Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

601. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2001, stran 938.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 49/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana dne 25. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 2001
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2001 določa obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2001 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki           1.580.770.277
II. Skupaj odhodki           1.840.712.575
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)  - 259.942.298
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev             0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                       0
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)        0
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna        139.732.610
IX.  Odplačilo dolga                0
X.  Neto zadolževanje (VIII.–IX.)    139.732.610
XI.  Zmanjšanje denarnih sredstev
na računih (III.+VI.–X.)         -120.209.688
Sredstva krajevnih skupnosti za leto 2001 se določi v naslednjih zneskih (v SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki            34.673.750
II. Skupaj odhodki             57.373.670
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)   -22.699.920
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev              150.000
V. Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev                 0
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)     150.000
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna             0
IX.  Odplačilo dolga                0
X.  Neto zadolževanje (VIII.–IX.)         0
XI.  Zmanjšanje denarnih sredstev
   na računih (III.+VI.–X.)       -22.549.920
Zmanjšanje denarnih sredstev krajevnih skupnosti se pokriva iz prenosa denarnih sredstev leta 2000.
Proračun občine Sežana skupaj z bilanco krajevnih skupnosti (konsolidirana bilanca) se določi za leto 2001 v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki           1.583.225.552
II. Skupaj odhodki           1.865.867.770
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)  - 282.642.218
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in
  prodaja kapitalskih deležev        150.000
V. Dana posojila in povečanje
  kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in
  spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)   150.000
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna        139.732.610
IX.  Odplačilo dolga                0
X.  Neto zadolževanje (VIII.–IX.)    139.732.610
XI.  Zmanjšanje denarnih sredstev
na računih (III.+VI.–X.)         -142.759.608
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Sežana so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del tega odloka. V posebnem delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna je prikazana podrobnejša razčlenitev sredstev proračuna po posameznih namenih in uporabnikih.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2000.
3. člen
Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični.
4. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
5. člen
Na osnovi soglasja župana se lahko za posamezno investicijsko nalogo prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
6. člen
Sredstva proračuna se posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine, razen investicijskih transferov, kjer se sredstva nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine 500.000 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
9. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij. Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
Prihodki od vstopnin Kosovelove domačije in od prodaje knjig in razglednic se namenijo za pokritje materialnih stroškov Kosovelove domačije.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk. O prerazporeditvi odloča župan. Prerazporejanje ni možno na:
– postavke plač – na podskupino “ 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim “ in 401 – prispevki delodajalcev za socialno varstvo“, razen med tema dvema podskupinama
– iz skupin 42 investicijski odhodki in 43 – investicijski transferi, razen med tema dvema skupinama.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan v treh mesecih po izvršeni prerazporeditvi poročati občinskemu svetu. O prerazporeditvah v višini nad tri milijone tolarjev mora župan pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
12. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
13. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
14. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
15. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti.
16. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine Sežana in sklepa direktorja občinske uprave.
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-02-1/00
Sežana, dne 25. januarja 2001.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost