Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

590. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2001, stran 923.

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 70. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 18. redni seji z dne 30. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Mirna Peč za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Mirna Peč v letu 2001.
2. člen
Proračun Občine Mirna Peč se določa za leto 2001 v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov         SIT
I.  prihodki                275.300.000
II.  odhodki                313.003.000
III. proračunski primanjkljaj        -37.703.000
--------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  prejeta vračila danih posojil  
   in prodaja kapitalskih deležev
V.  dana posojila in povečanje  
   kapitalskih deležev               –
VI.  prejeta minus dana posojila in  
   sprememba kapitalskih deležev          –
VII. skupni presežek ali primanjkljaj    -37.703.000
--------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VIII. zadolževanje                   –
IX.  odplačila dolga                 –
X.  neto zadolževanje                –
XI.  povečanje (zmanjševanje) sredstev  
   na računu                37.703.000
--------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finančnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Občine Mirna Peč se izloča 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Izločanje rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, za katere so opredeljeni.
5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za delo delavcev se zagotavljajo mesečno glede na število delavcev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke se poravnajo na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtev.
7. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili zakona o javnih naročilih.
8. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
9. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Mirna Peč je odgovoren župan.
11. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
12. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene iz 1. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 500.000 SIT v posameznem primeru,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o prerazporeditvi sredstev iz posameznega področja v drugo področje proračuna, in sicer največ do višine 10% posameznega področja,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
Župan je dolžan na prvi naslednji seji občinskega sveta poročati o višini in namenih sredstev rezerv, o vrsti premičnin, ki se jih pridobiva oziroma odtujuje, o višini in namenu prerazporeditev med posameznimi področji ter o višini kratkoročnega zadolževanja.
13. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan.
14. člen
Vsi prihodki, ki jih uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
15. člen
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžujejo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2001 dalje.
Št. 403-02/2001-01
Mirna Peč, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost