Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

529. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A)
530. Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb)
531. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-A)

Odloki

533. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
534. Odlok o ustanovitvi slovenskega dela Pridružitvenega parlamentarnega odbora
535. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
536. Odlok o imenovanju sekretarke Sekretariata Državnega zbora Republike Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve
537. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Sveta Evrope
538. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
539. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije s statusom pridružene partnerke v Skupščino Zahodnoevropske unije
541. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
542. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
543. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
544. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
545. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
546. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
547. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
548. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
549. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji

Drugi akti

532. Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-F)
540. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

614. Uredba o financiranju ukrepov kmetijske politike v obdobju začasnega financiranja Republike Slovenije v obdobju januar-marec leta 2001
615. Uredba o podpori skladiščenju govejega mesa

Sklepi

616. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana

MINISTRSTVA

550. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
551. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Gora
552. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos
553. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode
554. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II
555. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj
556. Odredba o sprejemu letnih gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarsko enoto Unec
557. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Albanije, Republike Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije
558. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Bolgarije
559. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Federacije Bosne in Hercegovine
560. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav
561. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Helenske Republike - Grčije
562. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bolgarije in Republike Albanije
563. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Republike Turčije
564. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
565. Pravilnik o kakovosti marmelad, džemov in podobnih sadnih izdelkov
566. Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in podobnih sadnih izdelkov
567. Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov
568. Navodilo o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah
569. Cenik stroškov preiskave
617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

570. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije
571. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 12. do 18. 2. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

572. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
573. Sklep o predpisanih usmeritvah za izračun lastnih deležev zavarovalnice v tabelah maksimalnega kritja in določanje največje verjetne škode
574. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb
575. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila

OBČINE

Brezovica

577. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2001
578. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica
579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
580. Sklep o prenosu družbene lastnine

Celje

581. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski
582. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
583. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Hodoš

584. Sklep o določitvi ekonomske cene Vzgojno-varstvene enote Hodoš

Kobarid

585. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2000
586. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid
587. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2001

Kočevje

588. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje
589. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

Ljubljana

576. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

Mirna Peč

590. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2001

Mislinja

591. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Mislinja
592. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mislinja
593. Sklep o imenovanju v Občinsko volilno komisijo občine Mislinja
594. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira ali sofinancira Občina Mislinja
595. Spremembe in dopolnitve pravilnika o podeljevanju priznanja "Športnik leta" v Občini Mislinja

Murska Sobota

596. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota

Osilnica

597. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2000
598. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Polzela

599. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2001

Ravne na Koroškem

600. Odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem

Sežana

601. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2001
602. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Sežana
603. Sklep o ceni za čiščenje grezničnih odpadnih voda

Slovenska Bistrica

604. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica
605. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Škofljica

606. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2000 - II
607. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2001
608. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škofljica
609. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Trebnje

610. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje

Turnišče

611. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče

Vojnik

612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki v Občini Vojnik

Zavrč

613. Odlok o občinskih cestah
AAA Zlata odličnost