Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

472. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
473. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
509. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
510. Uredba o določitvi mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Hodoš, na meji z Republiko Madžarsko
511. Uredba o dopolnitvi uredbe o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja

Sklepi

475. Sklep o uradu predsednika vlade
476. Sklep o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
477. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
478. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov in delovanju odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
512. Sklep o določitvi letnega obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2001

Drugi akti

474. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

MINISTRSTVA

479. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
480. Sklep o določitvi višine nadomestila posebnih stroškov
481. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno januarja 2001 dalje
482. Seznam zdravil, za katera je od 9. 11. 2000 do 29. 1. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
483. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katera je od 23. 12. 1999 do 31. 12. 2000 prenehalo veljati dovoljenje za promet
484. Seznam zdravil, za katere je bilo od 1. 8. 2000 do 31. 1. 2001 izdano dovoljenje za promet
513. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VRTNARSKI TEHNIK
514. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih tehnik zdravstvene nege in tehnik zdravstvene nege (si)
515. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu strojni mehanik (dualna organizacija)
516. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu rudarski tehnik
517. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu medijski tehnik
518. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu lesarski tehnik
519. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu laboratorijski tehnik
520. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kozmetični tehnik
521. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih vzdrževalec tekstilij in vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja)
522. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kemijski tehnik
523. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu izdelovalec obutve
524. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu grafični tehnik
525. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu črkoslikar, dualna organizacija
526. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu elektrikar energetik (dualna organizacija)
527. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinski tehnik
528. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

BANKA SLOVENIJE

485. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 2. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

486. Ugotovitveni sklep
487. Ugotovitveni sklep
488. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
489. Sklep o letnem poročilu zavarovalnic
490. Tarifa o taksah in nadomestilih

OBČINE

Dolenjske Toplice

491. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2000
492. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v letu 2001

Slovenske Konjice

493. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ob Mizarski - objekt Karitas

Šentjur pri Celju

494. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom

Škofljica

495. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1998 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Škofljica, dopolnjenega leta 1998 (programska zasnova za rekonstrukcijo dvojnega križišča v Škofljici, G2-106/215 z G2-106/216 in G2-260 z R3-646/1194) in osnutka dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica, dopolnjeni leta 1998

Tržič

496. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič

Turnišče

497. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2001

Velika Polana

498. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2001

Vitanje

499. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Vitanje

Vojnik

500. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
501. Ugotovitveni sklep o prenehanju odloka o prispevku na obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki

Vransko

502. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2001
503. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
504. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2001

Železniki

505. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2001
506. Sklep o dopolnitvah sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki
507. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2001
508. Sklep o prenehanju javnega dobra

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
2. Popravek uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
3. Popravek uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
4. Popravek sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor
5. Popravek sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2001
6. Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Postojna)
7. Preklic sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Poznanovci (Puconci)
8. Popravek programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti