Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

600. Odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem, stran 934.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in Uradni list RS, št. 5/90 in 10/91) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 16. seji 9. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se predpišejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih (igralni avtomati, biljard, igralne karte in podobno), ki niso predmet zakona o igrah na srečo;
2. za uporabo javnih površin ob poslovnem objektu za potrebe poslovne dejavnosti;
3. za začasno uporabo javnih površin za gospodarske, zabavne in druge prireditve;
4. za priložnostna sporočila, objave in oglase z mobilnimi ozvočevalnimi postajami in podobnimi sredstvi;
5. za reklamne objekte, transparente, panoje in oglasne omarice, ki so trajno ali začasno postavljeni na javnih mestih ter za plakatiranje;
6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago izven poslovnega prostora;
7. za uporabo javnih površin za parkiranje in kampiranje;
8. za parkiranje tovornjakov in priklopnikov na parkiriščih, namenjenih za parkiranje tovornih vozil.
Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete in storitve je določena v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Komunalne takse se določijo v točkah, vrednost točke pa je ob sprejetju tega odloka 15 SIT. Župan občine usklajuje vrednost točke do konca decembra za naslednje leto v skladu z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen.
3. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna občine ter se delijo na letne in dnevne komunalne takse.
Letne komunalne takse se lahko plačujejo tudi v polletnih obrokih, dnevne takse pa se plačujejo izključno v enkratnem znesku.
Način uporabe prihodkov od komunalnih taks se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu ter se praviloma namensko uporabljajo za urejanje naselij in vzdrževanje prometne infrastrukture.
Krajevne oziroma četrtne ali vaške skupnosti smejo na svojem območju same pobrati dnevne komunalne takse, ki nastanejo v zvezi s prodajo proizvodov izven poslovnih prostorov. Sredstva od pobranih dnevnih taks se uporabljajo izključno za urejanje naselij po programih navedenih skupnosti.
4. člen
Taksni zavezanec je po tem odloku pravna oziroma civilnopravna oseba in samostojni podjetnik, ki v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo neposredno uporablja taksne predmete, ne glede na njihovo lastništvo oziroma opravlja storitve, od katerih se plača taksa.
V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve oziroma začetka uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojni organ občine o odstranitvi oziroma prenehanju uporabe taksnega predmeta ali opravljanja storitev.
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni uporabljal, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti Občini Ravne na Koroškem 15 dni pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma prenehanjem uporabe le-tega, razen če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, opis taksnega predmeta in druga dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse.
Taksni zavezanec je dolžan občini v roku 3 dni od nastanka prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
6. člen
Pristojni organ občinske uprave v upravnem postopku z odločbo določi taksnemu zavezancu vrsto in višino letne komunalne takse ter način plačevanja.
V primeru, da taksni zavezanec sam ne prijavi taksnih obveznosti ali to odklanja, mu pristojni občinski organ po uradni dolžnosti z odločbo odmeri komunalno takso na podlagi ugotovitvenega postopka in razpoložljivih uradnih podatkov, hkrati pa komunalni inšpektor zoper zavezanca predlaga uvedbo postopka o prekršku.
7. člen
Taksni zavezanec, ki plača dnevno komunalno takso, je le-to dolžan plačati pri pristojnem občinskem organu pred nastankom taksne obveznosti, o čemer se mu izda potrdilo.
Na organiziranih sejemskih in množičnih prireditvah plačajo zavezanci dnevno komunalno takso v času sejma ali druge prireditve na samem prireditvenem prostoru.
8. člen
Pred začetkom fizične namestitve taksnih predmetov, ki predstavljajo poseg v prostor, si mora zavezanec pridobiti ustrezno dovoljenje Upravne enote Ravne na Koroškem. Za uporabo javnih površin za poslovne namene pa si mora zavezanec pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
Če si zavezanec za namestitev taksnega predmeta oziroma za uporabo javne površine ni pridobil ustreznega dovoljenja, komunalni inšpektor odredi takojšnjo odstranitev taksnega predmeta oziroma prenehanje uporabe javne površine ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje, zoper kršitelja pa predlaga uvedbo postopka o prekršku.
Odstranitev taksnega predmeta iz prejšnjega odstavka se v skrajnem primeru opravi z izvršbo na stroške kršitelja.
9. člen
Dnevne komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini vnaprej, razen če je v taksni tarifi drugače določeno.
Letne komunalne takse plačujejo zavezanci na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa. Za letne takse, ki presegajo znesek 200.000 SIT, se lahko odredi plačilo v dveh polletnih obrokih, pri čemer zapade 1. obrok do 1. marca, drugi pa do 1. julija. Letne takse v višini do 200.000 SIT se plačujejo v enkratnem znesku do 1. marca za tekoče leto.
Plačilo letne takse, ki nastane med letom, se predpiše v odločbi o odmeri komunalne takse.
Če taksni zavezanec v zgoraj predpisanih rokih ne poravna taksnih obveznosti, se te prisilno izterjajo z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se za fizične osebe opravi po določbah zakona o davkih občanov, za pravne in civilnopravne osebe pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo nepovratnih obveznosti pravnih oseb.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse pa zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
11. člen
Plačila komunalne takse so oproščene naslednje pravne in civilnopravne ter fizične osebe:
1. Občina Ravne na Koroškem in krajevne, četrtne oziroma vaške skupnosti na svojem območju, če same nastopajo kot organizator ali pokrovitelj javnih prireditev ali če objavljajo javne oglase;
2. politične stranke in njihovi odbori v zvezi z volilno kampanjo;
3. državni organi v primeru, ko gre za uradna sporočila in objave, namenjena občanom ter za prireditve ob državnih praznikih;
4. objave, ki jih objavljajo javni zavodi, javna podjetja, društva in verske skupnosti ter druge organizacije in posamezniki, kadar gre izključno za dobrodelne in nekomercialne prireditve ali javna obvestila v zvezi z njihovo dejavnostjo.
Župan občine lahko na predlog taksnega zavezanca s sklepom odloči o olajšavi oziroma oprostitvi plačila komunalne takse v primeru, če zavezanec utrpi večjo materialno škodo oziroma elementarno nesrečo.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni inšpektor občine. Taksni zavezanci so dolžni pristojnim občinskim organom v zvezi z uradnim postopkom omogočiti ogled taksnih predmetov.
Kazenski določbi
13. člen
Z denarno kaznijo:
– od 90.000 SIT do 150.000 SIT se kaznujeta pravna in civilnopravna oseba ali samostojni podjetnik;
– od 30.000 SIT do 50.000 SIT pa tudi odgovorna oseba pravne oziroma civilnopravne osebe, če ravnajo v nasprotju s 5., 7., 8. in 12. členom tega odloka.
V primerih kršitve določil prvega odstavka 7. člena tega odloka ter 2. in 3. točke tarifne št. 5 lahko komunalni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 30.000 SIT za pravne in civilnopravne osebe ter 10.000 SIT za samostojne podjetnike.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka na območju Občine Ravne na Koroškem preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne–Prevalje (Uradni list RS, št. 61/96).
Št. 423-04-1/00-37
Ravne na Koroškem, dne 20. novembra 2000.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS

                 Tarifna št. 1


1. Za uporabo glasbenega avtomata se plača letna komunalna taksa za posamezni
element

- v javnih lokalih po	                       300 točk


Opombe:

a) Za glasbeni avtomat se ne štejejo aparati za predvajanje glasbe (gramofoni,
magnetofoni, radijski in televizijski sprejemniki).

b) Za javne lokale se štejejo gostilne, restavracije, hoteli, kavarne, nočni
lokali, bifeji, društveni prostori, klubi, menze ipd. ter pripadajoči vrtovi,
terase in drugi prostori za goste.


2. Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna komunalna 
taksa za vsako posamezno igralno sredstvo:

- za elektronski igralni avtomat (fliper, pikado itd.) 	      1.500 točk

- za biljard (navaden ali avtomatski)	              1.000 točk

- za avtomatsko kegljišče (od steze)	              1.000 točk

- za trampolin 	                           800 točk

- za druga igralna sredstva
(stenski avtomati, košarke, namizni nogomet, marjance, balinišča, 
minigolf ter podobno)                        500 točk


3. V gostujočih zabaviščnih parkih se plača dnevna komunalna taksa za uporabo
vsakega posameznega glasbenega avtomata ali igralnega sredstva, in sicer:

- za glasbeni avtomat 	                       30 točk

- za igralno sredstvo 	                       100 točk


Opombe:

a) Takse od igralnih sredstev plača neposredni uporabnik lokala ne glede na
lastništvo igralnih avtomatov.

b) Taksa se ne plača od igralnih avtomatov za igre na srečo, ki imajo posebno
nalepko in se od njih plača republiška taksa.

c) Takse se ne plačajo od igralnih sredstev kot so šah, domino ipd.

                           
                 Tarifna št. 2

Za trajno oziroma sezonsko uporabo javnih površin ob poslovnem objektu za
potrebe poslovne dejavnosti in za

postavitev premične opreme na teh površinah se plača letna komunalna taksa za
vsak uporabljeni m2 javne površine za vse dejavnosti:

I. območje	                           750 točk

II. območje 	                           500 točk

V času izven sezone veljajo 50 % vrednosti točk.


Opomba:

a) Za javne površine se po tem odloku štejejo trgi, ulice, ceste, pločniki,
javne poti, javne zelenice itd.

b) Taksna obveznost obstaja, četudi dejavnost začasno ne obratuje.

c) Za I. območje po tem odloku šteje območje, ki je kot I.a in I opredeljeno
s sklepom o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Ravne na Koroškem in območje v 
150-metrskem pasu levo in desno ob regionalnih cestah R 341 in R 341 B.

d) Za trajno oziroma sezonsko uporabo javnih površin se šteje do 100 dni 
uporabe javnih površin na leto. Za čas sezone se šteje čas od 1. maja do 
31. oktobra.

e) Za premično opremo se štejejo mize, stoli, klopi, senčniki, montažni
nadstreški ipd.

f) Če zavezanec za uporabo javne površine plačuje občini najemnino, se mu
komunalna taksa za uporabo javne površine ne obračuna.


                 Tarifna št. 3

Za začasno uporabo javnih in drugih površin za gospodarske, zabavne in druge
prireditve na priloženih lokacijah se plača dnevna komunalna taksa po m2 
prodajne površine oziroma površine objekta:

1. za vse vrste začasno postavljenih kioskov, stojnic in za prodajo
direktno iz transportnega vozila ali s tal 

za prodajo pijač, hrane in zelenjave 	               10 točk

za prodajo ostalih artiklov	                   5 točk

2. za postavitev šotorov, namenjenih za prireditve in 
poslovne namene 	                       10 točk


3. za postavitev začasnih odrov, miz, klopi in druge opreme za poslovne
namene in prireditve se za celotni kompleks obračuna dnevna komunalna taksa
za vsak m2	                           2 točki

4. za postavitev cirkusov in zabaviščnih parkov	se zaračuna dnevna taksa
za celotno zasedeno javno površino, in sicer za vsak m2	       1 točka


Opombi:

a) Če javno površino koristi več taksnih zavezancev, se vsakemu zavezancu
obračuna sorazmerni del takse.

b) Za organizacijo sejmov, ki jih organizirajo občina, krajevne, četrtne, 
vaške skupnosti ali druge organizacije z dovoljenjem občine, se lahko dnevna 
komunalna taksa določi posebej glede na dejanske stroške organizacije sejma.

V tem primeru potrdi višino posamezne komunalne takse občinski odbor za
komunalno cestno gospodarstvo.


                 Tarifna št. 4

Za priložnostna sporočila, objave in razglase z mobilnimi ozvočevalnimi 
postajami in podobnimi sredstvi se plača dnevna 
komunalna taksa v višini	                  200 točk


Opomba:

a) Takšni zavezanec mora takso poravnati pred začetkom objavljanja.


                 Tarifna št. 5

1. Za reklamne panoje, transparente, oglasne omarice, reklamne napise in
upodobitve na fasadah zgradb ipd., ki so trajno pritrjeni ali postavljeni 
na javnih in drugih mestih, se plača letna komunalna taksa do vsakega m2,
in sicer za velikost:

- do 1 m2 	                          500 točk

- nad 1 m2 do 2 m2 	                      800 točk

- nad 2 m2 do 5 m2	                     1.500 točk

- nad 5 m2 do 10 m2	                     4.000 točk

- nad 10m2 	                         5.000 točk


Opomba:

a) Za osvetljena in svetlobna reklamna telesa se k prej navedenim točkam 
doda še 200 točk.

2. Za začasno postavljene panoje, transparente itd., izobešene ali 
postavljene na javnih mestih, se glede na njihovo število in velikost 
plača dnevna komunalna taksa za vsak posamezni element, in sicer:

- za velikost do 1 m2	                       10 točk

- za velikost nad 1 m2 do 2 m2	                   20 točk

- za velikost nad 2 m2	                       50 točk


Opombe:

a) Taksni zavezanci, ki stalno nameščajo prej navedene predmete, lahko 
zanje poravnajo letno komunalno takso, ki se obračunava za najmanj 
100 dni v letu.

b) Takse po tej tarifi so oproščeni reklamni napisi in objave, nameščene
v zaprtih prostorih (izložbah, avlah) in se nanašajo izključno na 
dejavnost, ki se v teh objektih odvija.


3. Za nameščanje plakatov se plača dnevna komunalna taksa glede na 
njihovo velikost in število:

a) do velikosti A3 formata

- do 10 plakatov oziroma letakov	               10 točk

- od 10 do 30 plakatov oziroma letakov	               30 točk

- nad 30 plakatov oziroma letakov	               50 točk

b) za velikost nad A3 formata do 0,5 m2

- do 10 plakatov oziroma letakov	               20 točk

- od 10 do 30 plakatov oziroma letakov	               50 točk

- nad 30 plakatov oziroma letakov	               70 točk

c) za velikost nad 0,5 m2

- do 10 plakatov oziroma letakov	               50 točk

- od 10 do 30 plakatov oziroma letakov	              100 točk

- nad 30 plakatov oziroma letakov	              150 točk

c) Za množično plakatiranje (nad 100 plakatov oziroma letakov) se plača 
enotna dnevna komunalna taksa ne glede na velikost in število plakatov 
oziroma letakov	                          200 točk	


                 Tarifna št. 6

Za uporabo vitrin, ki so trajno nameščene izven poslovnega prostora in so
namenjene za razstavljanje in prodajo blaga, se plača letna komunalna 
taksa

- do velikosti 2 m2	                      300 točk

- do velikosti 2 m2 in več	                  500 točk


Opomba:

Taksa za vitrine se plača ne glede, ali je vitrina pritrjena na matičnem 
ali drugem objektu, ali pa je prostostoječa.


                 Tarifna št. 7

1. Za uporabo javnih površin za parkiranje avtomobilov plača vsak lastnik
ali neposredni uporabnik poslovnih prostorov, ki za svojo poslovno 
dejavnost ne razpolaga z lastnimi ali zadostnimi parkirišči, letno 
komunalno takso od m2 koristne poslovne površine

a) za industrijske obrate

- do 200 m2	                          100 točk

- nad 200 m2	                           80 točk

za proizvodne obrtne dejavnosti		

- do 100 m2	                           70 točk

- nad 100 m2	                           50 točk

b) za posamezni lokal trgovske in gostinske dejavnosti

- do 50 m2 poslovne površine	                   50 točk

- nad 50 m2 do 100 m2 koristne poslovne površine	       30 točk

- nad 100 m2 koristne poslovne površine	               20 točk

c) za posamezni lokal ali poslovni prostor za druge dejavnosti se obračuna 
letna komunalna taksa za 1 m2 koristne poslovne površine 	   10 točk


Opombe:

a) Taksa za industrijske in obrtne dejavnosti zadeva tiste obrate, ki so
locirani v strnjenih naseljih izven industrijskih in obrtnih con.

b) Takšni zavezanci, ki v celoti razpolagajo z lastnimi ali najetimi 
parkirišči so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki.

Šteje se, da industrijski in obrtni obrati ter poslovni prostori v celoti
pokrivajo potrebe po parkiriščih, če razpolagajo s po enim urejenim 
parkirnim mestom za vsakega zaposlenega, ki ima stalno oziroma začasno 
bivališče oddaljeno nad 2 km od delovnega mesta.

Gostinski lokali zadovoljujejo potrebe po parkiriščih, če imajo 
zagotovljeno po eno urejeno parkirno mesto za vsako mizo s štirimi stoli,
trgovski lokali pa, če razpolagajo s po enim parkirnim mestom na vsakih
20 m2 koristne poslovne površine (brez skladiščnih in pomožnih površin).

c) Takšni zavezanci, ki le delno pokrivajo potrebe po parkiriščih, plačajo
sorazmerni del komunalne takse.

d) Družbene dejavnosti so oproščene plačila komunalne takse po tarifni 
št. 7.

2. Za uporabo javnih površin za kampiranje oziroma šotorenje se plača 
dnevna komunalna taksa

- za posamezno vozilo s kamp prikolico	               80 točk

- za posamezno vozilo in šotor	                   40 točk

- za posamezen šotor	                       20 točk


Opomba:

Kampiranje ali šotorenje je dovoljeno le na prostoru, ki ga predhodno 
določi pristojni občinski organ. Taborniške in skavtske organizacije iz 
matične občine so oproščene takse za taborjenje.


                 Tarifna št. 8


Za trajno uporabo parkirišča, namenjenega za parkiranje tovornih vozil, 
znaša letna komunalna taksa

- za tovornjak s priklopnikom	                 10.000 točk

- za tovornjak	                         7.500 točk

- za prikolico	                         5.500 točk

- za poltovornjake in druga tovorna
vozila do 3 tone nosilnosti	                 3.000 točk	


Opomba:

Za trajno uporabo parkirišča se šteje redna uporaba parkirišča za dobo 
enega leta.

Za uporabo parkirišča za krajšo dobo od enega leta plača zavezanec 
sorazmerni del letne komunalne takse.AAA Zlata odličnost