polana v letu 2001 po zadnjem
veljavnem proračunu za leto 1999
1. člen
Sprejme se financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2001 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Velika Polana za leto 2001 (v tisoč SIT):
 
Prihodki                           SIT
I.  Davčni prihodki                   34.413
II.  Nedavčni prihodki                  29.184
III. Kapitalski prihodki                   –
IV.  Prejete donacije                    912
V.  Transferni prihodki                 94.864
VI.  Drugi prihodki                     270
   Skupaj prihodki                  159.643
 
Odhodki
I.  Tekoči odhodki                   50.153
II.  Tekoči transferi                  76.208
III. Investicijski odhodki                36.660
IV.  Investicijski transferi                 –
   Skupaj odhodki                   163.021
Presežek odhodkov nad prihodki 3.378 tisoč SIT.
3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3-8/03
Velika Polana, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost