Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

576. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, stran 911.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/00), uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 22. 1. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih na območju Mestne občine Ljubljana izvaja javno podjetje SNAGA d.o.o., Povšetova 6, Ljubjana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), je 1.082 SIT/m3 komunalnih odpadkov. Od tega je:
– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki 829 SIT/m3,
– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 253 SIT/m3.
2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpadkov, je v priloga sklepa.
3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa, prenehajo veljati cene določene z uredbo Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/99).
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za obračun storitev javne službe pa se začne uporabljati po preteku enega meseca od prijave cen storitev javne službe Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
Št. 383-25/00-2
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
                   
                  Cenik
 
 1. Cene storitev javne službe za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne
odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni
gospodinjskim odpadkom, so za velikost vrečke ali posode za enkratni prevzem naslednje:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Za vrečko Ravnanje z odpadki Odlaganje  Osnovna cena 
           (SIT)    odpadkov     skupaj
                  (SIT)      (SIT)
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
     50 l     42,00     13,00      55,00
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Za posodo
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
    120 l     99,00     30,50     129,50
    240 l     199,00     60,90     259,90
    360 l     298,00     91,60     389,60
    500 l     415,00    127,30     542,30
    550 l     455,00    140,00     595,00
    660 l     546,00    152,70     698,70
    700 l     578,00    178,20     756,20
    770 l     635,00    196,10     831,10
    900 l     740,00    229,20     969,20
   1000 l     825,00    254,70    1.079,70
   1100 l     905,00    280,20    1.185,20
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2. Cene storitev odlaganja ostalih vrst komunalnih odpadkov so:
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   Povprečna
Klasifikacijska                           specifična   Cena
številka odpadka Naziv odpadka (opis odpadka)           (kg/m3)    (SIT/m3)
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
20 01–07, 11,   Kosovni odpadki (veliki kosi ločenih frakcij)
229804,00
21, 23 in 24
 20 02 00     Odpadki iz vrtov in parkov            274      962,00
          vključno z odpadki iz pokopališč
 20 02 02     Zemlja in kamenje                 1.800     6.320,00
 20 03 00     Drugi komunalni odpadki (ostanki komunalnih
          odpadkov iz gospodinjstev in komunalnih odpadkov
          iz opravljanja dejavnosti, ki so po svoji naravi
          in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom)    90       316,00
 20 03 01     Mešani komunalni odpadki (odpadki         262      920,00
          iz gospodinjstev, ki so pomešani
          z drugimi komunalnimi odpadki)
 20 03 03     Odpadki iz čiščenja cest             262      920,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 3. Cene storitev odlaganja posameznih vrst odpadkov iz industrije, obrti
in storitvenih dejavnosti so:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Povprečna
Klasifikacijska                           specifična   Cena
številka odpadka Naziv odpadka (opis odpadka)           teža      (SIT/m3)
                                  (kg/m3)
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 19 08 05     Blato iz čistilnih naprav             1.100      5.793,00
 19 08 02     Odpadki iz peskolovov               1.300      6.846,00
 17 07 01     Mešani gradbeni odpadki in ruševine
         (vključno z gradbenimi odpadki, ki so pomešani
         s komunalnimi odpadki)              1.391      7.325,00

02 00 00, 02 03  Odpadki iz industrije, obrti in storitvenih    262       1.380,00
00, 02 05 00,02  dejavnosti                    
06 00, 03 00 00
in podobno

04 00 00, 06 00  Odpadki iz proizvodnje, za katere se mora    996       5.245,00
00, 07 00 00,   ugotavljati, da jih je možno odlagati na 
07 02 00     odlagališču nenevarnih odpadkov
in podobno

10 01 01     Ogorki in žlindra iz kurilnih naprav       1.000      5.266,00
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4. Za prevoz odpadkov iz 3. točke tega cenika na odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, ki ga opravi izvajalec javne službe, velja naslednja cena:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Zabojnik       Prevoz odpadkov
---------------------------------------------------------------------------------------------  
       5–7 m3        1.206,00/m3
       10–30 m3        575,00/m3
---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 5. Cena za mesec za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne
odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim
odpadkom, se določi na podlagi naslednjega izračuna:
 
                Sm = E x N
 
 kjer so:
 Sm – mesečni strošek,
 E – cena za komunalne odpadke za velikost vrečke ali posode iz prve
    točke tega cenika in
 N – število prevzemov posod ali vrečk v koledarskem mesecu.
 
 6. Cena za mesec za prevzem odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih
dejavnosti se določi na podlagi naslednjega izračuna:
 
               Sm = E x V x N
 
 kjer so:
 
 Sm – mesečni strošek,
 E – cena prevzema odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih
    dejavnosti iz 3. točke tega cenika,
 V – prostornina zabojnika in
 N – število prevzemov zabojnikov v koledarskem mesecu.
 
 
 7. Pri izračunu cene za odlaganje komunalnih odpadkov iz 1. in 2. točke
tega cenika je upoštevana osnovna cena odlaganja komunalnih odpadkov 3.511 SIT
za 1 tono odloženih komunalnih odpadkov, za odpadke v vrečkah in posodah pa tudi 
povprečna specifična teža 90 kg/m3 ter 80% povprečna stopnja polnjenja posod.
Pri izračunu cen za odlaganje odpadkov iz tretje točke tega cenika je 
upoštevana povprečna specifična teža posamezne vrste odpadkov ter osnovna cena
odlaganja odpadkov 5.266 SIT za 1 tono odloženih odpadkov.
 
 8. Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo, se za obračun storitev
javne službe upošteva 30% cene iz 1. točke te priloge, ki velja za prevzemanje
komunalnih odpadkov v posodi s prostornino 120 litrov.
 
 9. Če v primeru spremembe velikosti posode za prevzem komunalnih
odpadkov iz 1. točke te priloge izvajalec javne službe zaradi pomanjkanja
posod ne zamenja posode, se do zamenjave posode obračunava storitev javne
službe na podlagi spremenjene prostornine posode.
 
 10. Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med posameznimi
stanovanji v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje
komunalnih odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v posameznem stanovanju. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe
ali njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe niso posredovali
pisno podatke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem v posameznih stanovanjih, se uporabi kot merilo za razdelitev 
stroškov storitev javne službe po posameznih stanovanjih podatke o tlorisnih 
površinah stanovanj.
 
 11. Povzročiteljem odpadkov, ki imajo z izvajalcem sklenjeno pogodbo za
odlaganje odpadkov in ne gre za odpadke 3. točke tega cenika, se storitev odlaganja
odpadkov obračuna na podlagi mase pripeljanih odpadkov na odlagališče in osnovne cene
odlaganja odpadkov 5.266 SIT za 1 tono odloženih odpadkov.AAA Zlata odličnost