Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

606. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2000 - II, stran 952.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 ter odločb US 45/97 in 67/97), 20., 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70 /97, 10/98, 74/98– spremembe in dopolnitve, upoštevane so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 20. redni seji dne 19. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2000 – II
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2000 (Uradni list RS, št. 13/00) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki          587,523.683,61
II. Odhodki           663,686.646,00
III. Proračunski presežek 
   oziroma primanjkljaj    – 76,162.962,39
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil          –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev  –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
  kapitalskih deležev               –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna           –
VIII. Odplačila dolga               –
IX.  Neto zadolževanje              –
X.  Povečanje oziroma zmanjšanje
   sredstev na računih      – 76.162.962,39
Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev iz leta 1999 in znaša 76,162.962,39 tolarja.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev jeso zajetai v bilanci prihodkov in odhodkov.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503/1/2001/25-1
Škofljica, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost